විසින් සාදන ලද රූපය සවි කරන්නේ කෙසේද DataNumen Disk Image

තැටි රූපය තැටියක් හෝ ධාවකයක් ලෙස සවි කිරීම සඳහා ඔබට OSFMount නොමිලේ මෙවලම https://www.osforensics.com/tools/mount-disk-images.html හි භාවිතා කළ හැකිය.