ហេតុអ្វីបានជាលេខកូដសម្ងាត់ដែលបានសង្គ្រោះខុសពីលេខកូដដែលខ្ញុំបានកំណត់?

ដោយសារតែលក្ខណៈនៃក្បួនដោះស្រាយការអ៊ិនគ្រីបនៅក្នុងឯកសារ Outlook PST លេខសម្ងាត់ដែលបានសង្គ្រោះអាចខុសពីលេខកូដដែលអ្នកបានកំណត់ប៉ុន្តែវានៅតែអាចឌិគ្រីបឯកសារ PST ដែលបានអ៊ីនគ្រីបដោយគ្មានបញ្ហា។