Kuv tuaj yeem hloov daim ntawv tsav tsheb los ntawm ib lub khoos phis tawm mus rau lwm lub?

Yog tias koj yuav ib daim ntawv tso cai ntawm tus txheej txheem ib zaug, tom qab ntawd koj TSIS tuaj yeem hloov daim ntawv tso cai los ntawm ib lub computer mus rau lwm tus, tshwj tsis yog lub koos pij tawj qub yuav tsis siv nyob rau yav tom ntej (raug tso tseg).

Yog tias koj yuav daim ntawv tso cai technician, tom qab ntawd koj tuaj yeem hloov daim ntawv tsav tsheb los ntawm ib lub computer mus rau lwm tus dawb. Thov hu rau peb yog koj xav yuav daim ntawv tso cai no.