අපේ නිෂ්පාදන

එම්එස් ඔෆිස්MS Office ගොනු ප්‍රතිසාධන මෘදුකාංගය

DataNumen Access Repair බොක්ස් ෂොට්

DataNumen Access Repair

දූෂිත Microsoft Access දත්ත සමුදායන් (.mdb සහ .accdb ගොනු) අළුත්වැඩියා කර නැවත ලබා ගන්න.

විස්තර
DataNumen Excel Repair බොක්ස් ෂොට්

DataNumen Excel Repair

දූෂිත හෝ හානියට පත් Microsoft Excel xls, xlw සහ xlsx ගොනු අළුත්වැඩියා කර නැවත ලබා ගන්න.

විස්තර
DataNumen Word Repair බොක්ස් ෂොට්

DataNumen Word Repair

දූෂිත Microsoft Word ලේඛන (.doc සහ .docx ගොනු) අළුත්වැඩියා කර නැවත ලබා ගන්න.

විස්තර
DataNumen PowerPoint Recovery බොක්ස් ෂොට්

DataNumen PowerPoint Recovery

දූෂිත මයික්‍රොසොෆ්ට් අළුත්වැඩියා කර නැවත ලබා ගන්න PowerPoint .pptx ගොනු.

විස්තර

විද්යුත් තැපෑලවිද්‍යුත් ප්‍රතිසාධන මෘදුකාංගය

DataNumen Outlook Repair බොක්ස් ෂොට්

DataNumen Outlook Repair

දූෂිත Microsoft Outlook දත්ත ගොනු අළුත්වැඩියා කර නැවත ලබා ගන්න (.pst).

විස්තර
DataNumen Outlook Express Repair බොක්ස් ෂොට්

DataNumen Outlook Express Repair

දූෂිතයින්ගෙන් ඊමේල් ලබා ගන්න Outlook Express dbx සහ mbx ගොනු.

විස්තර
DataNumen Outlook Express Undelete බොක්ස් ෂොට්

DataNumen Outlook Express Undelete

වෙතින් මකාදැමූ ඊමේල් නැවත ලබා ගන්න Outlook Express dbx ගොනු.

විස්තර
DataNumen Outlook Express Drive Recovery

DataNumen Outlook Express Drive Recovery

නැවත ලබා ගන්න lost Outlook Express අමු තැටි හෝ ධාවක වලින් ඊමේල්

විස්තර
DataNumen Exchange Recovery බොක්ස් ෂොට්

DataNumen Exchange Recovery

අනාථ වූ හෝ හානියට පත් මයික්‍රොසොෆ්ට් එක්ස්චේන්ජ් නොබැඳි ගබඩා ලිපිගොනු වලින් පණිවිඩ සහ වෙනත් අයිතම නැවත ලබා ගන්න (.ost)

විස්තර
DataNumen Outlook Drive Recovery

DataNumen Outlook Drive Recovery

නැවත ලබා ගන්න lost අමු තැටි හෝ ඩ්‍රයිව් වලින් ලැබෙන ඊමේල් සහ වෙනත් වස්තු ඇතුළුව ඉදිරි දැක්ම දත්ත

විස්තර
DataNumen Outlook Password Recovery බොක්ස් ෂොට්

DataNumen Outlook Password Recovery

සංකේතාත්මක Outlook PST ගොනු වලින් මුරපද ලබා ගන්න.

විස්තර

සංරක්ෂිත / උපස්ථසංරක්ෂිත සහ උපස්ථ ප්‍රතිසාධන මෘදුකාංග

DataNumen BKF Repair බොක්ස් ෂොට්

DataNumen BKF Repair

දූෂිත මයික්‍රොසොෆ්ට් උපස්ථය අළුත්වැඩියා කර නැවත ලබා ගන්න (BKF) ගොනු.

විස්තර
DataNumen Zip Repair බොක්ස් ෂොට්

DataNumen Zip Repair

අළුත්වැඩියා කර දූෂිත අය කර ගන්න Zip සහ ස්වයං-නිස්සාරණ (SFX) ගොනු.

විස්තර
DataNumen TAR Repair බොක්ස් ෂොට්

DataNumen TAR Repair

දූෂිත යුනික්ස් අළුත්වැඩියා කර නැවත ලබා ගන්න TAR ලේඛනාගාරය.

විස්තර
DataNumen CAB Repair බොක්ස් ෂොට්

DataNumen CAB Repair

අළුත්වැඩියා කර දූෂිත අය කර ගන්න CAB ලේඛනාගාරය.

විස්තර
DataNumen RAR Repair බොක්ස් ෂොට්

DataNumen RAR Repair

අළුත්වැඩියා කර දූෂිත අය කර ගන්න RAR සහ ස්වයං-නිස්සාරණ (SFX) ගොනු.

විස්තර

දත්ත සමුදායදත්ත සමුදා ප්‍රතිසාධන මෘදුකාංගය

DataNumen SQL Recovery බොක්ස් ෂොට්

DataNumen SQL Recovery

දූෂිත මයික්‍රොසොෆ්ට් අළුත්වැඩියා කරන්න SQL Server MDF දත්ත සමුදායන්.

විස්තර
DataNumen DBF Repair බොක්ස් ෂොට්

DataNumen DBF Repair

දූෂිත dBase, FoxBase, FoxPro සහ Visual FoxPro අළුත්වැඩියා කරන්න DBF ගොනු.

විස්තර
DataNumen Oracle Recovery බොක්ස් ෂොට්

DataNumen Oracle Recovery

දූෂිතයන් නැවත ලබා ගන්න Oracle DBF දත්ත සමුදා ගොනු.

විස්තර

රූපය / ලේඛනයරූප සහ ලේඛන ප්‍රතිසාධන මෘදුකාංග

DataNumen PDF Repair බොක්ස් ෂොට්

DataNumen PDF Repair

දූෂිත ඇක්‍රොබැට් අළුත්වැඩියා කර නැවත ලබා ගන්න PDF ගොනු.

විස්තර
DataNumen DWG Recovery බොක්ස් ෂොට්

DataNumen DWG Recovery

දූෂිත ඔටෝ කැඩ් අළුත්වැඩියා කර නැවත ලබා ගන්න DWG ගොනු

විස්තර
DataNumen PSD Repair බොක්ස් ෂොට්

DataNumen PSD Repair

දූෂිත Photoshop රූපය අළුත්වැඩියා කර නැවත ලබා ගන්න (PSD, PDD) ගොනු.

විස්තර

දත්ත ප්‍රතිසාධනය සහ ගොනු අහෝසි කරන්නදත්ත ප්‍රතිසාධනය සහ ගොනු අහෝසි කළ මෘදුකාංගය

DataNumen Data Recovery බොක්ස් ෂොට්

DataNumen Data Recovery

නැවත ලබා ගන්න lost සහ ඔබගේ ධාවක හෝ තැටි වල ගොනු මකා දමන ලදි.

විස්තර
DataNumen NTFS Undelete බොක්ස් ෂොට්

DataNumen NTFS Undelete

මකාදැමූ ගොනු නැවත ලබා ගන්න NTFS ධාවක.

විස්තර

දත්ත ප්‍රතිසාධන කට්ටලයඒකාබද්ධ දත්ත ප්‍රතිසාධන කට්ටලය

DataNumen Office Repair බොක්ස් ෂොට්

DataNumen Office Repair

Microsoft Access, Excel, Word, Outlook සහ ඇතුළුව Microsoft Office යෙදුම් සඳහා දත්ත ප්‍රතිසාධන කට්ටලය PowerPoint.

විස්තර
DataNumen Database Recovery බොක්ස් ෂොට්

DataNumen Database Recovery

දූෂිත Microsoft Access දත්ත සමුදායන් සඳහා ප්‍රතිසාධන මෙවලම් සහ දත්ත සමුදා ප්‍රතිසාධන කට්ටලය සහ DBF දත්ත සමුදායන්.

විස්තර
DataNumen Archive Repair බොක්ස් ෂොට්

DataNumen Archive Repair

දූෂිතයින් සඳහා ප්‍රතිසාධන මෙවලම් ඇතුළුව දත්ත ප්‍රතිසාධන කට්ටලය සංරක්ෂණය කරන්න Zip සහ SFX ලේඛනාගාරය, RAR ලේඛනාගාරය, යුනික්ස් TAR සංරක්ෂිත, සහ මයික්‍රොසොෆ්ට් CAB ලේඛනාගාරය.

විස්තර

උපස්ථ සහ වෙනත්උපස්ථ සහ විවිධ මෘදුකාංග

DataNumen Disk Image බොක්ස් ෂොට්

DataNumen Disk Image

DataNumen Disk Image යනු තැටි හෝ ඩ්‍රයිව් ක්ලෝන කිරීමට සහ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට ප්‍රබල මෙවලමකි.

විස්තර
DataNumen Backup බොක්ස් ෂොට්

DataNumen Backup

DataNumen Backup ඔබගේ වැදගත් දත්ත සහ ලිපිගොනු උපස්ථ කිරීමට සහ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට හොඳම මෙවලම වේ.

විස්තර
DataNumen File Splitter

DataNumen File Splitter

ඔබේ විශාල ගොනු බෙදී හා සම්බන්ධ වන්න.

විස්තර