ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ С КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ

ВАЖНО - МОЛЯ ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ ВНИМАТЕЛНО: Това Лицензионно споразумение на крайния потребител на DataNumen („EULA“) установява обвързващ юридически договор между вас, крайния потребител (физическо лице или единствено юридическо лице) и DataNumen, Inc. („DATANUMEN“) относно софтуерния продукт на DATANUMEN, включително всички придружаващи файлове, данни и материали, създадени и предоставени от DATANUMEN („СОФТУЕР“). Като инсталирате, използвате или разпространявате СОФТУЕРА, изрично се съгласявате да се придържате към разпоредбите на този EULA. Ако не се съгласявате с някоя част от този EULA, ви е забранено да инсталирате или използвате СОФТУЕРА.

Това ЛСКП е разделено на три раздела: Част I е относно демо лиценза на СОФТУЕРА, Част II се отнася до пълния лиценз на СОФТУЕРА, а Част III очертава общите разпоредби, приложими за двата типа лицензи.

Част I Демо Лиценз

Това не е безплатен софтуер. Съгласно условията, описани тук, вие получавате лиценз от DATANUMEN да използвате неограничен брой копия на демо версията на СОФТУЕРА на неограничено количество компютри или работни станции, безплатно, за неопределен период след първата инсталация на демо версията на СОФТУЕРА на всеки компютър или работна станция.

В съответствие с всички разпоредби на това Лицензионно споразумение с крайния потребител (ЛСКП), и без да правите плащания към DATANUMEN, вие имате право да:

  1. Безплатно предоставяте точни копия на демо версията на СОФТУЕРА на всеки, в съответствие с това ЛСКП, чрез физически медии от всеки тип или електронна доставка (без масово разпространение или непоискани масови имейли);
  1. Разпространявате точни копия на демо версията на СОФТУЕРА, в съответствие с това ЛСКП, само чрез позволяване на изтегляния чрез общодостъпен Интернет без асоциирани такси; и
  1. Създавате колкото желаете точни копия на демо версията на СОФТУЕРА с цел разпространение, както е описано в точки 1 и 2 по-горе.

С целите на това споразумение, „точно копие“ на демо версията на СОФТУЕРА означава файл, който е идентичен, по време на дублиране, на файл за разпространение на демо версията на СОФТУЕРА, достъпен на началната страница на продукта.

Изрично ви е забранено да задържате пари или да насърчавате дарения за разпространени копия, независимо от метода на разпространение, или да разпространявате такива копия с други продукти, независимо дали са комерсиални или некомерсиални, без предварително писмено съгласие от DATANUMEN. По-нататък, ви е изрично забранено да задържате пари или да насърчавате дарения в замяна за достъп до връзка или други средства, облекчаващи електронното създаване или разпространение на копия на демо версията на СОФТУЕРА.

DATANUMEN си запазва правото да оттегли всяко или всички разрешения за разпространение по своя преценка, по всяко време и за всяка причина или без причина.

Част II Пълна лицензия

В съответствие с условията, посочени в това EULA, DATANUMEN Ви дава, за всяко закупено лицензирано копие, ограничена, неексклузивна, непрехвърлима лицензия за инсталиране и използване на пълната версия на СОФТУЕРА, единствено за Вашите вътрешни необходимости.

С покупката на лиценз за един потребител, имате право да инсталирате и използвате едно копие на пълната версия на СОФТУЕРА на един компютър или работна станция, изключително за употреба от страна на лицето, което е закупило лиценза от DATANUMEN. Ако сте закупили лиценз за многопотребителска употреба, имате право да инсталирате и използвате едно копие на пълната версия на СОФТУЕРА на множество компютри, до общия брой „Лицензирани копия“, закупени, както е посочено тук. Ако закупите лиценз за сайт, имате право да инсталирате и използвате едно копие на пълната версия на СОФТУЕРА на всеки компютър в организацията, която е получила лиценза.

В случай, че сте инсталирали пълната версия на СОФТУЕРА на един компютър („СТАР КОМПЮТЪР“) в съответствие с условията на това EULA, лицензът НЕ МОЖЕ да се прехвърли от СТАРИЯ КОМПЮТЪР на друг компютър, освен ако СТАРИЯТ КОМПЮТЪР престане да бъде използван в бъдеще.

Забранено е да предоставяте, прехвърляте или продавате копия на пълната версия на СОФТУЕРА на Вашите клиенти или на трети страни, като цяло или частично, и да включвате копия на пълната версия на СОФТУЕРА, като цяло или частично, в или с продуктите, които продавате, без предварително писмено съгласие от DATANUMEN.

Част III Общи разпоредби Всички права и привилегии, свързани със СОФТУЕРА, които не са изрично предоставени в това ЛСУУ, остават изцяло и ексклузивно запазвани за DATANUMEN и от DATANUMEN. СОФТУЕРЪТ е защитен от национални и международни закони за авторското право, заедно с допълнителни закони за интелектуалната собственост и договори, свързани с употребата на СОФТУЕРА от вас. Вашата употреба, инсталиране и разпространение на СОФТУЕРА трябва строго да спазват разпоредбите, посочени в това ЛСУУ. Забранено е да наемате, отдавате под наем, давате под заем, давате подлиценз, променяте, превеждате, реинженерирате, декомпилирате, разглабяте или създавате производни произведения на базата на СОФТУЕРА, както частично, така и изцяло, и не трябва да разрешавате на трети страни да се занимават с такива дейности. Освен това, е забранено да предоставяте достъп до СОФТУЕРА на други във връзка с бюро за услуги, доставчик на приложни услуги или каквато и да е подобна бизнес операция, и не трябва да позволявате на трети страни да го правят. Лицензът, предоставен в това ЛСУУ, не включва никакви права или претенции към версията на изходния код на СОФТУЕРА.

Като купувач на лиценз за многопотребителска употреба, Вие сте отговорни за дублиране и разпространение на пълната версия на СОФТУЕРА за използване в съответствие с условията на това EULA, както и за наблюдение на броя на инсталираните и използвани копия на пълната версия на СОФТУЕРА от Вашата организация. Вие тук се съгласявате, че, по искане от DATANUMEN или упълномощен представител на DATANUMEN, ще предоставите в рамките на тридесет (30) дни, пълна документация и удостоверение за броя на инсталираните от Вас копия на пълната версия на СОФТУЕРА. При многопотребителски лиценз пълната версия на СОФТУЕРА може да бъде инсталирана само на компютри, управлявани от, или от името на Вашата организация.

Част III Общи разпоредби

Всички права и привилегии, свързани със СОФТУЕРА, които не са изрично предоставени в това ЛСУУ, остават изцяло и ексклузивно запазвани за DATANUMEN и от DATANUMEN. СОФТУЕРЪТ е защитен от национални и международни закони за авторското право, заедно с допълнителни закони за интелектуалната собственост и договори, свързани с употребата на СОФТУЕРА от вас.

Вашата употреба, инсталиране и разпространение на СОФТУЕРА трябва строго да спазват разпоредбите, посочени в това ЛСУУ. Забранено е да наемате, отдавате под наем, давате под заем, давате подлиценз, променяте, превеждате, реинженерирате, декомпилирате, разглабяте или създавате производни произведения на базата на СОФТУЕРА, както частично, така и изцяло, и не трябва да разрешавате на трети страни да се занимават с такива дейности. Освен това, е забранено да предоставяте достъп до СОФТУЕРА на други във връзка с бюро за услуги, доставчик на приложни услуги или каквато и да е подобна бизнес операция, и не трябва да позволявате на трети страни да го правят. Лицензът, предоставен в това ЛСУУ, не включва никакви права или претенции към версията на изходния код на СОФТУЕРА.

Опровержения на гаранции и ограничение на отговорността

СОФТУЕРЪТ, ЗАЕДНО С ВСЯКАКЪВ СВЪРЗАН СОФТУЕР, ФАЙЛОВЕ, ДАННИ И МАТЕРИАЛИ, СЕ ПРЕДСТАВЯ И РАЗПРОСТРАНЯВА „КАКВОТО Е“ И БЕЗ КАКВИТО И ДА Е ГАРАНЦИИ, НИЕ ИМПЛИЦИТНИ, НИ ЕКСПЛИЦИТНИ. ТОВА ВКЛЮЧВА, НО НЕ Е ОГРАНИЧЕНО ТОЛКОВА, ГАРАНЦИИ ЗА ТЪРГОВСКА СПОСОБНОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. DATANUMEN, НЕГОВИТЕ ФИЛИАЛИ ИЛИ ЛИЦЕНЗИАНТИ НЕ ОБЕЩАВАТ, НЕ ГАРАНТИРАТ ИЛИ ПРЕДСТАВЯТ ПРИЛОЖЕНИЕТО ИЛИ ИЗХОДИТЕ ОТ СОФТУЕРА. DATANUMEN И НЕГОВИТЕ ФИЛИАЛИ ИЛИ ЛИЦЕНЗИАНТИ НЕ ПОТВЪРЖДАВАТ, ЧЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА СОФТУЕРА ЩЕ Е БЕЗПРЕКЪСНАТО ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ, ИЛИ ГАРАНТИРАТ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ВСЯКАКВИ ФУНКЦИИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАННИ И/ИЛИ ИЗВЛИЧАНЕ НА ФАЙЛОВЕ ПРИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАЩА СЕ ВЪВ ВСЕКИ ФАЙЛ, ЦЯЛОСТНО ИЛИ ЧАСТИЧНО. ПРИЗНАВАТЕ, ЧЕ ЗДРАВИТЕ ПРАКТИКИ ПО ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИТЕ ИЗИСКВАТ ПЪЛНО ТЕСТИРАНЕ НА ВСЯКО ПРИЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧВАЙКИ СОФТУЕРА, С НЕСЪЩЕСТВЕНИ ДАННИ, ПРЕДИ ДА СЕ ОСЛОНИМ НА НЕГО. ПО ТОЗИ НАЧИН ПРИЕМАТЕ ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИТЕРАЦИИТЕ НА СОФТУЕРА, ОБХВАНАТИ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ. ТОВА ОПРОВЕРЖЕНИЕ НА ГАРАНЦИЯТА СЛУЖИ КАТО КЛЮЧОВ ЕЛЕМЕНТ ОТ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА ЛИЦЕНЗ.

ОСВЕН КОГАТО ИЗРИЧНО Е ЗАБРАНЕНО ОТ СЪОТВЕТНИТЕ ЗАКОНИ, DATANUMEN, НЕГОВИТЕ ФИЛИАЛИ ИЛИ ЛИЦЕНЗИАНТИ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРИЕТИ ЗА ОТГОВОРНИ ЗА КАКВИТО И ДА Е ЩЕТИ ИЛИ ПАРИЧНИ ЗАГУБИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ БЕЗСПОСОБНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРА. ВСЯКАКВА ОТГОВОРНОСТ ОТ СТРАНА НА DATANUMEN, НЕГОВИТЕ ФИЛИАЛИ ИЛИ ЛИЦЕНЗИАНТИ, ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ЕКСКЛУЗИВНО ДО ВЪЗВРАЩАНЕ НА ВСЯКАКВА ТАКСА ЗА ЛИЦЕНЗ, ИЗПРАТЕНА ДО DATANUMEN. ОСВЕН АКО НЕ Е ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНО ОТ ПРИЛОЖНИТЕ ЗАКОНИ, DATANUMEN, НЕГОВИТЕ ПРИНЦИПАЛИ, АКЦИОНЕРИ, ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ, ФИЛИАЛИ, ЛИЦЕНЗИАНТИ, ДОГОВОРЧИЦИ, ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА ИЛИ РОДИТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ ПРЯКИ, НЕПРЯКИ, СЛУЧАЙНИ, ВТОРИЧНИ, СПЕЦИАЛНИ, НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕРА ИЛИ ВАШИТЕ ОТНОШЕНИЯ С DATANUMEN, НЕГОВИТЕ ФИЛИАЛИ ИЛИ ЛИЦЕНЗИАНТИ (ВКЛЮЧВАЙКИ, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ЗАГУБАТА НА ДАННИ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБА, ПРИХОДИ, ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БИЗНЕС ИЛИ КОНКУРЕНТНО ПРЕДИМСТВО, ИЛИ ПРЕКЪСНАТ БИЗНЕС), НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ИСКАНЕТО ИЛИ ДЕЙСТВИЕТО Е ОСНОВАНО НА ДОГОВОР, ГАРАНЦИЯ, НЕБРЕЖНОСТ, СТРОГА ОТГОВОРНОСТ, УЧАСТИЕ, ОБЕЩЕТЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ИЛИ ВЪЗ ОСНОВА НА КАКВО И ДА Е ДРУГО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ИЛИ ПРИЧИНА ЗА ДЕЙСТВИЕ, ДОРИ АКО СА БИЛИ ИНФОРМИРАНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.

ОСВЕН ТОВА, DATANUMEN НЕ ВИ УПЪЛНОМОЩАВА, НИ ВИ, НИ НА КОЙТО И ДА Е ДРУГ ДА ИЗПОЛЗВА СОФТУЕРА В ПРИЛОЖЕНИЯ ИЛИ СИСТЕМИ, ПРИ КОИТО Е РАЗУМНО ДА СЕ ОЧАКВА, ЧЕ НЕСПОСОБНОСТТА НА СОФТУЕРА ДА ФУНКЦИОНИРА МОГАТ ДА ДОВЕДЕ ДО ЗНАЧИТЕЛНИ ФИЗИЧЕСКИ ПОВРЕДИ, ЗАГУБА НА ИМУЩЕСТВО ИЛИ ЗАГУБА НА ЖИВОТ. ЦЯЛОСТНОТО РИСКУВАНЕ ПРИ ТАКОВА ИЗПОЛЗВАНЕ Е ИЗЦЯЛО ЗА ВАША СМЕТКА, И ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА ЗАЩИТЯВАТЕ И ОБЕЗЩЕТЯВАТЕ DATANUMEN, НЕГОВИТЕ ФИЛИАЛИ ИЛИ ЛИЦЕНЗИАНТИТЕ ОТ И ЗА ВСЯКАКВИ ИСКАНИЯ ИЛИ ЗАГУБИ, ВЪЗНИКНАЛИ В РЕЗУЛТАТ НА ТАКОВА НЕУЗАСНОВАНО ИЗПОЛЗВАНЕ.

Общи

СОФТУЕРЪТ включва, но не е ограничен до, информацията, съдържаща се в придружаващите го разпространяваеми файлове, данни, материали, активационни кодове, лицензни ключове, регистрационни кодове, и знанието, вложено в самия СОФТУЕР. Всичко това представлява конфиденциална и тайна от търговския характер информация (наричана по-нататък „Собствена информация“), която е или собственост, или лицензирана на DATANUMEN, включително всички свързани авторски права и търговски марки. Съгласявате се да поддържате най-строгата конфиденциалност на Собствената информация за благото на DATANUMEN и неговите лицензори. Забранява се продажбата, лицензирането, публикуването, показването, разпространението, разкриването или по друг начин даването на разположение на Собствената информация, включително всички активационни кодове, лицензни ключове, регистрационни кодове или регистрационни файлове, на трети страни. Освен това, вие се съгласявате да използвате Собствената информация само в съответствие с този EULA. Задълженията, посочени в този раздел, продължават да бъдат в сила дори при прекратяване или анулиране на Лиценза.

Този EULA представлява изчерпателно споразумение между страните по въпроса и заменя всички предишни разбирателства, поръчки, споразумения или договорености по темата.

Забранява се прехвърлянето, подлицензирането, субподрязането или по друг начин прехвърлянето на каквото и да е от правата, задълженията или делегирането на каквито и да е задачи по този EULA, целично или частично, без предварително писмено съгласие от DATANUMEN. Всяко прехвърляне на този EULA или на права или задължения, включени в него, зависи от съгласието на предполагаемия цесионер да се подчини на условията на този EULA и да поеме всички отговорности и задължения на цедент.

Не съществуват трети бенефициенти във връзка с всяки обещания, задължения или изявления, извършени от DATANUMEN в този EULA.

Всяко освобождаване от DATANUMEN в отговор на нарушение на този EULA от ваша страна не трябва да се тълкува като, нито да допринася за, отказ от DATANUMEN от каквото и да е друго или бъдещо нарушение от ваша страна на същата разпоредба или някоя друга разпоредба в този EULA.

Ако която и да е част от този EULA се смята за невалидна или неприложима по някаква причина, що се отнася до кое да е лице или обстоятелство, тя трябва да бъде считана за отделяема. Валидността на останалата част от този EULA, или приложимостта на такива разпоредби към други лица или обстоятелства, остават непокътнати.