Si të çaktivizoni një licencë?

Ju mund të çaktivizoni një licencë nga:

1. Start softuerit.
2. Shkoni në skedën "Rreth".
3. Në mes të skedës, ju mund të shihni informacionin e licencës suaj.
4. Ju lutemi klikoni në butonin "Çaktivizo licencën" për të gjeneruar një skedar kërkese çaktivizimi.
5. Ju lutemi na dërgoni skedarin në mënyrë që të mund të përfundojmë procesin e çaktivizimit për ju.