Използване на материали от нашия уебсайт

Съдържанието на този уебсайт, включително информация, изобразително изкуство, текст и изображения (общо познати като „Материали“), е защитено от законите за авторски права. Материалите могат да бъдат достъпни и използвани само за лични или образователни цели. Без разрешение от DataNumen, Inc., не ви е позволено да модифицирате или използвате Материалите за друга цел. Повторно публикуване, възпроизвеждане, публикуване или разпространение на каквито и да било Материали от този уебсайт е забранено, освен ако по-долу не е посочено друго.

Само за лични или образователни цели, можете да отпечатвате Материали от този уебсайт, при условие, че във всички копия е включено оригиналното уведомление за авторски права.

Всякакъв компютърен софтуер, достъпен за изтегляне или по друг начин достъпен от този уебсайт, е предмет на условията на съответното лицензионно споразумение.

Материалите на този уебсайт, подбрани от DataNumen, Inc. от различни източници, могат да бъдат променяни без предварително уведомление.

Сайтове, свързани с този уебсайт

DataNumen, Inc. не контролира уебсайтовете, свързани с този уебсайт и не носи отговорност или задължения за каквато и да било комуникация или материали, налични на такива свързани сайтове. Връзките на този уебсайт към други сайтове не се предназначени като препоръки или одобрения на свързаните обекти и се предоставят само за удобство.

Ограничение на отговорността и гаранцията

С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА, КЛИЕНТЪТ СЕ СЪГЛАСЯВА ДА ПОЕМЕ ВСИЧКИ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С НЕЯ. DATANUMEN, INC. ПРЕДЛАГА УСЛУГИ „КАКВИТО СА“, БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ИЗРИЧНА ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩА СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ, УСЛУГИ, НЕПРЕКЪСНАТ ДОСТЪП, ПРОДУКТИ ПРЕДОСТАВЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГАТА, ЛИЦЕНЗИРАНОТО ОТ DATANUMEN, INC. СОФТУЕР НА КЛИЕНТА, ИЛИ РЕЗУЛТАТИТЕ ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ УСЛУГАТА. КОНКРЕТНО, DATANUMEN, INC. ОТКАЗВА ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО:

  1. ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТНОСНО НАЛИЧИЕТО, ТОЧНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНФОРМАЦИЯТА, ПРОДУКТИТЕ ИЛИ УСЛУГИТЕ; И
  2. ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ ЗА СОБСТВЕНОСТ, ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. ТОЗИ ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ СЕ ПРИЛАГА ЗА ВСЯКАКВИ ЩЕТИ ИЛИ НАВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕСПРАВЕДЛИВНОСТ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО, ГРЕШКА, ПРОПУСК, ИЗТРИВАНЕ, ДЕФЕКТ, КОМПЮТЪРЕН ВИРУС, КРАЖБА, УНИЩОЖАВАНЕ ИЛИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ РАЗРЕШЕН ДОСТЪП. КЛИЕНТЪТ ИЗРИЧНО ПОТВЪРЖДАВА ТОВА DATANUMEN, INC. НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КЛЕВЕТА, ОБИДНО ИЛИ НЕЗАКОННО ПОВЕДЕНИЕ НА ДРУГИ КЛИЕНТИ ИЛИ ТРЕТИ СТРАНИ И ЧЕ РИСКЪТ ОТ НАРЕДА ОТ ГОРЕПОМЕНАТОТО Е ИЗЦЯЛО НА КЛИЕНТА.

НИТО DATANUMEN, INC., НИТО НЕГОВИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИ ИЛИ ДОСТАВЧИЦИ НА СЪДЪРЖАНИЕ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРИЗОВАНИ К ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВИ ДИРЕКТНИ, КОСВЕНИ, ИНЦИДЕНТНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ЩЕТИ, ВЪЗНИКНАЛИ ОТ НИСКОИЗРАСЛАТА НА УСЛУГАТА, БЕЗСПОСОБНОСТТА ЗА ДОСТЪП ДО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА, ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ВСЯКАКВОИ НАРУШЕНИЕ НА ГАРАНЦИЯТА. КЛИЕНТЪТ ТУК ПОТВЪРЖДАВА, ЧЕ ПРАВИЛАТА НА ТОЗИ РАЗДЕЛ СЕ ПРИЛАГАТ ЗА ВСИЧКО СЪДЪРЖАНИЕ НА УСЛУГАТА.