តើខ្ញុំអាចផ្ទេរអាជ្ញាប័ណ្ណពីកុំព្យូទ័រមួយទៅកុំព្យូទ័រមួយទៀតបានទេ?

ប្រសិនបើអ្នកទិញអាជ្ញាប័ណ្ណស្តង់ដារតែមួយបន្ទាប់មកអ្នកមិនអាចផ្ទេរអាជ្ញាប័ណ្ណពីកុំព្យូទ័រមួយទៅកុំព្យូទ័រមួយទៀតបានទេលើកលែងតែកុំព្យូទ័រចាស់នឹងមិនត្រូវបានប្រើនាពេលអនាគតទៀត (ត្រូវបោះបង់ចោល) ។

ប្រសិនបើអ្នកទិញអាជ្ញាប័ណ្ណបច្ចេកទេសបន្ទាប់មកអ្នកអាចផ្ទេរអាជ្ញាប័ណ្ណពីកុំព្យូទ័រមួយទៅកុំព្យូទ័រមួយទៀតដោយសេរី។ សូម ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង ប្រសិនបើអ្នកចង់ទិញអាជ្ញាប័ណ្ណបែបនេះ។