آیا مجوز دائمی است؟

بله، مجوز است همیشگی، به این معنی که شما می توانید از محصول ما استفاده کنید:

  1. برای همیشه
  2. برای مدت نامحدود
  3. تعمیر نا محدود تعداد پرونده ها

است نه یک مجوز مبتنی بر اشتراک.