តើអ្វីទៅជាអត្ថន័យនៃស្ថានភាពដែលអាចរកឃើញឡើងវិញនៅក្នុងរបាយការណ៍បង្ហាញ?

នៅក្នុងរបាយការណ៍ការបង្ហាញប្រសិនបើស្ថានភាពដែលអាចសង្គ្រោះបាននៃឯកសារគឺ“អាចរកបានពេញលេញទិន្នន័យទាំងអស់នៅក្នុងឯកសារនោះអាចត្រូវបានរកឃើញទាំងស្រុង។

ប្រសិនបើស្ថានភាពដែលអាចសង្គ្រោះបានគឺ“ផ្នែកខ្លះអាចយកមកវិញបាន“ ផ្នែកតែមួយគត់នៃទិន្នន័យនៅក្នុងឯកសារនោះអាចរកឃើញមកវិញ។

ប្រសិនបើស្ថានភាពដែលអាចសង្គ្រោះបានគឺ“មិនអាចរកឃើញវិញ“ បន្ទាប់មកទិន្នន័យនៅក្នុងឯកសារនោះមិនអាចយកមកវិញបានទេ។