តើខ្ញុំត្រូវការលុបការបង្ហាញសាកល្បងមុនពេលដំឡើងកំណែពេញលេញទេ?

ចំពោះផលិតផលចុងក្រោយរបស់យើងអ្នកតំឡើងជំនាន់នឹងត្រូវលុបចោលការបង្ហាញសាកល្បងដោយស្វ័យប្រវត្តិមុនពេលតំឡើងឯកសារនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកជួបប្រទះបញ្ហាណាមួយក្នុងកំឡុងពេលតំឡើងបន្ទាប់មកអ្នកត្រូវលុបចោលការបង្ហាញជាមុនមុនពេលដំឡើងកំណែពេញ។