Бүрэн хувилбар нь демо хувилбараас илүү их өгөгдлийг сэргээх үү?

Үгүй. Демо хувилбар болон бүрэн хувилбар нь нэг сэргээх хөдөлгүүр. Демо хувилбарын урьдчилж харах (эсвэл демо хувилбараар үүсгэсэн тогтмол файл) дээр таны харж байгаа зүйл бол бүрэн хувилбараас авах болно.