නව ඇණවුම් සඳහා, DataNumen ඔබ අපගේ නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීමෙන් පසු මාසයක් නොමිලේ සහාය සහ නඩත්තුව ලබා දෙනු ඇත. ඉන්පසුව, ඔබ අපගේ දායකත්වය ලබා ගත යුතුය වාර්ෂික සහාය සහ නඩත්තු සැලැස්ම හෝ එක් එක් ආධාරක සහ නඩත්තු සිදුවීම් සඳහා ගෙවන්න.

යාවත්කාලීන ඇණවුම් සඳහා, DataNumen ඔබ අපගේ දායකත්වය ලබාගෙන ඇත්නම් මිස කිසිදු නොමිලේ සහයක් සහ නඩත්තු කිරීමක් ලබා නොදෙනු ඇත වාර්ෂික සහාය සහ නඩත්තු සැලැස්ම.

කරුණාකර අප අමතන්න වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු දැන ගැනීමට සහ සහාය සහ නඩත්තුව සඳහා ගෙවීම සම්පූර්ණ කරන්නේ කෙසේද යන්න.