ខ្ញុំចង់បានលក្ខណៈពិសេសដែលមិនមាននៅក្នុងផលិតផលរបស់អ្នក។ អ្វី​ដែល​ត្រូវធ្វើ?

សូម ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង និងពិពណ៌នាអំពីលក្ខណៈពិសេសដែលអ្នកចង់បានលម្អិត។ យើងនឹងបន្ថែមវាទៅក្នុងបញ្ជីការងារត្រូវធ្វើរបស់យើងហើយព្យាយាមអនុវត្តវានៅក្នុងការចេញផ្សាយជាផ្លូវការបន្ទាប់នៃផលិតផលរបស់យើង។ សូម ជាវព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានរបស់យើង ដើម្បីទទួលបានការជូនដំណឹងអំពីការចេញផ្សាយថ្មី។