រោគសញ្ញា៖

នៅពេលអ្នកព្យាយាម starចក្ខុវិស័យអ្នកអាចទទួលបានសារកំហុសដូចខាងក្រោមៈ

មិនអាចបង្ហាញថតបានទេ។ ឯកសារ xxxx.pst មិនអាចចូលបានទេ។ ដំណើរ​ការ​ត្រូវ​បាន​បដិសេធ។

ដែល 'xxxx.pst' គឺជាឈ្មោះរបស់ឯកសារ Outlook PST ដែលត្រូវផ្ទុក។

ការពន្យល់ច្បាស់លាស់៖

នៅពេលដែលឯកសារ PST ខូចហើយចក្ខុវិស័យមិនអាចអានខ្ទមនោះបានទេrarchy ព័ត៌មានពីឯកសារវានឹងបង្ហាញកំហុសនេះ។ សូមប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់យើងខ្ញុំ DataNumen Outlook Repair ជួសជុលឯកសារ PST ដែលពុករលួយនិងដោះស្រាយបញ្ហា។

ឯកសារយោង: