GALA LIETOTĀJA LICENCES LĪGUMS

SVARĪGI — LŪDZU, RŪPĪGI PĀRSKATĪJIET: šis DataNumen Lietotāja licences līgums (“EULA”) izveido saistošu juridisku līgumu starp jums, galalietotāju (fiziska vai juridiska persona), un DataNumen, Inc ( "DATANUMEN") attiecībā uz DATANUMEN programmatūras produkts, ieskaitot visus pievienotos failus, datus un materiālus, ko izveidojis un nodrošina DATANUMEN (“PROGRAMMATŪRA”). Instalējot, izmantojot vai izplatot PROGRAMMATŪRU, jūs nepārprotami piekrītat ievērot šī EULA noteikumus. Ja nepiekrītat kādai šī EULA daļai, jums ir aizliegts instalēt vai lietot PROGRAMMATŪRU.

Šī EULA ir sadalīta trīs sadaļās: I daļa attiecas uz PROGRAMMATŪRAS demonstrācijas licenci, II daļa attiecas uz PROGRAMMATŪRAS pilnu licenci, un III daļā ir izklāstīti vispārīgie piemērojamie noteikumi.cababiem licenču veidiem.

I daļa Demo licence

Šī nav bezmaksas programmatūra. Saskaņā ar šeit izklāstītajiem nosacījumiem jums licenci piešķir DATANUMEN izmantot neierobežotu skaitu PROGRAMMATŪRAS demonstrācijas versijas kopiju neierobežotā skaitā datoru vai darbstaciju, bez cost, uz nenoteiktu laiku pēc PROGRAMMATŪRAS demonstrācijas versijas pirmās instalēšanas jebkurā datorā vai darbstacijā.

Saskaņā ar visiem šī galalietotāja licences līguma (EULA) noteikumiem un neveicot nekādus maksājumus DATANUMEN, jums ir atļauts:

  1. Sniedziet ikvienam bez maksas precīzas PROGRAMMATŪRAS demonstrācijas versijas kopijas saskaņā ar šo EULA, izmantojot jebkāda veida fiziskos datu nesējus vai elektronisku piegādi (izņemot masveida sūtījumus vai nevēlamus lielapjoma e-pastus);
  1. Izplatīt precīzas PROGRAMMATŪRAS demonstrācijas versijas kopijas saskaņā ar šo EULA, tikai atļaujot lejupielādi, izmantojot publisko internetu, bez jebkādām saistītām maksām; un
  1. Izveidojiet tik daudz precīzu PROGRAMMATŪRAS demonstrācijas versijas kopiju, cik vēlaties izplatīšanas nolūkā, kā aprakstīts iepriekš 1. un 2. punktā.

Šī līguma izpratnē PROGRAMMATŪRAS demonstrācijas versijas “precīza kopija” nozīmē failu, kas dublēšanas laikā ir identisks PROGRAMMATŪRAS demonstrācijas versijas izplatīšanas failam, kas pieejams produkta mājaslapā.

Jums ir nepārprotami aizliegts iekasēt maksu vai lūgt ziedojumus par jebkādām izplatītām kopijām neatkarīgi no izplatīšanas veida vai izplatīt šādas kopijas kopā ar citiem produktiem, neatkarīgi no tā, vai tie ir komerciāli vai nekomerciāli, bez iepriekšējas rakstiskas piekrišanas no DATANUMEN. Turklāt jums ir nepārprotami aizliegts iekasēt maksu vai lūgt ziedojumus apmaiņā pret piekļuvi jebkurai hipersaitei vai citiem līdzekļiem, kas atvieglo PROGRAMMATŪRAS demonstrācijas versijas kopiju elektronisku izveidi vai izplatīšanu.

DATANUMEN patur tiesības atsaukt jebkuru vai visas izplatīšanas atļaujas pēc saviem ieskatiem, jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ vai bez iemesla.

II daļa Pilna licence

Saskaņā ar šī EULA noteikumiem, DATANUMEN ar šo piešķir jums katrai licencētai kopijai ierobežotu, neekskluzīvu, nenododamu licenci, lai instalētu un izmantotu PROGRAMMATŪRAS pilno versiju tikai jūsu iekšējiem mērķiem.

Iegādājoties viena lietotāja licenci, jums ir atļauts instalēt un izmantot vienu PROGRAMMATŪRAS pilnās versijas kopiju vienā datorā vai darbstacijā, tikai tās personas vajadzībām, kura iegādājas licenci no DATANUMEN. Ja esat iegādājies vairāku lietotāju licenci, jums ir atļauts instalēt un izmantot vienu PROGRAMMATŪRAS pilnās versijas kopiju vairākos datoros, nepārsniedzot kopējo iegādāto “Licencēto kopiju” skaitu, kā norādīts šeit. Ja iegādājaties vietnes licenci, jums ir atļauts instalēt un izmantot vienu PROGRAMMATŪRAS pilnās versijas kopiju jebkurā datorā organizācijā, kas ir saņēmusi licenci.

Gadījumā, ja esat instalējis PROGRAMMATŪRAS pilno versiju vienā datorā (“VECAIS DATORS”) saskaņā ar šī EULA noteikumiem, licenci NEDRĪKST pārsūtīt no VECĀ DATORA uz citu datoru, ja vien VECAIS DATORS beidz darboties. izmantos nākotnē.

Jums ir aizliegts pilnībā vai daļēji nodrošināt, nodot vai pārdot PROGRAMMATŪRAS pilnās versijas kopijas savam klientam(-iem) vai trešajām pusēm, kā arī iekļaut PROGRAMMATŪRAS pilnās versijas kopijas pilnībā vai daļēji. , jūsu pārdotajos produktos vai kopā ar tiem, nesaņemot iepriekšēju rakstisku piekrišanu no DATANUMEN.

Katrai licencētai kopijai var piekļūt, izmantojot tīklu, ar nosacījumu, ka ir iegādāta licencēta kopija katrai darbstacijai, kas caur tīklu piekļūs PROGRAMMATŪRAS pilnajai versijai. Piemēram, ja 9 dažādas darbstacijas piekļūs PROGRAMMATŪRAS pilnajai versijai tīklā, ir jāiegādājas 9 PROGRAMMATŪRAS pilnās versijas licencētas kopijas neatkarīgi no tā, vai 9 darbstacijas piekļūs PROGRAMMATŪRAS pilnajai versijai dažādos laikos vai vienlaikus.

Kā daudzlietotāju licences pircējs jūs esat atbildīgs par PROGRAMMATŪRAS pilnās versijas dublēšanu un izplatīšanu, lai to izmantotu saskaņā ar šī EULA noteikumiem, kā arī par jūsu organizācijā instalētās un izmantotās PROGRAMMATŪRAS pilnās versijas kopiju skaita uzraudzību. . Ar šo jūs piekrītat, ka pēc pieprasījuma no plkst DATANUMEN or DATANUMENpilnvarotajam pārstāvim, jūs trīsdesmit (30) dienu laikā nodrošināsit visaptverošu dokumentāciju un sertifikāciju par instalētās PROGRAMMATŪRAS pilnās versijas kopiju skaitu. Saskaņā ar vairāku lietotāju licenci PROGRAMMATŪRAS pilno versiju var instalēt tikai datoros, kurus pārvalda jūsu organizācija vai kas darbojas tās vārdā.

III daļa Vispārīgie noteikumi

Visas tiesības un privilēģijas, kas attiecas uz PROGRAMMATŪRU, kas nav tieši piešķirtas šajā EULA, tiek pilnībā un vienīgi rezervētas DATANUMEN. PROGRAMMATŪRU aizsargā valsts un starptautiskie autortiesību likumi, kā arī papildu intelektuālā īpašuma tiesību akti un līgumi, kas attiecas uz PROGRAMMATŪRAS lietošanu.

Lietojot, uzstādot un izplatot PROGRAMMATŪRU, ir stingri jāievēro šajā EULA izklāstītie noteikumi. Ir aizliegts daļēji vai pilnībā iznomāt, iznomāt, aizdot, apakšlicencēt, pārveidot, tulkot, reverso inženieriju, dekompilēt, izjaukt vai radīt atvasinātus darbus, pamatojoties uz PROGRAMMATŪRU, un jūs nedrīkstat pilnvarot kādu trešo personu iesaistīties šādās darbībās. aktivitātes. Turklāt ir aizliegts nodrošināt piekļuvi PROGRAMMATŪRAI citiem saistībā ar pakalpojumu biroju, lietojumprogrammu pakalpojumu sniedzēju vai jebkuru līdzīgu uzņēmējdarbības darbību, un jūs nedrīkstat atļaut to darīt nevienai trešajai pusei. Šajā EULA piešķirtā licence neietver nekādas tiesības vai pretenzijas uz PROGRAMMATŪRAS pirmkoda versiju.

Garantijas atrunas un atbildības ierobežojumi

PROGRAMMATŪRA KOPĀ AR JEBKURU SAISTĪTO PROGRAMMATŪRU, DATIEM, DATIEM UN MATERIĀLIEM, TIEK PĀRDOTA UN IZPLATĪTA TĀDU TĀDU TĀDU, KĀ IR IR, UN NEPIEMĒRO JEBKĀDĀM NETIEŠĀM VAI TIEŠĀM GARANTIJĀM. TAS IEKĻAUTAS, BET NAV IEROBEŽOTAS, GARANTIJAS PAR TIRDZNIECĪBU VAI ATBILSTĪBU KONKRĒTAM NOLŪKAM. DATANUMEN, TĀ SADARBĪBAS UZŅĒMUMI VAI LICENCES IZDEVĒJI NE GARANTĒ, NE NEIZSNIEDZ NEKĀDU APLIECINĀJUMU ATTIECĪBĀ UZ NODARBINĀTĪBU VAI PROGRAMMATŪRAS REZULTĀTIEM. DATANUMEN UN TĀ SADARBĪBAS UZŅĒMUMI VAI LICENCES IZDĀVĒJI NEIZSNIEDZ APSTIPRINĀJUMU, KA PROGRAMMATŪRAS DARBĪBA BŪS NETRAUCĒJUMS VAI BEZ KĻŪDĀM, UN TIE NEGARANTĒ JEBKĀDAS DATU ATJAUNOŠANAS EFEKTIVITĀTI, UN/VAI DATU NEIZMANTOŠANU. OLLY VAI DAĻĒJI. JŪS ATZĪST, KA PAREIZAI DATU APSTRĀDES PRAKSEI IR NEPIECIEŠAMS JEBKURAS LIETOJUMS, TOTAJĀ PROGRAMMATŪRAS, PĀRBAUDE AR ​​NESVARĪGIEM DATIEM, PIRMS UZ TĀS PATĻAUŠANU. AR ŠO JŪS PIEŅEMATIES PILNAI ATBILDĪBAI PAR ŠAJĀ LICENCĒ IESPĒTOTĀS PROGRAMMATŪRAS ITERĀCIJAS IZMANTOŠANU. ŠĪ GARANTIJAS ATRUNA KALPO KĀ ŠĪ LICENCES LĪGUMA BŪTĪGS ELEMENTS.

IZŅEMOT GADĪJUMUS, JA TIEŠI AIZLIEGS ATTIECĪGIE LIKUMI, DATANUMEN, TĀ DARBĪBAS UZŅĒMUMI VAI LICENCES IZDEVĒJI NETIKS ATBILDĪGI PAR NEKĀDIEM ZAUDĒJUMIEM VAI NAUDUTARY ZAUDĒJUMI NO PROGRAMMATŪRAS LIETOŠANAS VAI NESPĒJAS IZMANTOT. JEBKĀDAS ATBILDĪBAS NO DATANUMEN, TĀ DARBĪBAS UZŅĒMUMI VAI LICENCES IZDEVĒJI TIEK IEROBEŽOTI TIKAI ATMAKSĀT JEBKURU LICENCES MAKSAS, KAS IESNIEGTAS DATANUMEN. JA vien APPLI NAV SKAIDRI AIZLIEGTSCABLIKUMI, DATANUMEN, TĀ DARBI, AKCIONĀRI, DARBINIEKI, DARBINIEKI, SAISTĪTIE UZŅĒMUMI, LICENCĒTĀJI, LĪGUMSLĒDZĒJI, MEITAS UZŅĒMUMI VAI MĀCES ORGANIZĀCIJAS NEŅEMAS ATBILDĪBU PAR NEKĀDĀM TIEŠĀM, NETIEŠĀM, NESANCERĪTĀM JEBKĀDA VEIDA VECUMS, KAS SAISTĪTS AR PROGRAMMATŪRAS NODARBINĀTĪBU VAI JŪSU ATTIECĪBAS AR DATANUMEN, TĀ SADARBĪBAS UZŅĒMUMI VAI LICENCĒTĀJI (TOStarp BEZ IEROBEŽOJUMU DATU VAI INFORMĀCIJAS ZAUDĒJUMU VAI ATKLĀŠANU, PEĻŅAS, IEŅĒMUMU, UZŅĒMĒJDARBĪBAS IESPĒJAS VAI KONKURENCES IEROBEŽOJUMU VAI UZŅĒMĒJDARBĪBAS IZPĀRTOJUMU ZAUDĒJUMU), RĪCĪBA IR BALSTĪTA UZ LĪGUMSAISTĪBĀM , GARANTIJA, NELĪDĪBA, STRĪGA ATBILDĪBA, IEGULDĪJUMS, ATLĪDZĪBA VAI CITS JURIDISKS PAMATS VAI RĪCĪBAS IEMESLS, PAT GADĪJUMĀ, JA TIEK PĀRDOTS PAR ŠĀDU KAITĒJUMU IESPĒJAMĪBU.

TURKLĀT, DATANUMEN NEATĻAUJ JUMS VAI KĀDAM CITIEM PERSONĀM IZMANTOT PROGRAMMATŪRU LIETOTĀJĀS VAI SISTĒMĀS, KURĀS PROGRAMMATŪRAS NEDARBOTIES VAR PAMATOTI PAREDZĒT, KAS REDZĒTU NOZĪMĪGU TRAUMU VAI NOZĪMĪGU TRAUMU. JEBKURA ŠĀDA IZMANTOŠANA ATTIECAS PILNĪBĀ UZ JŪSU RISKU, UN JŪS PIEKRĪTAT ATLĪDZINĀT UN NEKAITĪGI DATANUMEN, TĀ SADARBĪBAS UZŅĒMUMI VAI LICENCES IZDEVĒJI NO JEBKĀRĀM UN VISĀM PRASĪBĀM VAI ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠAS ŠĀDAS NEATĻAUTAS LIETOŠANAS IZMANTOJĀ.

vispārējs

PROGRAMMATŪRA ietver, bet ne tikai, informāciju, kas ietverta tai pievienotajos izplatāmajos failos, datos, materiālos, aktivizācijas kodos, licenču atslēgās, reģistrācijas kodos un pašā PROGRAMMATŪRĀ ietvertā zinātība. Tas viss ir konfidenciāla un komercnoslēpuma informācija (turpmāk tekstā “Proprietary Informācija”), kas pieder vai ir licencēta DATANUMEN, tostarp visas saistītās autortiesības un preču zīmes. Jūs piekrītat ievērot visstingrāko Proprie konfidencialitātitary Informācija par labu DATANUMEN un tā licences devējiem. Jums ir aizliegts pārdot, licencēt, publicēt, demonstrēt, izplatīt, izpaust vai citādi padarīt pieejamu Īpašumutary Informācija, tostarp visi aktivizācijas kodi, licences atslēgas, reģistrācijas kodi vai reģistrācijas faili, jebkurai trešajai pusei. Turklāt jums ir atļauts izmantot tikai Proprietary Informācija saskaņā ar šo EULA. Šajā sadaļā noteiktie pienākumi paliek spēkā arī pēc Licences izbeigšanas vai anulēšanas.

Šis EULA ir visaptverošs līgums starp pusēm par priekšmetu un aizstāj jebkādas iepriekšējās vienošanās, pirkšanas pasūtījumus, līgumus vai vienošanās saistībā ar to.

Jums ir aizliegts pilnībā vai daļēji nodot, slēgt apakšlīgumus, slēgt apakšlīgumus vai citādi nodot jebkādas savas tiesības, pienākumus vai deleģēt jebkādus pienākumus saskaņā ar šo EULA bez iepriekšējas rakstiskas piekrišanas no DATANUMEN. Jebkura šī EULA vai jebkuru tajā ietverto tiesību vai pienākumu nodošana ir atkarīga no tā, vai paredzētais tiesību pārņēmējs piekrīt ievērot šī EULA noteikumus un uzņemas visus cesionāra pienākumus un pienākumus.

Trešo pušu labuma guvēji nepastāv saistībā ar jebkādiem solījumiem, saistībām vai apgalvojumiem DATANUMEN šī EULA ietvaros.

Jebkurš atbrīvojums, ko piešķīris DATANUMEN atbildot uz jūsu šī EULA pārkāpšanu, tas netiks uzskatīts par atteikšanos no līguma un neveicina to DATANUMEN par jebkādiem citiem vai turpmākiem tā paša noteikuma vai jebkura cita šī EULA nosacījuma pārkāpumiem.

Ja kāda šī EULA daļa tiek uzskatīta par nederīgu vai neizpildāmu kāda iemesla dēļ, kas attiecas uz jebkuru personu vai apstākļiem, tā tiks uzskatīta par atdalāmu. Šī EULA atlikušās daļas derīguma termiņš vai piemērojumscabŠo noteikumu ietekme uz citām personām vai apstākļiem paliek nemainīga.