සමහර දත්ත නැවත ලබා නොගන්නේ ඇයි?

මයික්‍රොසොෆ්ට් විසින් පීඑස්ටී සඳහා සීමාවක් පනවා ඇත/OST ගොනු ප්රමාණය. එබැවින්, ප්‍රතිදාන PST ගොනු ප්‍රමාණය එම සීමාවට ආසන්න දැයි කරුණාකර පරීක්‍ෂා කරන්න. එසේ නම්, විසඳුම් දෙකක් තිබේ:

  1. ප්‍රතිදාන ගොනුව කුඩා ඒවා කිහිපයකට බෙදන්න. මෙය නිර්දේශිත ක්‍රමයයි.
  2. මයික්‍රොසොෆ්ට් ලේඛනයට අනුව ප්‍රමාණ සීමාව වැඩි කරන්න. කෙසේ වෙතත්, ලේඛනයේ දෝෂ කිහිපයක් ඇති අතර මෙහෙයුම සැමවිටම සාර්ථක නොවිය හැකිය.