ខ្ញុំធ្វើទ្រង់ទ្រាយដ្រាយវ៍របស់ខ្ញុំ។ តើខ្ញុំនៅតែអាចយកទិន្នន័យចក្ខុវិស័យរបស់ខ្ញុំបានទេ?

បាទពិតជា។ សូមទស្សនា https://www.datanumen.com/blogs/3-smart-ways-to-recover-outlook-emails-from-a-formatted-drive-or-disk/ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។