چگونه می توان بررسی کرد که آیا پرونده من توسط خودم قابل بازیابی است؟

می توانید پرونده خود را با یک ویرایشگر هگزادسیمال باز کرده و داده های آن را بررسی کنید. اگر پرونده با تمام صفرها پر شده باشد ، پرونده شما فراتر از بازیابی نیست.

ویراستاران هگزادسیمال زیادی در دسترس است:

  1. HexEd.it (ویرایشگر آنلاین رایگان)
  2. OnlineHexEditor (ویرایشگر آنلاین رایگان)
  3. Hex Works (ویرایشگر آنلاین رایگان)
  4. UltraEdit (برنامه Windows ، Shareware)
  5. WinHex (برنامه Windows ، Shareware)