මගේ ගොනුව මා විසින්ම අය කර ගත හැකිදැයි පරීක්ෂා කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට ඔබේ ගොනුව ෂඩාස්රාකාර සංස්කාරකයක් සමඟ විවෘත කර එහි දත්ත පරීක්ෂා කළ හැකිය. ගොනුව සියලු ශුන්‍යයන්ගෙන් පුරවා ඇත්නම්, එවිට ඔබගේ ගොනුව නැවත ලබා ගත නොහැක.

බොහෝ ෂඩාස්රාකාර සංස්කාරකවරුන් ඇත:

  1. HexEd.it (නොමිලේ මාර්ගගත සංස්කාරකය)
  2. OnlineHexEditor (නොමිලේ මාර්ගගත සංස්කාරකය)
  3. හෙක්ස් වර්ක්ස් (නොමිලේ මාර්ගගත සංස්කාරකය)
  4. අල්ට්රා එඩිට් (වින්ඩෝස් යෙදුම, ෂෙයාර්වෙයාර්)
  5. වින්හෙක්ස් (වින්ඩෝස් යෙදුම, ෂෙයාර්වෙයාර්)