LÕPP-KASUTAJA LITSENTSI LEPING

TÄHTIS – PALUN LÄBI ÜLEVAADE: see DataNumen Lõppkasutaja litsentsileping ("EULA") sõlmib teie, lõppkasutaja, vahel siduva juriidilise lepingu (füüsiline või üksikjuriidiline isik)ja DataNumen, Inc ( "DATANUMEN") puudutavad DATANUMEN tarkvaratoode, sealhulgas kõik kaasasolevad failid, andmed ja materjalid, mille on loonud ja esitanud DATANUMEN ("TARKVARA"). TARKVARA installimisel, kasutamisel või levitamisel, nõustute sõnaselgelt järgima käesoleva EULA sätteid. Kui te ei nõustu selle EULA mõne osaga, on teil TARKVARA installimine või kasutamine keelatud.

See EULA on jagatud kolmeks osaks: I osa käsitleb TARKVARA demolitsentsi, II osa käsitleb TARKVARA täielikku litsentsi ja III osa kirjeldab kohaldatavaid üldsätteid.cable mõlemat tüüpi litsentsidele.

I osa demo litsents

See ei ole tasuta tarkvara. Siin kirjeldatud tingimustel annab teile litsentsi DATANUMEN kasutada piiramatul arvul TARKVARA demoversiooni koopiaid piiramatul arvul arvutites või tööjaamades, ilma cost, määramata ajaks pärast TARKVARA demoversiooni esmakordset installimist mis tahes arvutisse või tööjaama.

Vastavalt kõikidele selle lõppkasutaja litsentsilepingu (EULA) sätetele ja maksmata DATANUMEN, on teil lubatud:

  1. Pakkuge kõigile tasuta TARKVARA demoversiooni täpseid koopiaid vastavalt käesolevale EULA-le mis tahes tüüpi füüsilise kandja või elektroonilise kohaletoimetamise kaudu (välja arvatud masspostitused või soovimatud hulgikirjad);
  1. Levitada TARKVARA demoversiooni täpseid koopiaid vastavalt käesolevale EULA-le, lubades allalaadimist avaliku Interneti kaudu ilma sellega seotud tasudeta; ja
  1. Looge TARKVARA demoversioonist nii palju täpseid koopiaid, et levitada, nagu on kirjeldatud ülaltoodud punktides 1 ja 2.

Käesoleva lepingu tähenduses tähendab TARKVARA demoversiooni "täpne koopia" faili, mis on dubleerimise ajal identne toote kodulehel oleva TARKVARA demoversiooni levitamisfailiga.

Teil on selgesõnaliselt keelatud levitatud koopiate eest tasu nõuda või annetusi koguda, olenemata levitamisviisist, või selliste koopiate levitamine koos muude toodetega, olgu need siis ärilised või mitteärilised, ilma et teil oleks selleks eelnevalt kirjalikku nõusolekut hankinud. DATANUMEN. Lisaks on teil selgesõnaliselt keelatud nõuda tasu või koguda annetusi vastutasuks juurdepääsu eest mis tahes hüperlingile või muudele vahenditele, mis hõlbustavad TARKVARA demoversiooni koopiate elektroonilist loomist või levitamist.

DATANUMEN jätab endale õiguse tühistada mis tahes või kõik levitamisload oma äranägemise järgi, igal ajal ja mis tahes põhjusel või ilma põhjuseta.

II osa täislitsents

Vastavalt käesoleva EULA sätetele, DATANUMEN annab teile iga litsentsitud koopia jaoks piiratud, mitteeksklusiivse ja mitteülekantava litsentsi TARKVARA täisversiooni installimiseks ja kasutamiseks ainult teie sisemistel eesmärkidel.

Ühe kasutaja litsentsi ostmisel on teil lubatud installida ja kasutada ühte TARKVARA täisversiooni koopiat ühes arvutis või tööjaamas ainult selle isiku jaoks, kes litsentsi hankib DATANUMEN. Kui olete ostnud mitme kasutaja litsentsi, on teil lubatud installida ja kasutada ühte TARKVARA täisversiooni koopiat mitmes arvutis kuni ostetud litsentsitud koopiate koguarvuni, nagu siin on täpsustatud. Kui ostate saidilitsentsi, on teil lubatud installida ja kasutada ühte TARKVARA täisversiooni koopiat mis tahes arvule litsentsi saanud organisatsiooni arvutitele.

Juhul, kui olete installinud TARKVARA täisversiooni ühte arvutisse ("VANA ARVUTI") kooskõlas käesoleva EULA tingimustega, EI tohi litsentsi VANAST ARVUTIST teise arvutisse üle kanda, välja arvatud juhul, kui VANA ARVUTI enam ei ole kasutatakse tulevikus.

Teil on keelatud pakkuda, üle anda või müüa oma klientidele või mis tahes kolmandatele isikutele TARKVARA täisversiooni koopiaid kas täielikult või osaliselt ning kaasata TARKVARA täisversiooni koopiaid kas täielikult või osaliselt. , teie müüdavate toodete sees või koos nendega, ilma et teil oleks selleks eelnevat kirjalikku nõusolekut DATANUMEN.

Igale litsentsitud koopiale pääseb juurde võrgu kaudu tingimusel, et iga tööjaama jaoks, mis pääseb võrgu kaudu juurde TARKVARA täisversioonile, on ostetud litsentsitud koopia. Näiteks kui 9 erinevat tööjaama pääsevad võrgus olevale TARKVARA täisversioonile juurde, tuleb osta 9 TARKVARA täisversiooni litsentsitud koopiat, olenemata sellest, kas 9 tööjaama pääsevad juurde TARKVARA täisversioonile erinevatel aegadel või samaaegselt.

Mitme kasutaja litsentsi ostjana vastutate TARKVARA täisversiooni dubleerimise ja levitamise eest, et seda saaks kasutada kooskõlas käesoleva EULA tingimustega, ning teie organisatsioonis installitud ja kasutatava TARKVARA täisversiooni koopiate arvu jälgimise eest. . Käesolevaga nõustute, et taotluse korral alates DATANUMEN or DATANUMENvolitatud esindaja, esitate kolmekümne (30) päeva jooksul põhjaliku dokumentatsiooni ja sertifikaadi installitud TARKVARA täisversiooni koopiate arvu kohta. Mitmekasutaja litsentsi alusel võib TARKVARA täisversiooni installida ainult arvutitesse, mida haldab teie organisatsioon või mida haldab teie organisatsioon.

III osa Üldsätted

Kõik TARKVARAGA seotud õigused ja privileegid, mis ei ole käesolevas EULA-s sõnaselgelt antud, jäävad täielikult ja eranditult reserveeritud TARKVARAGA. DATANUMEN. TARKVARA on kaitstud riiklike ja rahvusvaheliste autoriõiguse seadustega ning täiendavate intellektuaalomandi seaduste ja lepingutega, mis on seotud TARKVARA kasutamisega.

TARKVARA kasutamine, installimine ja levitamine peab rangelt järgima käesolevas EULAs sätestatud sätteid. TARKVARAL põhinevate osaliselt või täielikult rentimine, liisimine, laenutamine, all-litsentsimine, muutmine, tõlkimine, pöördprojekteerimine, dekompileerimine, lahtivõtmine või tuletatud teoste loomine on keelatud ja te ei tohi volitada ühtegi kolmandat osapoolt sellise tegevusega tegelema. tegevused. Lisaks on keelatud pakkuda TARKVARALE juurdepääsu teistele seoses teenindusbüroo, rakendusteenuse pakkuja või muu sarnase äritegevusega ning te ei tohi lubada seda teha ühelgi kolmandal osapoolel. Selle EULA-ga antud litsents ei sisalda TARKVARA lähtekoodi versioonile mingeid õigusi ega nõudeid.

Garantii lahtiütlused ja vastutuse piirangud

TARKVARA KOOS IGA SEOTUD TARKVARA, FAILIDE, ANDMETE JA MATERJALIDEGA ESITATAKSE JA LEVITAKSE „NAGU ON” NING ILMA KAUDSETE VÕI SELGETESED GARANTIID. SEE HÕLMAB, KUID EI OLE PIIRATUD, KAUBANDUSLIKU VÕI KONKREETSELE KAVANDATELE SOBIVUSE GARANTIID. DATANUMEN, SELLE SIDUSÜHENDID VÕI LITSENTSIANDJAD EI KINNITA, GARANTEERI EGA EI ESITA TÖÖHÕIVE VÕI TARKVARAST TULETUD TULEMUSTE KOHTA. DATANUMEN NING SELLE SIIDUSÜTTEVAATUST VÕI LITSENTSIANDJAD EI VÄLJA KINNITAGE, ET TARKVARA TÖÖTAMINE ON KATKESTAMATA VÕI VEATEVABA, EI GARANTEERI ANDMETE TAASTAMISE JA/VÕI FAILIDE VÄLJASTAMISE EFEKTIIVSUST. OLLY VÕI OSALISELT. TUNNISTATE, ET ANDMETÖÖTLEMISE MÕISTED TAVAD NÕUAVAD ENNE RAKENDUSELE TOETUMIST MISGI RAKENDUSE, SH TARKVARA, MITTEELUTLIKUTE ANDMETE TESTIMIST. KÄESOLEVAGA VÕTTE VASTUTUSE TÄIELIKU VASTUTUSE EEST KÄESOLEVA LITSENTSIGA HÕLMATUD TARKVARA ITERATSIOONIDE KASUTAMISE EEST. KÄESOLEVA GARANTII LAHTIÜTLEMINE ON KÄESOLEVA LITSENTSILEPINGU OLULISE ELEMENT.

VÄLJA ARVATUD KUI ON ASJAKOHASTE SEADUSTEGA SELGELSELT KEELATUD, DATANUMEN, TEMA SIIDUSÜHENDID VÕI LITSENTSIANDJAD EI OLE VASTUTATUD ÜHGIGI KAHJUDE VÕI RAHA EESTTARY TARKVARA KASUTAMIST VÕI SUUTMIST KASUTADA TULENEVAD KAOTUSED. MIS tahes VASTUTUS DATANUMEN, SELLE SIDUSÜHENDID VÕI LITSENTSIANDJAD ON AINULT PIIRATUD KÕIGI TASULE ESITATUD LITSENTSITASU HÜVITAMISEGA DATANUMEN. VÄLJA KUI APPLI POLE SELGELSELT KEELATUDCABSEADUSED, DATANUMEN, SELLE JUHISED, AKTSIONÄRID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD, SIDUSÜHINGUD, LITSENTSIANDJAD, TÖÖVÕTJAD, TÜTARETTEVÕTTED VÕI EMAMAORGANISATSIOONID EI VASTUTA ÜHTEGI OTSETE, KAUDSE, KAUDSE, SUHTLIKE VÕI KONKREETSTE EEST MIS tahes VANUS, MIS SEOTUD TARKVARA TÖÖHÕIGE VÕI SINU SUHTE KOHTA DATANUMEN, SELLE SIDUSÜHENDID VÕI LITSENTSIANDJAD (SH PIIRANGUTA ANDMETE VÕI TEABE KAOTAMINE VÕI AVALIKUSTAMINE, KASUMI, TULU, ÄRIVÕIMALUSTE KAOTAMINE VÕI KONKURENTSEERI VÕI ETTEVÕTETE VÕI ÄRIÜLEVAADE) KAOTAMINE), TEGEVUS ALUSTUB LEPINGULISTEL KOHUSTUSTEL , GARANTII, HOOLETUS, RANGE VASTUTUS, PANUS, HÜVITAMINE VÕI MUU MUU ÕIGUSLIK ALUS VÕI MEETMETE PÕHJUS, ISEGI KUI SELLISTE KAHJUDE TÕENÄOSUSES TEATAKSE.

ENAMGI VEEL, DATANUMEN EI ANNA TEIL EGA MÜÜGIL TEIL ISIKUL LUBA KASUTADA TARKVARA RAKENDUSTEL VÕI SÜSTEEMIDES, KUI TARKVARA TÖÖTLEMINE VÕIB MÕISTLUSLIKULT EESTIDA TUNNISTADA OLULIST TUGUST VÕI OLULIST KAHJU. IGAsugune selline KASUTAMINE ON TÄIELIKULT TEIE RISKOOL NING NÕUSTUTE HÜVITAMA JA HOIDMA KAHJUTUD DATANUMEN, SELLE SIIDUSÜHENDID VÕI LITSENTSIANDJAD KÕIKIDEST NÕUDEDEST VÕI KAHJUD, MIS TULENEVAD SELLEST LOATAMATEST KASUTAMIST.

Üldine

TARKVARA hõlmab, kuid ei ole nendega piiratud, kaasasolevates levitatavates failides sisalduvat teavet, andmeid, materjale, aktiveerimiskoode, litsentsivõtmeid, registreerimiskoode ja TARKVARAS endas sisalduvat oskusteavet. Kõik see kujutab endast konfidentsiaalset ja ärisaladust teavet (edaspidi „Proprietary Teave”), mis kuulub või on litsentsitud DATANUMEN, sealhulgas kõik seotud autoriõigused ja kaubamärgid. Nõustute hoidma Proprie rangeimat konfidentsiaalsusttary Teave kasuks DATANUMEN ja selle litsentsiandjad. Teil on keelatud omandit müüa, litsentsida, avaldada, kuvada, levitada, avalikustada või muul viisil kättesaadavaks tehatary Teave, sealhulgas aktiveerimiskoodid, litsentsivõtmed, registreerimiskoodid või registreerimisfailid, mis tahes kolmandatele isikutele. Lisaks on teil lubatud kasutada ainult Propriettary Teave vastavalt käesolevale EULA-le. Käesolevas punktis sätestatud kohustused jäävad kehtima ka Litsentsi lõppemisel või tühistamisel.

See EULA moodustab poolte vahelise kõikehõlmava lepingu teema kohta ja asendab kõik sellega seotud eelnevad kokkulepped, ostutellimused, lepingud või kokkulepped.

Teil on keelatud loovutada, all-litsentsida, sõlmida allhankelepinguid või muul viisil üle anda mis tahes oma õigusi, kohustusi või delegeerida mis tahes kohustusi käesolevast EULA-st, kas täielikult või osaliselt ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta DATANUMEN. Selle EULA või selles sisalduvate õiguste või kohustuste mis tahes loovutamine sõltub sellest, kas kavandatav ülevõtja nõustub selle EULA tingimustega ning võtab endale kõik loovutaja vastutused ja kohustused.

Kolmandatest isikutest kasusaajaid ei eksisteeri seoses lubaduste, kohustuste või avaldustega DATANUMEN selle EULA raames.

Mis tahes loobumine, mille on andnud DATANUMEN vastuseks selle EULA teie rikkumisele ei tõlgendata seda kui loobumist ega aita sellele kaasa DATANUMEN mis tahes muust või tulevasest sama sätte või käesoleva EULA sätte rikkumisest teie poolt.

Kui mõni selle EULA osa loetakse mis tahes isiku või asjaoluga seoses kehtetuks või jõustamatuks, loetakse see eraldatavaks. Selle EULA ülejäänud osa või rakenduse kehtivuscabSelliste sätete mõju teistele isikutele või asjaoludele ei muutu.