آیا می توانم مجوز را از یک رایانه به رایانه دیگر منتقل کنم؟

اگر یک مجوز استاندارد خریداری کنید ، نمی توانید مجوز را از یک رایانه به رایانه دیگر انتقال دهید ، مگر اینکه در گذشته دیگر از رایانه قدیمی استفاده نشود (کنار گذاشته شود).

در صورت خرید پروانه فنی ، می توانید مجوز را از یک رایانه به رایانه دیگر انتقال دهید. لطفا تماس با ما اگر می خواهید چنین مجوزی را خریداری کنید.