តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីធ្វើឱ្យអាជ្ញាប័ណ្ណអសកម្ម?

អ្នកអាចធ្វើឱ្យអាជ្ញាបណ្ណអសកម្មដោយ៖

1 ។ សtart ផ្នែកទន់។
ចូលទៅកាន់ផ្ទាំង“ About” ។
3. នៅកណ្តាលផ្ទាំងអ្នកអាចឃើញព័ត៌មានអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់អ្នក។
សូមមេត្តាចុចប៊ូតុង“ អសកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណ” ដើម្បីបង្កើតឯកសារស្នើសុំអសកម្ម។
៥. សូមផ្ញើឯកសារមកយើងខ្ញុំដើម្បីឱ្យយើងអាចបញ្ចប់ដំណើរការអសកម្មសម្រាប់អ្នក។