អាជ្ញាប័ណ្ណជារៀងរហូត?

ចាស, អាជ្ញាប័ណ្ណគឺ អចិន្ត្រៃយ៍ដែលមានន័យថាអ្នកអាចប្រើផលិតផលរបស់យើង៖

  1. ជារៀងរហូត
  2. សម្រាប់ពេលវេលាគ្មានដែនកំណត់
  3. ជួសជុលក គ្មាន​ដែន​កំណត់ ចំនួននៃឯកសារ។

វា​គឺ​ជា​ការ មិន អាជ្ញាប័ណ្ណផ្អែកលើការជាវ។