ඔබ අපගේ නිෂ්පාදනය මිලදී ගැනීමෙන් මාසයක් ඇතුළත ඔබට නොමිලේ වැඩිදියුණු කිරීම් ලබා ගත හැකිය. ඉන්පසු, ඔබේ පිටපත යාවත්කාලීන කිරීමට DataNumen නිෂ්පාදිතය, ඔබ අපගේ දායකත්වය ලබා ගත යුතුය වාර්ෂික සහාය සහ නඩත්තු සැලැස්ම හෝ නව අනුවාදයකට යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා කුඩා නිෂ්පාදන ගාස්තුවක් ගෙවන්න, සාමාන්‍යයෙන් මුල් නිෂ්පාදන මිලෙන් සුළු කොටසක්.

කරුණාකර ඔබගේ ඇණවුම් හැඳුනුම්පත සමඟ යාවත්කාලීන ඉල්ලීමක් යවන්න sales@datanumen.com එවිට යාවත්කාලීන කිරීම සම්පූර්ණ කිරීමට අපට ඔබට උදව් කළ හැකිය.