“කොටස් උල්ලං” නය ”දෝෂය විසඳන්නේ කෙසේද?

ඔබ වෙනත් වැඩසටහනක් විසින් ගොනුවක් අළුත්වැඩියා කරන විට බෙදා ගැනීමේ උල්ලං violation නය වීමක් සිදුවනු ඇත.

එවැනි අවස්ථාවක, අපි ඔබට යෝජනා කරන්නේ පහත පරිදි ය:

  1. මුල් දූෂිත ගොනුවේ පිටපතක් සාදන්න.
  2. මුල් ගොනුව වෙනුවට පිටපත අලුත්වැඩියා කිරීමට අපගේ නිෂ්පාදනය භාවිතා කරන්න.