LICENČNÍ SMLOUVA PRO KONCOVÉHO UŽIVATELE

DŮLEŽITÉ – PROSÍM DŮKLADNĚ ZKONTROLUJTE: Tento DataNumen Licenční smlouva s koncovým uživatelem („EULA“) zakládá závaznou právní smlouvu mezi vámi, koncovým uživatelem (fyzická nebo jediná právnická osoba), a DataNumen, Inc ( "DATANUMEN") Týkající se DATANUMEN softwarový produkt, včetně všech doprovodných souborů, dat a materiálů vytvořených a poskytnutých společností DATANUMEN ("SOFTWARE"). Instalací, používáním nebo distribucí SOFTWARU, výslovně souhlasíte s dodržováním ustanovení této smlouvy EULA. Pokud nesouhlasíte s jakoukoli částí této smlouvy EULA, je vám zakázáno instalovat nebo používat SOFTWARE.

Tato EULA je rozdělena do tří sekcí: Část I se týká demo licence SOFTWARU, Část II se zabývá plnou licencí SOFTWARU a Část III uvádí obecná ustanovení, která se na ni vztahují.cable k oběma typům licencí.

Část I Demo licence

Toto není svobodný software. Za podmínek zde uvedených vám uděluje licenci DATANUMEN používat neomezený počet kopií demoverze SOFTWARU na neomezeném počtu počítačů nebo pracovních stanic, v žádném případěost, na dobu neurčitou po první instalaci demoverze SOFTWARU na jakýkoli počítač nebo pracovní stanici.

V souladu se všemi ustanoveními této Licenční smlouvy s koncovým uživatelem (EULA) a bez jakékoli platby DATANUMEN, máte povoleno:

  1. Poskytovat přesné kopie demoverze SOFTWARU bezplatně komukoli v souladu s touto smlouvou EULA prostřednictvím fyzických médií jakéhokoli typu nebo elektronického doručení (kromě hromadné pošty nebo nevyžádaných hromadných e-mailů);
  1. Šířit přesné kopie demoverze SOFTWARU v souladu s touto smlouvou EULA výhradně tím, že umožníte stahování přes veřejný internet bez jakýchkoli souvisejících poplatků; a
  1. Vytvořte tolik přesných kopií demoverze SOFTWARU, kolik potřebujete pro účely distribuce, jak je popsáno v bodech 1 a 2 výše.

Pro účely této smlouvy „přesná kopie“ demoverze SOFTWARU znamená soubor, který je v době duplikace identický s distribučním souborem demoverze SOFTWARU dostupným na domovské stránce produktu.

Je vám výslovně zakázáno účtovat si nebo vyžadovat dary za jakékoli distribuované kopie, bez ohledu na způsob distribuce, nebo distribuovat takové kopie s jinými produkty, ať už komerčními nebo nekomerčními, bez předchozího písemného souhlasu od DATANUMEN. Dále je vám výslovně zakázáno účtovat nebo vyžadovat dary výměnou za přístup k jakémukoli hypertextovému odkazu nebo jiným prostředkům, které usnadňují elektronické vytváření nebo distribuci kopií demoverze SOFTWARU.

DATANUMEN si vyhrazuje právo odebrat jakákoli nebo všechna povolení k distribuci podle svého uvážení, kdykoli a z jakéhokoli důvodu nebo bez důvodu.

Část II Plná licence

V souladu s ustanoveními uvedenými v této EULA, DATANUMEN tímto vám uděluje pro každou licencovanou kopii omezenou, nevýhradní a nepřenosnou licenci k instalaci a používání plné verze SOFTWARU, výhradně pro vaše interní účely.

Po zakoupení licence pro jednoho uživatele jste oprávněni nainstalovat a používat jednu kopii plné verze SOFTWARU na jednom počítači nebo pracovní stanici, a to výhradně pro použití jednotlivcem, který si licenci od DATANUMEN. Pokud jste si zakoupili licenci pro více uživatelů, je vám povoleno nainstalovat a používat jednu kopii plné verze SOFTWARU na více počítačích až do celkového počtu zakoupených „licencovaných kopií“, jak je uvedeno v tomto dokumentu. Pokud si zakoupíte licenci na stránky, máte oprávnění nainstalovat a používat jednu kopii plné verze SOFTWARU na libovolném počtu počítačů v organizaci, která licenci získala.

V případě, že jste nainstalovali plnou verzi SOFTWARU na jeden počítač („STARÝ POČÍTAČ“) v souladu s podmínkami této EULA, licence NESMÍ být převedena ze STARÉHO POČÍTAČE na jiný počítač, pokud STARÝ POČÍTAČ nepřestane být používané v budoucnu.

Je zakázáno poskytovat, převádět nebo prodávat kopie plné verze SOFTWARU svým klientům nebo jakýmkoli třetím stranám, ať už jako celek nebo zčásti, a zahrnovat kopie plné verze SOFTWARU, ať již jako celek nebo zčásti. , v produktech nebo s produkty, které prodáváte, bez předchozího písemného souhlasu od DATANUMEN.

Ke každé licencované kopii lze přistupovat prostřednictvím sítě za podmínky, že byla zakoupena licencovaná kopie pro každou pracovní stanici, která bude přistupovat k plné verzi SOFTWARU prostřednictvím sítě. Pokud bude například 9 různých pracovních stanic přistupovat k plné verzi SOFTWARU v síti, je nutné zakoupit 9 licencovaných kopií plné verze SOFTWARU, bez ohledu na to, zda bude těchto 9 pracovních stanic přistupovat k plné verzi SOFTWARU v různých časech nebo souběžně.

Jako kupující licence pro více uživatelů jste odpovědní za duplikování a distribuci plné verze SOFTWARU pro použití v souladu s podmínkami této EULA a za sledování počtu kopií plné verze SOFTWARU nainstalované a používané vaší organizací. . Tímto souhlasíte, že na žádost od DATANUMEN or DATANUMENoprávněného zástupce společnosti, do třiceti (30) dnů poskytnete komplexní dokumentaci a certifikaci počtu kopií plné verze SOFTWARU, kterou jste nainstalovali. V rámci licence pro více uživatelů lze plnou verzi SOFTWARU nainstalovat pouze na počítače provozované vaší organizací nebo jménem vaší organizace.

Část III Obecná ustanovení

Všechna práva a privilegia týkající se SOFTWARU, která nejsou výslovně udělena v této EULA, zůstávají zcela a výlučně vyhrazena pro DATANUMEN. SOFTWARE je chráněn národními a mezinárodními zákony o autorských právech spolu s dalšími právními předpisy a smlouvami o duševním vlastnictví souvisejícími s vaším používáním SOFTWARU.

Vaše používání, instalace a distribuce SOFTWARU musí přísně dodržovat ustanovení uvedená v této EULA. Je zakázáno pronajímat, pronajímat, půjčovat, poskytovat sublicence, měnit, překládat, zpětně analyzovat, dekompilovat, rozebírat nebo vytvářet odvozená díla založená na SOFTWARU, ať už částečně nebo jako celek, a nesmíte povolit žádné třetí straně, aby se zapojila do takového činnosti. Kromě toho je zakázáno poskytovat přístup k SOFTWARU jiným osobám ve spojení se servisní kanceláří, poskytovatelem aplikačních služeb nebo jakoukoli podobnou obchodní operací a nesmíte to povolit žádné třetí straně. Licence udělená touto EULA nezahrnuje žádná práva ani nároky na verzi zdrojového kódu SOFTWARU.

Zřeknutí se záruky a omezení odpovědnosti

SOFTWARE, SPOLU S JAKÝKOLI SOUVISEJÍCÍ SOFTWARE, SOUBORY, DATA A MATERIÁLY, JE PREZENTOVÁN A DISTRIBUOVÁN NA ZÁKLADĚ „TAK, JAK JE“, A NEMÁ JAKÉKOLI ZÁRUKY, AŤ UŽ PŘEDPOKLÁDANÉ NEBO VÝSLOVNÉ. TO ZAHRNUJE, ALE NENÍ OMEZENO, ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ZÁMĚR. DATANUMEN, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NEBO POSKYTOVATELÉ LICENCE ANI NEZAJIŠŤUJÍ, NEZARUČUJÍ, ANI NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE ZAMĚSTNÁNÍ NEBO VÝSLEDKŮ ODVOZENÝCH ZE SOFTWARU. DATANUMEN A JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NEBO POSKYTOVATELÉ LICENCE NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ POTVRZENÍ, ŽE FUNGOVÁNÍ SOFTWARU BUDE NEPŘERUŠENÉ NEBO BEZ CHYB, ANI NEZARUČUJÍ ÚČINNOST JAKÝCHKOLIV INFORMACÍ O OBNOVENÍ DAT A/NEBO PŘI ZÍSKÁNÍ SOUBORŮ PŘI ZÍSKÁNÍ SOUBORŮ WHLYOL PŘI ZÍSKÁNÍ FEELE ČÁSTEČNĚ. BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE POSTUPY ZPRACOVÁNÍ ZVUKU DAT VYŽADUJÍ KOMPLEXNÍ TESTOVÁNÍ JAKÉKOLI APLIKACE, VČETNĚ SOFTWARU, S NEVITÁLNÍMI DATA, NEŽ SE NA NĚ SPOLEHNETE. TÍMTO PŘIJÍMÁTE PLNOU ODPOVĚDNOST ZA POUŽÍVÁNÍ ITERACE SOFTWARU OBSAŽENÝCH V TÉTO LICENCE. TOTO ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY SLOUŽÍ JAKO HLAVNÍ PRVEK TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY.

KROMĚ PŘÍSLUŠNÝCH ZÁKONŮ VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO, DATANUMEN, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NEBO POSKYTOVATELÉ LICENCE NENESOU ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ŠKODY ANI PENÍZETARZTRÁTY Y VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT SOFTWARE. JAKÉKOLI ODPOVĚDNOSTI NA STRANĚ DATANUMEN, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NEBO POSKYTOVATELÉ LICENCE BUDOU OMEZENI VÝHRADNĚ NA NÁHRADU JAKÉHOKOLI LICENČNÍHO POPLATKU PŘEDLOŽENÉ DATANUMEN. POKUD TO APPLI VÝSLOVNĚ NEZAKÁŽECABLE ZÁKONY, DATANUMEN, JEJÍ ŘEDITELÉ, AKCIONÁŘI, ÚŘEDNÍCI, ZAMĚSTNANCI, PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, POSKYTOVATELÉ LICENCE, DODAVATELÉ, DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI NEBO MATEŘSKÉ ORGANIZACE NENESOU ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁHODNÉ, NÁHODNÉ DRUHY TÝKAJÍCÍ SE ZAMĚSTNÁNÍ SOFTWARU NEBO VÁŠ VZTAH S DATANUMEN, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NEBO POSKYTOVATELÉ LICENCE (VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, ZTRÁTY NEBO VYZDÁNÍ DAT NEBO INFORMACÍ, ZTRÁTY ZISKU, VÝNOSŮ, OBCHODNÍCH MOŽNOSTÍ NEBO KONKURENČNÍ HRANY NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODNÍHO PROSTŘEDÍ SPOLEČNOSTI BCTRA TUAL POVINNOSTI , ZÁRUKA, NEDBAVOST, PŘÍSNÁ ODPOVĚDNOST, PŘÍSPĚVEK, ODŠKODNĚNÍ NEBO JAKÝKOLI JINÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD NEBO PŘÍČINA AKCE, I KDYŽ BUDETE UPOZORNĚNO NA PRAVDĚPODOBNOST TAKOVÝCH ŠKOD.

NAVÍC, DATANUMEN NEOPRÁVŇUJE VÁS ANI ŽÁDNOU JINOU JEDNOTLIVCI POUŽÍVAT SOFTWARE V APLIKACÍCH NEBO SYSTÉMECH, U KTERÝCH MŮŽE BÝT PŘIMĚŘENĚ OČEKÁVÁNO, že SELHÁNÍ SOFTWARU MŮŽE ZPŮSOBIT VÝZNAMNÉ FYZICKÉ ZRANĚNÍ, ZTRÁTU MAJETKU. JAKÉKOLI TAKOVÉ POUŽITÍ JE ZCELA NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO A SOUHLASÍTE S ODŠKODNĚNÍM A BEZŠKODNÝM DATANUMEN, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NEBO POSKYTOVATELÉ LICENCE Z JAKÝCHKOLI A VŠECH NÁROKŮ NEBO ZTRÁT VZNIKLÝCH Z TAKOVÉHO NEOPRÁVNĚNÉHO POUŽITÍ.

obecně

SOFTWARE zahrnuje, ale není omezen na informace obsažené v doprovodných distribuovatelných souborech, datech, materiálech, aktivačních kódech, licenčních klíčích, registračních kódech a know-how obsaženém v samotném SOFTWARU. To vše představuje důvěrné informace a informace obchodního tajemství (dále jen „Vlastnictvítary Informace“), které jsou ve vlastnictví nebo v licenci DATANUMEN, včetně jakýchkoli přidružených autorských práv a ochranných známek. Souhlasíte s tím, že budete zachovávat nejpřísnější důvěrnost Proprietary Informace ve prospěch DATANUMEN a její poskytovatelé licencí. Je zakázáno prodávat, licencovat, publikovat, zobrazovat, distribuovat, zveřejňovat nebo jinak zpřístupňovat Proprietary Informace, včetně jakýchkoli aktivačních kódů, licenčních klíčů, registračních kódů nebo registračních souborů třetím stranám. Kromě toho smíte používat pouze Proprietary Informace v souladu s touto smlouvou EULA. Povinnosti uvedené v této části zůstávají v platnosti i po ukončení nebo zrušení Licence.

Tato EULA představuje komplexní dohodu mezi stranami týkající se předmětu a nahrazuje veškerá předchozí ujednání, nákupní objednávky, dohody nebo ujednání týkající se téhož.

Je zakázáno postoupit, udělit sublicenci, zadat subdodávky nebo jinak převést jakákoli ze svých práv, povinností nebo delegovat jakékoli povinnosti podle této smlouvy EULA, ať už jako celek nebo zčásti, bez předchozího písemného souhlasu od DATANUMEN. Jakékoli postoupení této smlouvy EULA nebo jakýchkoli práv nebo povinností v ní obsažených je podmíněno tím, že zamýšlený postupník souhlasí s tím, že bude vázán podmínkami této smlouvy EULA, a převezme všechny odpovědnosti a závazky postupitele.

V souvislosti s jakýmikoli přísliby, závazky nebo prohlášeními ze strany společnosti neexistují žádní příjemci třetích stran DATANUMEN v rámci této smlouvy EULA.

Jakákoli výjimka udělená DATANUMEN v reakci na vaše porušení této smlouvy EULA nelze vykládat jako vzdání se práva ani k němu nepřispívat DATANUMEN jakéhokoli jiného nebo budoucího porušení stejného ustanovení nebo jakéhokoli jiného ustanovení této smlouvy EULA z vaší strany.

Pokud by byla jakákoli část této smlouvy EULA z jakéhokoli důvodu považována za neplatnou nebo nevymahatelnou, protože se týká jakékoli osoby nebo okolností, bude považována za oddělitelnou. Platnost zbývající části této smlouvy EULA nebo aplikacecabplatnost těchto ustanovení na jiné osoby nebo okolnosti, zůstane nedotčena.