Personvernserklæring

(A) Denne policyen

Denne policyen er kunngjort av organisasjonene angitt i seksjon M heri (samlet referert til som "DataNumen", "vi", "oss" eller "vår"). Retningslinjene er ment for enkeltpersoner utenfor vår enhet som vi samarbeider med, og omfatter besøkende på nettsidene våre (referert til som "nettsteder"), vårt klientell og alle andre brukere av tjenestene våre (her samlet referert til som "deg"). Vilkår som er eksplisitt definert i denne retningslinjen, er nærmere belyst i avsnitt (N) her.

I henhold til konteksten og kravene til denne policyen, DataNumen er utpekt som behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Den relevante kontaktinformasjonen er gitt i seksjon (M) her for det relevante DataNumen enhet som er i stand til å adressere forespørsler angående bruk og behandling av dine personopplysninger.

Disse retningslinjene er gjenstand for endringer eller oppdateringer av og til, for å imøtekomme endringer i vår praksis knyttet til behandling av personopplysninger, eller endringer i anvendelsecable lovene. Vi anbefaler på det sterkeste en grundig lesing av denne policyen og regelmessige besøk på denne siden for å holde deg oppdatert på eventuelle revisjoner vi kan implementere i tråd med bestemmelsene i denne policyen.

DataNumen driver sin virksomhet under følgende merke: DataNumen.

 

(B) Behandling av dine personopplysninger


Innsamling av personopplysninger: Vi kan samle inn personopplysninger om deg i følgende tilfeller:

 • Når du kontakter oss via e-post, telefon eller andre kommunikasjonskanaler.
 • I løpet av det vanlige løpet av vår interaksjon med deg (for eksempel personopplysninger vi innhenter mens vi administrerer betalingene dine).
 • I ferd med å levere tjenester.
 • Når vi innhenter dine personopplysninger fra tredjepartskilder, for eksempel kredittreferansebyråer eller rettshåndhevende organer.
 • Når du går inn på noen av våre nettsider eller bruker ressurser eller funksjoner som er tilgjengelige på eller gjennom våre nettsider. I slike tilfeller kan enheten og nettleseren din automatisk avsløre viss informasjon (inkludert enhetstype, operativsystem, nettlesertype, nettleserinnstillinger, IP-adresse, språkinnstillinger, datoer og klokkeslett for tilkobling til et nettsted og annen teknisk kommunikasjonsinformasjon), noen som kan betraktes som personopplysninger.
 • Når du sender inn din CV eller CV til oss for ansettelsesvurdering.

Oppretting av personopplysninger: I løpet av leveringen av tjenestene våre kan vi også generere personopplysninger om deg, inkludert registre som dokumenterer engasjementene dine med oss ​​og detaljer om transaksjonshistorikken din.

Relevante personopplysninger: Kategoriene av personopplysninger som gjelder deg som vi kan behandle omfatter:

 • Personlige identifikatorer: omfatter navn(e); kjønn; fødselsdato eller alder; nasjonalitet; og fotografisk fremstilling.
 • Kommunikasjonsdetaljer: slik som returleveringsadresse (for eksempel for retur av originale medier og/eller lagringsenheter); postadresse; telefonnummer; epostadresse; og detaljer om dine sosiale medieprofiler.
 • Finansielle detaljer: inkludert faktureringsadresse; bankkonto- eller kredittkortnummer; navn på kortholder eller kontoinnehaver; sikkerhetsdetaljer for kortet eller kontoen; kortets "gyldig fra" dato; og kortets utløpsdato.
 • Oppfatninger og synspunkter: alle meninger og synspunkter som du velger å dele med oss, eller velger å offentlig sost om oss på sosiale medieplattformer.
 • Vær oppmerksom på at personopplysningene knyttet til deg som vi behandler også kan inneholde sensitive personopplysninger, som definert videre nedenfor.

Lovlig grunnlag for behandling av personopplysninger: I forbindelse med målene som er angitt i denne policyen, kan vi være avhengige av ett eller flere av følgende juridiske grunnlag for behandling av dine personopplysninger, avhengig av omstendighetene:

 • Vi har innhentet ditt eksplisitte forhåndssamtykke til behandlingen (dette juridiske grunnlaget brukes utelukkende i forbindelse med behandling som er helt frivilligtary – det ikke brukes til behandling som er nødvendig eller obligatorisk på noen måte);
 • Behandlingen er nødvendig i forhold til enhver kontrakt som du kan opprette med oss;
 • Behandlingen er pålagt av gjeldende lov;
 • Behandlingen er avgjørende for å ivareta de vitale interessene til enhver enkeltperson; eller
 • Vi har en legitim interesse i å utføre behandlingen med sikte på å administrere, drive eller fremme virksomheten vår, og den legitime interessen er ikke erstattet av dine interesser, grunnleggende rettigheter eller friheter.

Behandling av sensitive personopplysninger: Vi har ikke til hensikt å samle inn eller på annen måte behandle dine sensitive personopplysninger, unntatt i tilfeller der:

 • Behandlingen er pålagt eller tillatt av applikasjonencabloven (f.eks. for å overholde våre forpliktelser om mangfoldsrapportering);
 • Behandlingen er avgjørende for å oppdage eller forhindre kriminelle aktiviteter (inkludert forebygging av svindel, hvitvasking av penger og terrorfinansiering);
 • Behandlingen er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare juridiske rettigheter; eller
 • I samsvar med søknadencabloven, har vi innhentet ditt eksplisitte forhåndssamtykke for behandling av dine sensitive personopplysninger (som nevnt tidligere er dette juridiske grunnlaget utelukkende brukt i forbindelse med behandling som er helt frivilligtary – den brukes ikke til behandling som er nødvendig eller obligatorisk på noen måte).

Hvis du gir oss sensitive personopplysninger (f.eks. hvis du gir oss maskinvare du ønsker at vi skal hente data fra), må du forsikre deg om at det er lovlig for deg å avsløre slik informasjon til oss, inkludert å sikre at en av de juridiske basene skissert ovenfor er gjeldendecabtil oss angående behandlingen av de sensitive personopplysningene.

Formål som vi kan behandle dine personopplysninger for: Med forbehold om søknadcabloven kan vi behandle personopplysninger for følgende formål:

 • Nettstedets drift: administrere og drifte våre nettsider; levere innhold til deg; presentere annonser og annen relevant informasjon for deg under ditt besøk på våre nettsider; og kommunisere og samhandle med deg gjennom våre nettsider.
 • Tjenesteytelse: å tilby våre nettsider og andre tjenester; levere tjenester som svar på bestillinger; og opprettholde kommunikasjon knyttet til disse tjenestene.
 • kommunikasjon: samhandle med deg gjennom ulike medier (inkludert via e-post, telefon, tekstmelding, sosiale medier, sost eller personlig), samtidig som man sikrer overholdelse av applicable lovene.
 • Kommunikasjon og IT-ledelse: overvåke kommunikasjonssystemene våre; implementere IT-sikkerhetstiltak; og gjennomføre IT-sikkerhetsrevisjoner.
 • Helse og sikkerhet: gjennomføre helse- og sikkerhetsevalueringer og holde journaler; og overholder relaterte juridiske forpliktelser.
 • Finansadministrasjon: administrere salg; finansiere; bedriftsrevisjon; og leverandørstyring.
 • undersøkelser: samhandle med deg for å samle dine meninger om tjenestene våre.
 • Tjenesteforbedring: identifisere problemer med gjeldende tjenester; planlegge forbedringer av eksisterende tjenester; og utvikle nye tjenester.
 • Human Resource Management: administrere søknader om ledige stillinger i vår organisasjon.

Voluntary levering av personopplysninger og konsekvenser av manglende levering: Deling av dine personopplysninger med oss ​​er frivilligtary handler og er vanligvis en forutsetning for å innlede en kontraktsmessig avtale med oss ​​og for å tillate oss å oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser overfor deg. Det er ingen juridisk tvang for deg å gi oss dine personopplysninger; Hvis du imidlertid velger å ikke oppgi dine personopplysninger, vil vi ikke være i stand til å etablere et kontraktsforhold med deg og oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser overfor deg.

 

(C) Utlevering av personopplysninger til tredjeparter


Vi kan utlevere dine personopplysninger til andre enheter innenfor DataNumen for å oppfylle våre kontraktsmessige plikter overfor deg eller av legitime forretningsgrunner (inkludert levering av tjenester til deg og driften av våre nettsider), i samsvar med gjeldendecabloven. Videre kan vi utlevere dine personopplysninger til:

 • Juridiske og regulatoriske myndigheter, på deres forespørsel, eller for rapportering av faktiske eller mistenkte brudd på applikasjonencable lov eller forskrift;
 • Eksterne profesjonelle rådgivere til DataNumen, slik som regnskapsførere, revisorer, advokater, underlagt bindende konfidensialitetsforpliktelser enten kontraktsmessig eller i henhold til lov;
 • Tredjepartsbehandlere (som betalingstjenesteleverandører; leverings-/budselskaper; teknologileverandører, leverandører av kundetilfredshetsundersøkelser, operatører av «live-chat»-tjenester og prosessorer som leverer samsvarstjenester som å sjekke offentlig utstedte forbudte lister, for eksempel US Office for Foreign Asset Control), lokalisert hvor som helst globalt, i samsvar med kravene angitt nedenfor i denne delen (C);
 • Enhver relevant part, rettshåndhevelsesorgan eller domstol, som er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare juridiske rettigheter, eller enhver relevant part med det formål å forhindre, etterforske, oppdage eller straffeforfølge straffbare handlinger eller utføre straffestraff;
 • Enhver relevant tredjepartserverver(e), i tilfelle vi selger eller overfører hele eller en hvilken som helst relevant del av vår virksomhet eller eiendeler (inkludert i tilfelle av omorganisering, oppløsning eller avvikling), men strengt i samsvar med søknadencable lov; og
 • Nettstedene våre kan inneholde tredjepartsinnhold. Hvis du velger å engasjere deg med slikt innhold, kan dine personopplysninger deles med tredjepartsleverandøren av den relevante sosiale medieplattformen. Vi anbefaler at du går gjennom tredjepartens personvernregler før du samhandler med innholdet.

Hvis vi utnevner en tredjepartsbehandler til å behandle dine personopplysninger, vil vi opprette en databehandleravtale som pålagt av applikasjonencablovene med en slik tredjepartsprosessor. Følgelig vil Behandleren være underlagt bindende kontraktsmessige forpliktelser til å: (i) Behandle personopplysningene kun i henhold til våre tidligere skriftlige direktiver; og (ii) ta i bruk tiltak for å beskytte konfidensialiteten og sikkerheten til personopplysningene, sammen med eventuelle tilleggskrav i henhold til gjeldendecabloven.

Vi kan anonymisere personopplysninger angående bruken av nettsidene (for eksempel ved å dokumentere slike data i et konsolidert format) og dele slike anonymiserte data med våre forretningspartnere (inkludert tredjeparts forretningspartnere).

 

D) Internasjonal overføring av personopplysninger


På grunn av det globale omfanget av vår virksomhet, kan det bli nødvendig å overføre dine personopplysninger innenfor DataNumen Gruppe, og til tredjeparter som nevnt i avsnitt (C) ovenfor, i tråd med formålene som er skissert i denne policyen. Følgelig kan dine personopplysninger bli overført til andre land som kan ha andre databeskyttelsesstandarder enn EU på grunn av varierende lover og databeskyttelseskrav enn de som gjelder i landet der du bor.

Hver gang vi overfører dine personopplysninger til andre land, gjør vi det, når det er nødvendig (unntatt overføringer fra EØS eller Sveits til USA), basert på standard kontraktuelle klausuler. Du kan be om en kopi av våre standard kontraktklausuler ved å bruke kontaktinformasjonen i avsnitt (M) nedenfor.

 

(E) Datasikkerhet


Vi har iverksatt passende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, tap, modifikasjon, uautorisert avsløring, uautorisert tilgang og andre ulovlige eller uautoriserte former for behandling, i samsvar med relevante lover.

Det er ditt ansvar å sørge for at alle personopplysninger som du overfører til oss gjøres på en sikker måte.

 

(F) Datanøyaktighet


Vi iverksetter alle rimelige tiltak for å sikre at:

 • dine personopplysninger som vi behandler er nøyaktige og, når det er nødvendig, oppdatert; og
 • noen av dine personopplysninger som vi behandler som viser seg å være unøyaktige (med tanke på formålene de behandles for) slettes eller korrigeres umiddelbart.

Noen ganger kan vi be deg om å verifisere nøyaktigheten av dine personopplysninger.

 

(G) Dataminimering


Vi iverksetter alle forsvarlige tiltak for å sikre at personopplysningene vi behandler er begrenset til dataene som er rimelig nødvendige i tråd med formålene som er skissert i denne policyen, inkludert levering av tjenester til deg.

 

(H) Oppbevaring av data


Vi tar alle rimelige skritt for å sikre at dine personopplysninger kun behandles for minimumsvarigheten som er nødvendig for målene angitt i denne policyen. Vi vil beholde kopier av dine personopplysninger i en form som bare tillater identifikasjon så lenge:

 • Vi opprettholder et kontinuerlig forhold til deg (for eksempel når du bruker tjenestene våre, eller du er juridisk en del av e-postlisten vår og ikke har meldt deg av); eller
 • Dine personopplysninger er nødvendige i forhold til de lovlige formålene som er angitt i denne policyen, som vi har et gyldig juridisk grunnlag for (f.eks. når dine personopplysninger er inkludert i en bestilling fra arbeidsgiveren din, og vi har en legitim interesse i å behandle disse dataene med det formål å drive virksomheten vår og oppfylle våre forpliktelser i henhold til den kontrakten).

Videre vil vi beholde personopplysninger i varigheten av:

 • Enhver applicabforeldelsesfrist under gjeldendecabloven (dvs. enhver periode der en person kan fremme et rettslig krav mot oss i forbindelse med dine personopplysninger, eller som dine personopplysninger kan være relevante for); og
 • Ytterligere to (2) måneders periode etter slutten av slik søknadcabforeldelsesfristen (derved, hvis en enkeltperson fremmer et krav ved slutten av foreldelsesperioden, får vi fortsatt en rimelig tid til å identifisere personopplysninger som er relevante for det kravet),

I tilfelle eventuelle relevante juridiske krav initieres, kan vi fortsette å behandle dine personopplysninger i tilleggsperioder som er nødvendige i forbindelse med det kravet.

I løpet av periodene nevnt ovenfor i forhold til rettslige krav, vil vi begrense vår behandling av dine personopplysninger til lagring av og opprettholdelse av sikkerheten til personopplysningene, bortsett fra i den grad at personopplysningene må undersøkes i forbindelse med evt. juridiske krav, eller enhver forpliktelse i henhold til gjeldendecabloven.

Ved avslutning av periodene ovenfor, hver som gjeldendecable, vil vi permanent slette eller ødelegge de relevante personopplysningene.

 

(I) Dine juridiske rettigheter


Under applicabloven kan du ha flere rettigheter knyttet til behandlingen av dine personopplysninger, inkludert:

 1. Retten til å be om tilgang til, eller kopier av, dine personopplysninger som vi behandler eller kontrollerer, sammen med informasjon om type, behandling og utlevering av disse personopplysningene.
 2. Retten til å be om korrigering av eventuelle unøyaktigheter i dine personopplysninger som vi behandler eller kontrollerer.
 3. Retten til å be om, på gyldig grunnlag:
  • Sletting av dine personopplysninger som vi behandler eller kontrollerer;
  • Eller begrensning av behandlingen av dine personopplysninger som vi behandler eller kontrollerer.
 4. Retten til å protestere, på gyldig grunnlag, mot behandlingen av dine personopplysninger av oss eller på våre vegne.
 5. Retten til å få dine personopplysninger som vi behandler eller kontrollerer overført til en annen behandlingsansvarlig, så langt det er relevantcabdem.
 6. Retten til å trekke tilbake ditt samtykke til behandling, der lovligheten av behandlingen er basert på samtykke.
 7. Retten til å sende inn klager til et datatilsyn angående behandlingen av dine personopplysninger av oss eller på våre vegne.

Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter.

For å utøve en eller flere av disse rettighetene, eller for å stille et spørsmål om disse rettighetene eller andre bestemmelser i disse retningslinjene, eller om vår behandling av dine personopplysninger, vennligst bruk kontaktdetaljene gitt i seksjon (M) nedenfor.

Hvis vi gir deg tjenester basert på bestillinger, er slik levering av tjenester styrt av kontraktsmessige vilkår gitt til deg. I tilfelle avvik mellom slike vilkår og denne policyen, fungerer denne policyen som et supplement.

(J) Informasjonskapsler


En informasjonskapsel refererer til en mindre fil som blir installert på enheten din når du går inn på et nettsted (inkludert våre nettsteder). Den lagrer detaljer om enheten din, nettleseren din og noen ganger dine preferanser og nettlesermønstre. Vi kan behandle dine personopplysninger ved hjelp av informasjonskapselteknologi, som beskrevet i vår Cookie Policy.

 

(K) Vilkår for bruk


Bruken av våre nettsider er styrt av vår Vilkår for bruk.

 

(L) Direkte markedsføring


I samsvar med applicabloven, og betinget av ditt eksplisitte samtykke som kreves av loven eller når vi deler reklame- og markedskommunikasjon om våre lignende produkter og tjenester, kan vi behandle dine personopplysninger for å nå ut til deg via e-post, telefon, direktereklame eller annen kommunikasjon metoder for å tilby informasjon eller tjenester som kan være av interesse for deg. Hvis vi tilbyr tjenester til deg, kan vi sende informasjon om tjenestene våre, kommende kampanjer og annet relevant innhold ved å bruke kontaktinformasjonen du har oppgitt til oss, og alltid overholde applikasjonencabloven.

Du har muligheten til å melde deg av våre reklame-e-poster eller nyhetsbrev når som helst ved å klikke på avmeldingskoblingen i hver e-post eller nyhetsbrev vi sender. Etter å ha avsluttet abonnementet, vil vi slutte å sende deg flere e-poster, selv om vi kan fortsette å kommunisere med deg etter behov for alle tjenester du har bedt om.

(M) Kontaktinformasjon


Skulle du ha merknader, forespørsler eller bekymringer knyttet til informasjonen i denne policyen, eller andre forhold knyttet til DataNumensin håndtering av personopplysninger ber vi deg om å gjøre det Ta kontakt med oss.

 

(N) Definisjoner


Følgende definisjoner gir avklaringer for visse termer som brukes i denne policyen:

 • 'Kontroller' refererer til enheten som bestemmer måten og formålet med behandling av personopplysninger. I en rekke jurisdiksjoner er den behandlingsansvarlige primært ansvarlig for å følge søknadencabdatabeskyttelsesforskriften.
 • "Datatilsynet" betegner et autonomt offentlig organ som er juridisk tildelt plikten til å føre tilsyn med overholdelse av relevante databeskyttelseslover.
 • "EØS" betegner det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.
 • 'Personlig informasjon' representerer informasjon som gjelder en person eller som en person kan identifiseres fra. Eksempler på personopplysninger som vi kan behandle er gitt i avsnitt (B) ovenfor.
 • 'Prosess', 'Behandling' or 'Bearbeidet' innkapsler enhver handling utført på personopplysninger, enten automatisert eller ikke, slik som å samle inn, registrere, organisere, strukturere, lagre, endre eller justere, hente, konsultere, bruke, avsløre ved overføring, spre eller gjøre tilgjengelig på annen måte, justering eller kombinere, begrense, slette eller ødelegge.
 • 'Prosessor' karakteriserer enhver person eller enhet som behandler personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig, unntatt de ansatte hos behandlingsansvarlig.
 • 'Tjenester' betyr alle tjenester levert av DataNumen.
 • "Sensitive personopplysninger" angir personopplysninger angående rase eller etnisk opprinnelse, politiske synspunkter, religiøse eller filosofiske overbevisninger, fagforeningsmedlemskap, fysisk eller mental helse, seksuelle preferanser, faktiske eller påståtte straffbare handlinger eller straffer, nasjonalt identifikasjonsnummer eller andre data som kan klassifiseres som sensitiv i henhold til relevant lov.