របៀបម៉ោនរូបភាពដែលបង្កើតដោយ DataNumen Disk Image

អ្នកអាចប្រើឧបករណ៍ឥតគិតថ្លៃ OSFMount នៅ https://www.osforensics.com/tools/mount-disk-images.html ដើម្បីម៉ោនរូបភាពឌីសជាឌីសឬដ្រាយ។