តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាង DataNumen Outlook Repair និង DataNumen Exchange Recovery?

ភាពខុសគ្នាតែមួយរវាងផលិតផលទាំងពីរនេះគឺពួកគេប្រើប្រាស់ទិន្នន័យប្រភពខុសគ្នាដូចខាងក្រោម៖

   · DataNumen Outlook Repair(DOLKR) យកឯកសារ PST ដែលខូចឬខូចជាទិន្នន័យប្រភព។

ខណៈពេល

   · DataNumen Exchange Recovery(DEXR) យកខូចឬខូច OST ឯកសារជាទិន្នន័យប្រភព។

ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកមានឯកសារ PST ខូចឬខូចនៅក្នុងដៃបន្ទាប់មកអ្នកអាចប្រើ DOLKR ដើម្បីជួសជុលឯកសារនិងទាញយកអ៊ីមែលដែលមាននៅក្នុងឯកសារ PST ។ ប្រសិនបើអ្នកមាន OST ជំនួសឯកសារបន្ទាប់មកអ្នកគួរតែប្រើ DEXR ដើម្បីធ្វើកិច្ចការជំនួសវិញ។