Демо тайланд сэргээгдэх статусын утга юу вэ?

Демо тайланд, хэрэв файлын сэргээгдэх статус нь “Бүрэн сэргээгдэх боломжтой", Тухайн файл дахь бүх өгөгдлийг бүрэн сэргээж болно.

Хэрэв сэргээгдэх статус нь “Хэсэгчлэн сэргээгдэх боломжтой", Тухайн файл доторх өгөгдлийн цорын ганц хэсгийг сэргээх боломжтой.

Хэрэв сэргээгдэх статус нь “Сэргээх боломжгүй“, Тэгвэл тухайн файл дахь өгөгдлийг сэргээх боломжгүй болно.