ඔබගේ බ්ලොග් ලිපියක් සම්බන්ධයෙන් මට ප්‍රශ්නයක් / ගැටලුවක් තිබේ. කුමක් කරන්න ද?

කණගාටුයි, නමුත් අපි කෙටි කාර්ය මණ්ඩලය ඉතින් අපි කරනවා නැත අපගේ බ්ලොග් ලිපි සඳහා සහාය ලබා දෙන්න https://www.datanumen.com/blogs/. අපගේ බ්ලොග් ලිපි සම්බන්ධ කිසියම් ප්‍රශ්නයක් හෝ ගැටළුවක් සඳහා කරුණාකර post ඒවා අදාළ සබැඳි සංසදවල. අපගේ ලිපිවල VBA කේත භාවිතා කරන්නේ කෙසේද සහ වෙනස් කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ උපකාර ලබා ගැනීම සඳහා, ඔබට post අදාළ සබැඳි සංවර්ධන සංසද පිළිබඳ ඔබගේ ප්‍රශ්න.

ඔබේ අවබෝධයට බොහෝම ස්තූතියි!