UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

WAŻNE — PRZECZYTAJ DOKŁADNIE: To zdjęcie DataNumen Umowa licencyjna użytkownika końcowego („EULA”) ustanawia wiążącą umowę prawną między Tobą, użytkownikiem końcowym (osoba fizyczna lub jednoosobowa osoba prawna)i DataNumenInc ( 'DATANUMEN") w sprawie DATANUMEN Produkt oprogramowania, w tym wszelkie towarzyszące pliki, dane i materiały stworzone i dostarczone przez DATANUMEN ("OPROGRAMOWANIE"). Instalując, używając lub rozpowszechniając OPROGRAMOWANIE, wyraźnie wyrażasz zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszej umowy EULA. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszej umowy EULA, nie możesz instalować ani używać OPROGRAMOWANIA.

Niniejsza umowa EULA jest podzielona na trzy sekcje: Część I dotyczy licencji demonstracyjnej OPROGRAMOWANIA, Część II dotyczy pełnej licencji OPROGRAMOWANIA, a Część III przedstawia ogólne postanowienia mające zastosowaniecable do obu rodzajów licencji.

Część I Licencja demonstracyjna

To nie jest darmowe oprogramowanie. Zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie licencja jest przyznawana przez DATANUMEN korzystania z nieograniczonej liczby egzemplarzy OPROGRAMOWANIA w wersji demonstracyjnej na nieograniczonej liczbie komputerów lub stacji roboczych, bezost, na czas nieokreślony po pierwszej instalacji OPROGRAMOWANIA w wersji demonstracyjnej na dowolnym komputerze lub stacji roboczej.

Z zastrzeżeniem wszystkich postanowień niniejszej umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA) i bez dokonywania jakichkolwiek płatności na rzecz DATANUMEN, masz prawo do:

  1. Dostarczać każdemu bezpłatnie dokładne kopie wersji demonstracyjnej OPROGRAMOWANIA, zgodnie z niniejszą UMOWĄ LICENCYJNĄ, za pośrednictwem nośników fizycznych dowolnego typu lub drogą elektroniczną (z wyłączeniem masowych wysyłek lub niechcianych masowych wiadomości e-mail);
  1. Rozpowszechniać dokładne kopie wersji demonstracyjnej OPROGRAMOWANIA, zgodnie z niniejszą UMOWĄ LICENCYJNĄ, wyłącznie zezwalając na pobieranie za pośrednictwem publicznego Internetu bez żadnych powiązanych opłat; I
  1. Stworzyć dowolną liczbę dokładnych kopii OPROGRAMOWANIA w wersji demonstracyjnej w celu dystrybucji, jak opisano w punktach 1 i 2 powyżej.

Dla celów niniejszej umowy „dokładna kopia” wersji demonstracyjnej OPROGRAMOWANIA oznacza plik identyczny w momencie powielania z plikiem dystrybucyjnym wersji demonstracyjnej OPROGRAMOWANIA dostępnym na stronie głównej produktu.

Wyraźnie zabrania się pobierania opłat lub zabiegania o darowizny za jakiekolwiek dystrybuowane kopie, niezależnie od metody dystrybucji, lub rozpowszechniania takich kopii z innymi produktami, zarówno komercyjnymi, jak i niekomercyjnymi, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody od DATANUMEN. Ponadto wyraźnie zabrania się pobierania lub zabiegania o darowizny w zamian za dostęp do hiperłączy lub innych środków ułatwiających elektroniczne tworzenie lub dystrybucję kopii wersji demonstracyjnej OPROGRAMOWANIA.

DATANUMEN zastrzega sobie prawo do cofnięcia dowolnego lub wszystkich zezwoleń na dystrybucję według własnego uznania, w dowolnym momencie iz dowolnego powodu lub bez powodu.

Część II Pełna licencja

Zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy EULA, DATANUMEN niniejszym udziela użytkownikowi, dla każdej licencjonowanej kopii, ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na instalację i użytkowanie pełnej wersji OPROGRAMOWANIA, wyłącznie do celów wewnętrznych.

Kupując licencję dla jednego użytkownika, możesz zainstalować i używać jednej kopii pełnej wersji OPROGRAMOWANIA na pojedynczym komputerze lub stacji roboczej, wyłącznie do użytku osoby, która nabyła licencję od DATANUMEN. Jeśli zakupiłeś licencję dla wielu użytkowników, możesz zainstalować i używać jednej kopii pełnej wersji OPROGRAMOWANIA na wielu komputerach, do łącznej liczby zakupionych „licencjonowanych kopii”, jak określono w niniejszym dokumencie. Jeśli zakupisz licencję lokalną, możesz zainstalować i używać jednej kopii pełnej wersji OPROGRAMOWANIA na dowolnej liczbie komputerów w organizacji, która uzyskała licencję.

W przypadku zainstalowania pełnej wersji OPROGRAMOWANIA na jednym komputerze („STARY KOMPUTER”) zgodnie z warunkami niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ, licencja NIE może zostać przeniesiona ze STAREGO KOMPUTERA na inny komputer, chyba że STARY KOMPUTER przestanie być używane w przyszłości.

Zabrania się dostarczania, przekazywania lub sprzedawania kopii pełnej wersji OPROGRAMOWANIA swoim klientom lub stronom trzecim, w całości lub w części, oraz dołączania kopii pełnej wersji OPROGRAMOWANIA, w całości lub w części , w produktach, które sprzedajesz, lub z nimi, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody DATANUMEN.

Dostęp do każdej licencjonowanej kopii można uzyskać za pośrednictwem sieci, pod warunkiem zakupu licencjonowanej kopii dla każdej stacji roboczej, która będzie miała dostęp do pełnej wersji OPROGRAMOWANIA za pośrednictwem sieci. Na przykład, jeśli 9 różnych stacji roboczych będzie miało dostęp do pełnej wersji OPROGRAMOWANIA w sieci, należy zakupić 9 Licencjonowanych kopii pełnej wersji OPROGRAMOWANIA, niezależnie od tego, czy 9 ​​stacji roboczych będzie miało dostęp do pełnej wersji OPROGRAMOWANIA w różnym czasie czy jednocześnie.

Jako nabywca licencji dla wielu użytkowników jesteś odpowiedzialny za powielanie i dystrybucję pełnej wersji OPROGRAMOWANIA do użytku zgodnie z warunkami niniejszej umowy EULA oraz za monitorowanie liczby kopii pełnej wersji OPROGRAMOWANIA, które są instalowane i używane przez Twoją organizację . Niniejszym zgadzasz się, że na żądanie od DATANUMEN or DATANUMENautoryzowanego przedstawiciela, w ciągu trzydziestu (30) dni dostarczysz obszerną dokumentację i poświadczenie liczby kopii pełnej wersji OPROGRAMOWANIA, które zainstalowałeś. W ramach licencji dla wielu użytkowników pełna wersja OPROGRAMOWANIA może być instalowana wyłącznie na komputerach obsługiwanych przez organizację użytkownika lub w jej imieniu.

Część III Postanowienia ogólne

Wszelkie prawa i przywileje odnoszące się do OPROGRAMOWANIA, które nie zostały wyraźnie nadane w niniejszej umowie EULA, pozostają całkowicie i wyłącznie zastrzeżone dla i przez DATANUMEN. OPROGRAMOWANIE jest chronione krajowymi i międzynarodowymi prawami autorskimi, a także dodatkowymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej i traktatami dotyczącymi korzystania z OPROGRAMOWANIA.

Używanie, instalacja i dystrybucja OPROGRAMOWANIA musi ściśle przestrzegać postanowień niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ. Zabrania się wynajmowania, wydzierżawiania, użyczania, sublicencjonowania, zmiany, tłumaczenia, odtwarzania kodu źródłowego, dekompilacji, dezasemblacji lub tworzenia prac pochodnych opartych na OPROGRAMOWANIU, częściowo lub w całości, i nie wolno upoważniać osób trzecich do angażowania się w takie zajęcia. Ponadto zabrania się udostępniania OPROGRAMOWANIA innym osobom w powiązaniu z biurem serwisowym, dostawcą usług aplikacyjnych lub jakąkolwiek podobną operacją biznesową, a użytkownik nie może zezwalać na to osobom trzecim. Licencja udzielona w niniejszej umowie EULA nie obejmuje żadnych praw ani roszczeń do wersji kodu źródłowego OPROGRAMOWANIA.

Wyłączenia gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności

OPROGRAMOWANIE WRAZ Z POWIĄZANYM OPROGRAMOWANIEM, PLIKAMI, DANYMI I MATERIAŁAMI JEST PRZEDSTAWIANE I ROZPOWSZECHNIANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE I POZBAWIONE JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH LUB WYRAŹNYCH GWARANCJI. OBEJMUJE TO, ALE NIE WYŁĄCZNIE, GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. DATANUMEN, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE ANI LICENCJODAWCY NIE GWARANTUJĄ ANI NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIENIA ANI WYNIKÓW OPROGRAMOWANIA. DATANUMEN ANI JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE LUB LICENCJODAWCY NIE GWARANTUJĄ, ŻE FUNKCJONOWANIE OPROGRAMOWANIA BĘDZIE NIEPRZERWANE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW, ANI NIE GWARANTUJĄ SKUTECZNOŚCI JAKICHKOLWIEK FUNKCJI PRZYWRACANIA DANYCH I/LUB ODZYSKIWANIA PLIKÓW PODCZAS ODZYSKIWANIA INFORMACJI ZAWARTYCH W DOWOLNYM PLIKU, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCIOWO LY. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE RZETELNE PRAKTYKI PRZETWARZANIA DANYCH WYMAGAJĄ KOMPLEKSOWEGO TESTOWANIA KAŻDEJ APLIKACJI, W TYM OPROGRAMOWANIA, Z DANYMI NIEWAŻNYMI, PRZED ZADANIEM JAKIEGOKOLWIEK POLEGANIA NA NIEJ. UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM PRZYJMUJE PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z ITERACJI OPROGRAMOWANIA OBJĘTEGO NINIEJSZĄ LICENCJĄ. NINIEJSZE WYŁĄCZENIE GWARANCJI STANOWI KLUCZOWY ELEMENT NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ.

Z WYJĄTKIEM SYTUACJI WYRAŹNIE ZABRONIONYCH PRZEZ WŁAŚCIWE PRZEPISY, DATANUMEN, JEJ PODMIOTY POWIĄZANE LUB LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB PIENIĄDZETARY STRATY WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA. WSZELKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI DATANUMEN, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE LUB LICENCJODAWCÓW OGRANICZA SIĘ WYŁĄCZNIE DO ZWROTU WSZELKIEJ OPŁATY LICENCYJNEJ PRZEKAZANEJ DO DATANUMEN. JEŻELI NIE JEST WYRAŹNIE ZABRONIONE PRZEZ APLICABLE PRAWA, DATANUMEN, JEJ ZLECENIODAWCY, AKCJONARIUSZE, URZĘDNICY, PRACOWNICY, PODMIOTY POWIĄZANE, LICENCJODAWCY, WYKONAWCY, SPÓŁKI ZALEŻNE LUB ORGANIZACJE MACIERZYSTE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, SZCZEGÓLNE SZKODY ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIE OPROGRAMOWANIA LUB TWÓJ ZWIĄZEK Z DATANUMEN, JEJ PODMIOTY POWIĄZANE LUB LICENCJODAWCÓW (W TYM MIĘDZY INNYMI UTRATA LUB UJAWNIENIE DANYCH LUB INFORMACJI, UTRATA ZYSKÓW, PRZYCHODÓW, MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH LUB PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ LUB ZAKŁÓCEŃ DZIAŁALNOŚCI), NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ROSZCZENIE LUB DZIAŁANIE JEST OPARTE NA ZOBOWIĄZANIU UMOWNYM CYCJE , GWARANCJI, ZANIEDBANIA, ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, WKŁADU, ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ PODSTAWY PRAWNEJ LUB PRZYCZYNY DZIAŁANIA, NAWET JEŚLI ZOSTAŁO POWIADOMIONE O PRAWDOPODOBIEŃSTWIE WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

PONADTO, DATANUMEN NIE UPOWAŻNIA UŻYTKOWNIKA ANI ŻADNYCH INNYCH OSÓB DO KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA W APLIKACJACH LUB SYSTEMACH, W KTÓRYCH MOŻNA UZASADNIONO OCZEKIWAĆ, ŻE AWARIA DZIAŁANIA OPROGRAMOWANIA SPOWODUJE ZNACZĄCE OBRAŻENIA FIZYCZNE, UTRATĘ MAJĄTKU LUB UTRATĘ ŻYCIA. JAKIEKOLWIEK TAKIE UŻYCIE ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO I ZGADZASZ SIĘ NA ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZABEZPIECZENIE DATANUMEN, JEJ PODMIOTY POWIĄZANE ANI LICENCJODAWCÓW Z WSZELKICH ROSZCZEŃ LUB STRAT WYNIKAJĄCYCH Z TAKIEGO NIEUPOWAŻNIONEGO UŻYTKOWANIA.

Ogólne

OPROGRAMOWANIE obejmuje między innymi informacje zawarte w towarzyszących mu plikach dystrybucyjnych, danych, materiałach, kodach aktywacyjnych, kluczach licencyjnych, kodach rejestracyjnych oraz know-how zawarte w samym OPROGRAMOWANIU. Wszystko to stanowi informacje poufne i stanowiące tajemnicę handlową (zwane dalej „Proprietary Informacje”), które są własnością lub są licencjonowane DATANUMEN, w tym wszelkie powiązane prawa autorskie i znaki towarowe. Zgadzasz się zachować najściślejszą poufność Własnościtary Informacje na rzecz DATANUMEN i jej licencjodawców. Zabrania się sprzedawania, licencjonowania, publikowania, wyświetlania, rozpowszechniania, ujawniania lub innego udostępniania Własnościtary Informacje, w tym wszelkie kody aktywacyjne, klucze licencyjne, kody rejestracyjne lub pliki rejestracyjne, stronom trzecim. Dodatkowo możesz korzystać tylko z Proprietary Informacje zgodne z niniejszą umową EULA. Zobowiązania określone w niniejszym punkcie obowiązują nawet po wygaśnięciu lub anulowaniu Licencji.

Niniejsza umowa EULA stanowi kompleksową umowę między stronami dotyczącą przedmiotu umowy i zastępuje wszelkie wcześniejsze porozumienia, zamówienia, umowy lub ustalenia z tym związane.

Zabrania się cedowania, udzielania sublicencji, podwykonawstwa lub przenoszenia w inny sposób jakichkolwiek swoich praw, obowiązków lub delegowania jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszej umowy EULA, w całości lub w części, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody od DATANUMEN. Jakakolwiek cesja niniejszej umowy EULA lub jakichkolwiek praw lub obowiązków w niej zawartych jest uzależniona od zgody zamierzonego cesjonariusza na związanie się warunkami niniejszej umowy EULA i przyjęcia wszystkich obowiązków i odpowiedzialności cedenta.

Nie istnieją beneficjenci będący osobami trzecimi w odniesieniu do jakichkolwiek obietnic, zobowiązań lub oświadczeń złożonych przez DATANUMEN w ramach niniejszej umowy EULA.

Jakiekolwiek zrzeczenie się udzielone przez DATANUMEN w odpowiedzi na naruszenie niniejszej umowy EULA nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się przez użytkownika ani nie przyczyni się do jego zrzeczenia się DATANUMEN jakiegokolwiek innego lub przyszłego naruszenia przez Ciebie tego samego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszej umowy EULA.

Jeśli jakakolwiek część niniejszej umowy EULA zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną z jakiegokolwiek powodu, w odniesieniu do jakiejkolwiek osoby lub okoliczności, zostanie uznana za rozdzielną. Ważność pozostałej części niniejszej umowy EULA lub aplikacjicabswoboda takich postanowień wobec innych osób lub okoliczności pozostaje nienaruszona.