តើកំណែពេញលេញនឹងទាញយកទិន្នន័យច្រើនជាងកំណែទស្សនាវដ្ដីទេ?

ទេ។ កំណែសាកល្បងនិងកំណែពេញលេញប្រើឯកសារ ដូចគ្នា ម៉ាស៊ីនងើបឡើងវិញ។ ដូច្នេះអ្វីដែលអ្នកឃើញនៅក្នុងការមើលជាមុននៃការបង្ហាញសាកល្បង (ឬឯកសារថេរដែលបង្កើតដោយកំណែសាកល្បង) គឺជាអ្វីដែលអ្នកនឹងទទួលបានពីកំណែពេញលេញ។