Wykorzystanie materiałów na naszej stronie internetowej

Treść tej witryny, w tym informacje, grafika, tekst i obrazy (zwane łącznie „Materiałami”), jest chroniona prawami autorskimi. Materiały mogą być dostępne i wykorzystywane wyłącznie do celów osobistych lub edukacyjnych. Bez pozwolenia od DataNumen, Inc., nie wolno modyfikować ani wykorzystywać Materiałów do jakichkolwiek innych celów. Ponowna publikacja, reprodukcja, strosttworzenie lub dystrybucja jakichkolwiek Materiałów z tej witryny jest zabroniona, z wyjątkiem przypadków wskazanych poniżej.

Wyłącznie do celów osobistych lub edukacyjnych, możesz drukować Materiały z tej witryny, pod warunkiem, że wszystkie kopie będą zawierały wszelkie oryginalne informacje o prawach autorskich.

Wszelkie oprogramowanie komputerowe dostępne do pobrania lub dostępne w inny sposób z tej witryny podlega warunkom odpowiedniej umowy licencyjnej.

Materiały na tej stronie, opracowane przez DataNumen, Inc. z różnych źródeł, mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Witryny połączone z tej witryny

DataNumen, Inc. nie kontroluje witryn internetowych, do których prowadzą łącza z tej witryny internetowej, i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek komunikaty lub materiały dostępne na takich witrynach. Linki na tej stronie do innych stron nie mają na celu skierowania ani rekomendacji podmiotów, do których prowadzą łącza, i są podane wyłącznie dla wygody.

Ograniczenie odpowiedzialności i gwarancji

KORZYSTAJĄC Z USŁUGI KLIENT ZGADZA SIĘ PRZEJŚĆ WSZELKIE RYZYKO Z NIM ZWIĄZANE. DATANUMENŚWIADCZY USŁUGI „TAKIE, JAKIE SĄ”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI NA INFORMACJE, USŁUGI, NIEPRZERWANY DOSTĘP, PRODUKTY DOSTARCZANE W ZWIĄZKU Z USŁUGĄ, DATANUMEN, INC. LICENCJONOWANE DLA KLIENTA LUB WYNIKI UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI. KONKRETNIE, DATANUMEN, INC. ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI:

  1. WSZELKICH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH DOSTĘPNOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB TREŚCI INFORMACJI, PRODUKTÓW LUB USŁUG; I
  2. WSZELKIE GWARANCJE WŁASNOŚCI, WARTOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. NINIEJSZE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI DOTYCZY WSZELKICH SZKÓD LUB OBRAŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z NIEWŁAŚCIWEGO WYKONANIA, BŁĘDU, POMINIĘCIA, USUNIĘCIA, WADY, WIRUSA KOMPUTEROWEGO, KRADZIEŻY, ZNISZCZENIA LUB NIEUPOWAŻNIONEGO DOSTĘPU. KLIENT WYRAŹNIE TO POTWIERDZA DATANUMENNIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ZANIECZYSZCZAJĄCE, OBRAŻAJĄCE LUB NIELEGALNE POSTĘPOWANIE INNYCH KLIENTÓW LUB OSÓB TRZECICH, ORAZ ŻE RYZYKO USZKODZENIA WYNIKAJĄCE Z POWYŻSZYCH SPOCZYWA CAŁKOWICIE NA KLIENCIE.

ANI DATANUMEN, INC. ANI JEJ AGENCI, PODMIOTY STOWARZYSZONE LUB DOSTAWCY TREŚCI NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB WTÓRNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z USŁUGI, NIEMOŻNOŚCI UZYSKANIA DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA Z USŁUGI LUB JAKIEKOLWIEK NARUSZENIE GWARANCJI. KLIENT NINIEJSZYM PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO PUNKTU MAJĄ ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH TREŚCI SERWISU.