សម្រាប់ការបញ្ជាទិញថ្មី DataNumen នឹងផ្តល់ការគាំទ្រនិងថែទាំឥតគិតថ្លៃរយៈពេលមួយខែបន្ទាប់ពីអ្នកទិញផលិតផលរបស់យើង។ បន្ទាប់មកអ្នកត្រូវជាវរបស់យើង ផែនការគាំទ្រនិងថែទាំប្រចាំឆ្នាំ ឬចំណាយសម្រាប់ការគាំទ្រនិងឧប្បត្តិហេតុថែទាំនីមួយៗ។

សម្រាប់ការបញ្ជាទិញធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង DataNumen នឹងមិនផ្តល់ជូននូវការគាំទ្រនិងការថែទាំឥតគិតថ្លៃទេលុះត្រាតែអ្នកបានចុះឈ្មោះជាវរបស់យើង ផែនការគាំទ្រនិងថែទាំប្រចាំឆ្នាំ.

សូម ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង ដើម្បីដឹងពីព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមនិងវិធីដើម្បីបំពេញការទូទាត់សម្រាប់ការគាំទ្រនិងថែទាំ។