តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាងការបង្ហាញនិងកំណែពេញលេញ?

កំណែសាកល្បងនឹងមិនផ្តល់ជាឯកសារថេរឬនឹងបញ្ចូលអត្ថបទបង្ហាញមួយចំនួននៅក្នុងឯកសារថេរ។ ខណៈពេលដែលកំណែពេញលេញមិនមានដែនកំណត់បែបនេះ។