Polityka prywatności

(A) Niniejsza Polityka

Niniejsza Polityka jest publikowana przez organizacje wymienione w Sekcji M niniejszego dokumentu (łącznie określane jako „DataNumen”, „my”, „nas” lub „nasz”). Polityka jest przeznaczona dla osób spoza naszego podmiotu, z którymi współpracujemy, obejmujących osoby odwiedzające nasze strony internetowe (zwane dalej „Witrynami internetowymi”), naszych klientów i wszystkich innych użytkowników naszych Usług (zwanych dalej łącznie „Tobą”). Terminy wyraźnie zdefiniowane w niniejszej Polityce są dokładniej wyjaśnione w Sekcji (N) niniejszej Polityki.

Zgodnie z kontekstem i wymogami niniejszej Polityki, DataNumen jest wyznaczony jako Administrator Twoich Danych Osobowych. Odpowiednie informacje kontaktowe podano w sekcji (M) niniejszego dokumentu dla stosownych osób DataNumen podmiot zdolny do kierowania zapytań dotyczących wykorzystywania i przetwarzania Twoich Danych Osobowych.

Niniejsza Polityka podlega okazjonalnym modyfikacjom lub aktualizacjom w celu uwzględnienia zmian w naszych praktykach dotyczących Przetwarzania Danych Osobowych lub zmian wecabprawa. Zdecydowanie zalecamy dokładne zapoznanie się z niniejszą Polityką i regularne odwiedzanie tej strony, aby być na bieżąco z wszelkimi zmianami, które możemy wprowadzić zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki.

DataNumen prowadzi swoją działalność pod marką: DataNumen.

 

(B) Przetwarzanie danych osobowych


Gromadzenie danych osobowych: Możemy gromadzić Twoje dane osobowe w następujących przypadkach:

 • Kiedy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub innych kanałów komunikacji.
 • Podczas normalnego toku naszej interakcji z Tobą (na przykład Dane Osobowe, które uzyskujemy podczas zarządzania Twoimi płatnościami).
 • W trakcie świadczenia Usług.
 • Kiedy uzyskujemy Twoje dane osobowe ze źródeł zewnętrznych, takich jak biura informacji kredytowej lub organy ścigania.
 • Kiedy uzyskujesz dostęp do którejkolwiek z naszych Witryn lub korzystasz z jakichkolwiek zasobów lub funkcji dostępnych w naszych Witrynach lub za ich pośrednictwem. W takich przypadkach Twoje urządzenie i przeglądarka mogą automatycznie ujawnić pewne informacje (w tym typ urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, ustawienia przeglądarki, adres IP, ustawienia językowe, daty i godziny połączenia ze stroną internetową oraz inne techniczne informacje dotyczące komunikacji), niektóre z nich można uznać za dane osobowe.
 • Gdy prześlesz nam swoje CV lub CV w celu rozważenia zatrudnienia.

Tworzenie danych osobowych: W trakcie świadczenia naszych Usług możemy również generować Twoje Dane Osobowe, w tym zapisy dokumentujące Twoje zaangażowanie z nami i szczegóły historii Twoich transakcji.

Odpowiednie dane osobowe: Kategorie danych osobowych dotyczących użytkownika, które możemy przetwarzać, obejmują:

 • Identyfikatory osobiste: obejmująca nazwa (imiona); płeć; data urodzenia lub wiek; narodowość; i reprezentacji fotograficznej.
 • Szczegóły komunikacji: takie jak adres wysyłki zwrotnej (na przykład w przypadku zwrotu oryginalnych nośników i/lub urządzeń pamięci masowej); adres pocztowy; numer telefonu; adres e-mail; oraz szczegóły Twoich profili w mediach społecznościowych.
 • Szczegóły finansowe: w tym adres rozliczeniowy; numer konta bankowego lub karty kredytowej; imię i nazwisko posiadacza karty lub posiadacza rachunku; szczegóły bezpieczeństwa karty lub konta; datę ważności karty; i data ważności karty.
 • Postrzeganie i punkty widzenia: wszelkie opinie i poglądy, którymi zechcesz się z nami podzielić lub które zdecydujesz się udostępnić publicznie post o nas na platformach mediów społecznościowych.
 • Należy pamiętać, że przetwarzane przez nas dane osobowe dotyczące użytkownika mogą również obejmować wrażliwe dane osobowe, zgodnie z definicją poniżej.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: W związku z celami określonymi w niniejszej Polityce możemy polegać na jednej lub kilku poniższych podstawach prawnych Przetwarzania Twoich Danych Osobowych, w zależności od okoliczności:

 • Uzyskaliśmy Twoją wyraźną uprzednią zgodę na Przetwarzanie (ta podstawa prawna jest wykorzystywana wyłącznie w związku z Przetwarzaniem, które jest całkowicie dobrowolnetary – nie są wykorzystywane do Przetwarzania, które jest w jakikolwiek sposób konieczne lub obowiązkowe);
 • Przetwarzanie jest wymagane w związku z jakąkolwiek umową, którą możesz z nami zawrzeć;
 • Przetwarzanie jest wymagane przez obowiązujące prawo;
 • Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów każdej osoby fizycznej; Lub
 • Posiadamy uzasadniony interes w wykonywaniu Przetwarzania w celu zarządzania, prowadzenia lub rozwijania naszej działalności i ten uzasadniony interes nie jest zastępowany przez Twoje interesy, podstawowe prawa lub wolności.

Przetwarzanie Wrażliwych danych osobowych: Nie zamierzamy gromadzić ani w inny sposób przetwarzać Twoich wrażliwych danych osobowych, z wyjątkiem przypadków, gdy:

 • Przetwarzanie jest wymagane lub dozwolone przez aplikacjęcabprawa (np. przestrzeganie naszych obowiązków w zakresie zgłaszania różnorodności);
 • Przetwarzanie ma kluczowe znaczenie dla wykrywania działań przestępczych lub zapobiegania im (w tym zapobiegania oszustwom, praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu);
 • Przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony praw; Lub
 • Zgodnie z załcabzgodnie z prawem uzyskaliśmy Twoją wyraźną uprzednią zgodę na Przetwarzanie Twoich Wrażliwych Danych Osobowych (jak wspomniano wcześniej, ta podstawa prawna jest wykorzystywana wyłącznie w związku z Przetwarzaniem, które jest całkowicie dobrowolnetary – nie są wykorzystywane do Przetwarzania, które jest w jakikolwiek sposób konieczne lub obligatoryjne).

Jeśli dostarczasz nam Wrażliwe Dane Osobowe (np. jeśli dostarczasz nam sprzęt, z którego chcesz, abyśmy odzyskali dane), musisz upewnić się, że ujawnienie nam takich informacji jest zgodne z prawem, w tym upewnić się, że jeden z prawnych zasady przedstawione powyżej mają zastosowaniecabskontaktuj się z nami w sprawie Przetwarzania tych Wrażliwych Danych Osobowych.

Cele, dla których możemy przetwarzać Twoje dane osobowe: Z zastrzeżeniem zastosowaniacabzgodnie z prawem możemy przetwarzać Dane Osobowe w następujących celach:

 • Operacje na stronie: zarządzanie i obsługa naszych stron internetowych; dostarczanie Ci treści; prezentowanie Ci reklam i innych istotnych informacji podczas Twojej wizyty na naszych Stronach Internetowych; oraz komunikowanie się i interakcja z Tobą za pośrednictwem naszych Witryn.
 • Świadczenie usług: oferowanie naszych Witryn i innych Usług; świadczenia Usług w odpowiedzi na zamówienia; i utrzymywanie komunikacji związanej z tymi Usługami.
 • Komunikacja: interakcji z Tobą za pośrednictwem różnych mediów (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, wiadomości tekstowych, mediów społecznościowych, strost lub osobiście), przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z wwcabprawa.
 • Zarządzanie komunikacją i IT: nadzorowanie naszych systemów komunikacji; wdrażanie środków bezpieczeństwa IT; oraz przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa IT.
 • Zdrowie i bezpieczeństwo: przeprowadzanie ocen BHP i prowadzenie rejestrów; i przestrzeganie powiązanych zobowiązań prawnych.
 • Administracja finansowa: zarządzanie sprzedażą; finanse; audyt korporacyjny; i zarządzania dostawcami.
 • Ankiety: interakcji z Tobą w celu zebrania Twoich opinii na temat naszych Usług.
 • Ulepszenie usługi: identyfikowanie problemów z bieżącymi Usługami; planowanie ulepszeń istniejących Usług; i opracowywanie nowych Usług.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi: zarządzanie aplikacjami na wolne stanowiska pracy w naszej organizacji.

Woluntary podanie Danych Osobowych i konsekwencje ich niepodania: Udostępnianie nam Twoich Danych Osobowych jest dobrowolnetary działać i jest zazwyczaj warunkiem wstępnym do zawarcia z nami umowy i umożliwienia nam wypełnienia naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie. Nie ma prawnego obowiązku dostarczania nam danych osobowych; jeśli jednak zdecydujesz się nie podawać swoich Danych Osobowych, nie będziemy w stanie nawiązać z Tobą stosunku umownego i wypełnić naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie.

 

(C) Ujawnianie danych osobowych stronom trzecim


Możemy ujawnić Twoje Dane Osobowe innym podmiotom w ramach DataNumen w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie lub z uzasadnionych powodów biznesowych (w tym świadczenia Ci Usług i obsługi naszych Stron internetowych), zgodnie z obowiązującymicable prawo. Ponadto możemy ujawnić Twoje dane osobowe:

 • Organom prawnym i regulacyjnym, na ich żądanie lub w celu zgłoszenia jakiegokolwiek faktycznego lub podejrzewanego naruszenia odpowiednich przepisówcable prawo lub regulacja;
 • Zewnętrzni doradcy zawodowi ds DataNumen, takich jak księgowi, audytorzy, prawnicy, podlegający wiążącym zobowiązaniom do zachowania poufności na mocy umowy lub prawa;
 • Zewnętrzne podmioty przetwarzające (takie jak dostawcy usług płatniczych, firmy kurierskie, dostawcy technologii, dostawcy badań satysfakcji klienta, operatorzy usług „czatu na żywo” oraz podmioty przetwarzające, które świadczą usługi zgodności, takie jak sprawdzanie wydanych przez rząd list zabronionych, na przykład Amerykańskie Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych), znajdujące się w dowolnym miejscu na świecie, zgodnie z wymaganiami określonymi poniżej w tej sekcji (C);
 • Dowolna odpowiednia strona, organ ścigania lub sąd, jeśli jest to konieczne do ustanowienia, wykonywania lub obrony praw, lub jakakolwiek odpowiednia strona w celu zapobiegania, prowadzenia dochodzeń, wykrywania lub ścigania przestępstw lub wykonywania sankcji karnych;
 • Każdy odpowiedni zewnętrzny nabywca, w przypadku gdy sprzedajemy lub przenosimy całość lub odpowiednią część naszej działalności lub aktywów (w tym w przypadku reorganizacji, rozwiązania lub likwidacji), ale ściśle zgodnie zcable law; i
 • Nasze strony internetowe mogą zawierać treści stron trzecich. Jeśli zdecydujesz się wejść w interakcję z takimi treściami, Twoje Dane Osobowe mogą zostać udostępnione zewnętrznemu dostawcy odpowiedniej platformy mediów społecznościowych. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności tej strony trzeciej przed interakcją z jej treścią.

Jeśli wyznaczymy zewnętrzny podmiot przetwarzający do przetwarzania Twoich danych osobowych, zawrzemy umowę o przetwarzaniu danych zgodnie z wymogami aplikacjicabprawa z takim zewnętrznym podmiotem przetwarzającym. W związku z tym Podmiot przetwarzający będzie podlegać wiążącym zobowiązaniom umownym do: (i) Przetwarzania danych osobowych wyłącznie zgodnie z naszymi wcześniejszymi pisemnymi wytycznymi; oraz (ii) zastosować środki w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa Danych Osobowych, wraz z wszelkimi dodatkowymi wymaganiami na mocy mających zastosowaniecabprawo.

Możemy anonimizować Dane osobowe dotyczące korzystania ze Stron internetowych (na przykład poprzez dokumentowanie takich danych w skonsolidowanym formacie) i udostępniać takie zanonimizowane dane naszym partnerom biznesowym (w tym zewnętrznym partnerom biznesowym).

 

D) Przekazywanie danych osobowych za granicę


Ze względu na globalny zasięg naszej działalności może okazać się konieczne przekazanie Twoich Danych Osobowych w ramach tzw DataNumen Group oraz stronom trzecim, jak wspomniano w sekcji (C) powyżej, zgodnie z celami określonymi w niniejszej Polityce. W związku z tym Twoje Dane Osobowe mogą być przekazywane do innych krajów, które mogą mieć inne standardy ochrony danych niż UE ze względu na inne przepisy i wymagania dotyczące zgodności z przepisami w zakresie ochrony danych niż te, które mają zastosowanie w kraju, w którym mieszkasz.

Zawsze, gdy przekazujemy Twoje Dane Osobowe do innych krajów, robimy to, gdy jest to wymagane (z wyłączeniem transferów z EOG lub Szwajcarii do USA), w oparciu o standardowe klauzule umowne. Możesz poprosić o kopię naszych standardowych klauzul umownych, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji (M) poniżej.

 

(E) Bezpieczeństwo danych


Wprowadziliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę Twoich Danych Osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieupoważnionym ujawnieniem, nieupoważnionym dostępem i innymi nielegalnymi lub nieautoryzowanymi formami Przetwarzania, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że wszelkie dane osobowe, które nam przekazujesz, są wykonywane w bezpieczny sposób.

 

(F) Dokładność danych


Podejmujemy wszelkie uzasadnione działania, aby zapewnić, że:

 • Twoje dane osobowe, które przetwarzamy, są dokładne i, w razie potrzeby, aktualizowane; I
 • wszelkie przetwarzane przez nas Dane Osobowe, które okażą się nieprawidłowe (biorąc pod uwagę cele, w jakich są przetwarzane), zostaną niezwłocznie usunięte lub poprawione.

Czasami możemy poprosić Cię o zweryfikowanie dokładności Twoich danych osobowych.

 

(G) Minimalizacja danych


Podejmujemy wszelkie rozważne środki, aby zapewnić, że przetwarzane przez nas Dane Osobowe ograniczają się do danych, które są w uzasadniony sposób niezbędne zgodnie z celami określonymi w niniejszej Polityce, w tym do świadczenia Ci Usług.

 

(H) Zatrzymywanie danych


Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki, aby Twoje Dane Osobowe były przetwarzane tylko przez minimalny okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce. Będziemy przechowywać kopie Twoich Danych Osobowych w formie umożliwiającej identyfikację tylko tak długo, jak:

 • Utrzymujemy z Tobą ciągłą relację (na przykład, gdy korzystasz z naszych usług lub jesteś legalnie częścią naszej listy mailingowej i nie anulowałeś subskrypcji); Lub
 • Twoje Dane Osobowe są niezbędne do zgodnych z prawem celów określonych w niniejszej Polityce, dla których mamy ważną podstawę prawną (np. gdy Twoje dane osobowe są zawarte w zamówieniu złożonym przez Twojego pracodawcę, a my mamy prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych w celu prowadzenia naszej działalności i realizacji naszych zobowiązań wynikających z tej umowy).

Ponadto będziemy przechowywać Dane Osobowe przez okres:

 • Dowolna aplikacjacable okres przedawnienia zgodnie z wnioskiemcabzgodnie z prawem (tj. dowolny okres, w którym dowolna osoba może wnieść przeciwko nam roszczenie prawne w związku z Twoimi Danymi Osobowymi lub którego Twoje Dane Osobowe mogą dotyczyć); I
 • Dodatkowy okres dwóch (2) miesięcy po wygaśnięciu takiego zastosowaniacabokres przedawnienia (tak więc, jeśli osoba fizyczna wniesie roszczenie pod koniec okresu przedawnienia, nadal mamy rozsądną ilość czasu na zidentyfikowanie wszelkich Danych Osobowych, które są istotne dla tego roszczenia),

W przypadku wszczęcia jakichkolwiek odpowiednich roszczeń prawnych możemy kontynuować Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez takie dodatkowe okresy, jakie są niezbędne w związku z tym roszczeniem.

W okresach wskazanych powyżej w związku z roszczeniami prawnymi ograniczymy Przetwarzanie Twoich Danych Osobowych do przechowywania i utrzymywania bezpieczeństwa Danych Osobowych, z wyjątkiem zakresu, w jakim Dane Osobowe muszą zostać zbadane w związku z jakimkolwiek roszczenie prawne lub jakiekolwiek zobowiązanie wynikające z zastosowaniacabprawo.

Po zakończeniu powyższych okresów, każdy odpowiedniocabplik, trwale usuniemy lub zniszczymy odpowiednie Dane Osobowe.

 

(I) Twoje prawa


Pod zastoscabzgodnie z prawem, możesz mieć kilka praw związanych z Przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych, w tym:

 1. Prawo do żądania dostępu do Twoich Danych Osobowych, które przetwarzamy lub kontrolujemy, lub ich kopii, wraz z informacjami dotyczącymi rodzaju, przetwarzania i ujawniania tych Danych Osobowych.
 2. Prawo do zażądania korekty wszelkich nieścisłości w danych osobowych, które przetwarzamy lub kontrolujemy.
 3. Prawo do żądania, z ważnych powodów:
  • Usunięcie Twoich danych osobowych, które przetwarzamy lub kontrolujemy;
  • Lub ograniczenie Przetwarzania Twoich Danych Osobowych, które przetwarzamy lub kontrolujemy.
 4. Prawo do sprzeciwu, z ważnych powodów, wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas lub w naszym imieniu.
 5. Prawo do przeniesienia Twoich Danych Osobowych, które przetwarzamy lub kontrolujemy, innemu Administratorowi, o ile ma to zastosowaniecabim.
 6. Prawo do cofnięcia zgody na Przetwarzanie, w przypadku gdy podstawą legalności przetwarzania jest zgoda.
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu ochrony danych w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez nas lub w naszym imieniu.

Nie ma to wpływu na Twoje prawa ustawowe.

Aby skorzystać z jednego lub więcej z tych praw lub zadać pytanie o te prawa lub jakiekolwiek inne postanowienie niniejszej Polityki lub o przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, skorzystaj z danych kontaktowych podanych w sekcji (M) poniżej.

Jeśli świadczymy Ci Usługi na podstawie zamówień, takie świadczenie Usług podlega warunkom umownym dostarczonym Ci. W przypadku rozbieżności między takimi warunkami a niniejszą Polityką, niniejsza Polityka stanowi uzupełnienie.

(J) Pliki cookie


Plik cookie odnosi się do niewielkiego pliku, który jest instalowany na Twoim urządzeniu podczas uzyskiwania dostępu do strony internetowej (w tym naszych Stron internetowych). Przechowuje szczegółowe informacje o Twoim urządzeniu, przeglądarce, a czasem także o preferencjach i wzorcach przeglądania. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe przy użyciu technologii plików cookie, jak opisano w naszym Polityka plików cookie.

 

(K) Warunki użytkowania


Korzystanie z naszych stron internetowych jest regulowane przez nasze Regulamin.

 

(L) Marketing bezpośredni


Zgodnie z załcabzgodnie z prawem i pod warunkiem uzyskania Twojej wyraźnej zgody wymaganej przez prawo lub podczas udostępniania komunikatów reklamowych i marketingowych dotyczących naszych podobnych produktów i usług, możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe, aby skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, poczty bezpośredniej lub innej komunikacji metody oferowania informacji lub usług, które mogą Cię zainteresować. Jeśli świadczymy Ci usługi, możemy przesyłać informacje o naszych usługach, nadchodzących promocjach i inne istotne treści, korzystając z danych kontaktowych, które nam podałeś, zawsze przestrzegająccabprawo.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania naszych promocyjnych wiadomości e-mail lub biuletynów, po prostu klikając łącze rezygnacji z subskrypcji znajdujące się w każdym wysyłanym przez nas e-mailu lub biuletynie. Po anulowaniu subskrypcji przestaniemy wysyłać Ci dodatkowe wiadomości e-mail, chociaż możemy nadal komunikować się z Tobą w razie potrzeby w celu realizacji usług, o które prosiłeś.

(M) Dane kontaktowe


W przypadku jakichkolwiek uwag, zapytań lub obaw dotyczących informacji zawartych w niniejszej Polityce lub jakichkolwiek innych spraw z nią związanych DataNumenpostępowania z Danymi Osobowymi, uprzejmie prosimy o to skontaktuj się z nami.

 

(N) Definicje


Poniższe definicje wyjaśniają niektóre terminy użyte w niniejszej polityce:

 • 'Kontroler' odnosi się do podmiotu decydującego o sposobie i celu Przetwarzania Danych Osobowych. W wielu jurysdykcjach Administrator jest przede wszystkim odpowiedzialny za przestrzeganie artcable przepisy o ochronie danych.
 • `` Organ ochrony danych '' oznacza autonomiczną agencję publiczną, której prawnie powierzono obowiązek nadzorowania przestrzegania odpowiednich przepisów o ochronie danych.
 • „EOG” oznacza Europejski Obszar Gospodarczy.
 • 'Dane osobiste' reprezentuje informacje odnoszące się do dowolnej osoby lub na podstawie których można zidentyfikować dowolną osobę. Przykłady danych osobowych, które możemy przetwarzać, podano w sekcji (B) powyżej.
 • 'Proces', 'Przetwarzanie' or 'Obrobiony' obejmuje wszelkie działania wykonywane na jakichkolwiek Danych Osobowych, zautomatyzowane lub nie, takie jak gromadzenie, nagrywanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, modyfikowanie lub dostosowywanie, pobieranie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w jakikolwiek inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 • 'Edytor' charakteryzuje każdą osobę lub podmiot Przetwarzający Dane Osobowe w imieniu Administratora, z wyłączeniem pracowników Administratora.
 • 'Usługi' oznacza wszelkie usługi świadczone przez DataNumen.
 • `` Wrażliwe dane osobowe '' oznacza dane osobowe dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, zdrowia fizycznego lub psychicznego, preferencji seksualnych, wszelkich faktycznych lub domniemanych przestępstw lub kar, krajowego numeru identyfikacyjnego lub wszelkich innych danych, które mogą być niejawne jako wrażliwe w świetle właściwych przepisów prawa.