چرا رمزعبور بازیابی شده با رمز عبوری که تنظیم کردم متفاوت است؟

با توجه به ماهیت الگوریتم رمزگذاری در پرونده Outlook PST ، رمز عبور بازیابی شده ممکن است با آن رمز تنظیم شده شما متفاوت باشد ، اما با این وجود می تواند فایل PST رمزگذاری شده را بدون مشکل رمزگشایی کند.