ហេតុអ្វីបានជាទិន្នន័យខ្លះមិនត្រូវបានរកឃើញ?

ម៉ៃក្រូសូហ្វបានកំណត់ដែនកំណត់លើភីអេសធីធីOST ទំហំ​ឯកសារ។ ដូច្នេះសូមពិនិត្យមើលថាតើទំហំឯកសារភីអេសធីអេសជិតដល់កំរិតនោះហើយឬនៅ។ ប្រសិនបើបាទ / ចាសនោះមានដំណោះស្រាយពីរ៖

  1. បំបែកឯកសារលទ្ធផលទៅជាឯកសារតូចៗជាច្រើន។ នេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលបានណែនាំ។
  2. បង្កើនទំហំកំណត់យោងតាមឯកសារ Microsoft។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយមានកំហុសខ្លះនៅក្នុងឯកសារហើយប្រតិបត្តិការអាចមិនជោគជ័យជានិច្ច។