چگونه خطای "نقض اشتراک" را حل کنیم؟

وقتی در حال تعمیر پرونده ای هستید که توسط یک برنامه دیگر نیز اشغال شده است ، تخلف در اشتراک گذاری رخ می دهد.

در این صورت ، پیشنهاد می کنیم به صورت زیر عمل کنید:

  1. از پرونده اصلی خراب کپی تهیه کنید.
  2. از محصول ما برای تعمیر نسخه به جای فایل اصلی استفاده کنید.