Uphawu:

Xa usebenzisa I-DBCC CHECKDB kunye UKULUNGISA_ALLOW_DATA_LOSS Ipharamitha yokulungisa isiseko sedatha .MDF, ngolu hlobo:

I-DBCC CHECKDB (xxxx, 'REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS')

ubona lo myalezo wemposiso ulandelayo:

Ukulungiswa: Isalathiso esiHlanganisiweyo sakhiwe ngempumelelo kwinto "syscolpars" kwindawo yogcino lwedatha "Impazamo1".
Ukulungiswa: Isalathiso esingafakwanga ngokutsha sakhiwe ngempumelelo kwinto "syscolpars" kwindawo yogcino lwedatha "Impazamo1".
Iziphumo ze-DBCC ze 'Impazamo1'.
I-Service Broker Msg 9675, kwi-State 1: Iindidi zemiyalezo zihlalutyiwe: 14.
I-Service Broker Msg 9676, kuRhulumente 1: Izivumelwano ngeeKhontrakthi zeNkonzo: 6.
I-Service Broker Msg 9667, kuRhulumente 1: Iinkonzo zihlalutyiwe: 3.
I-Service Broker Msg 9668, kuRhulumente 1: Uhlalutyo lwemigca yeenkonzo: 3.
I-Service Broker Msg 9669, kuRhulumente 1: Iingxoxo zokuphela zihlalutyiwe: 0.
I-Service Broker Msg 9674, kuRhulumente 1: Amaqela eNcoko ahlalutyiweyo: 0.
I-Service Broker Msg 9670, kuRhulumente 1: Izibophelelo zeeNkonzo ezikude zihlalutyiwe: 0.
I-Service Broker Msg 9605, kuRhulumente 1: Ingxoxo ePhambili kuhlalutyiwe: 0.
Nksg 8992, iNqanaba 16, i-State 1, i-Line 8
Jonga ikhathalogu Msg 3852, State 1: Row (object_id = 69) in sys. Objects (type = S) has not a matching row (object_id = 69, column_id = 1) in sys.columns.
Nksg 8992, iNqanaba 16, i-State 1, i-Line 8
Jonga ikhathalogu Msg 3852, State 1: Row (object_id = 71) in sys. Objects (type = S) has not a matching row (object_id = 71, column_id = 1) in sys.columns.
Nksg 8992, iNqanaba 16, i-State 1, i-Line 8
Jonga ikhathalogu Msg 3852, State 1: Row (object_id = 72) in sys. Objects (type = S) has not a matching row (object_id = 72, column_id = 1) in sys.columns.
Nksg 8992, iNqanaba 16, i-State 1, i-Line 8
Jonga ikhathalogu Msg 3852, State 1: Row (object_id = 73) in sys. Objects (type = S) has not a matching row (object_id = 73, column_id = 1) in sys.columns.
I-CHECKDB ifumene iimpazamo zolwabiwo-0 kunye neempazamo ezi-4 zokungaguquguquki ezingahambelani nayo nayiphi na into.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysrscols'.
Kukho imigca eli-1092 kumaphepha ali-14 ezinto "sys.sysrscols".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysrowsets'.
Kukho imigca eli-148 kumaphepha ama-3 wento "sys.sysrowsets".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysclones'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.sysclones".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysallocunits'.
Kukho imigca eli-172 kumaphepha ama-2 ento "sys.sysallocunits".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysfiles1'.
Kukho imigca emi-2 kwiphepha eli-1 lento "sys.sysfiles1".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysseobjvalues'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.sysseobjvalues”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.syspriorities'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.syspriorities".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysdbfiraki '.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.sysdbfamadlavu ”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysfgfrag'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.sysfgfrag".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysdbfiles '.
Kukho imigca eli-2 kumaphepha ayi-1 ento “sys.sysdbfiles ”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.syspru'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 wento "sys.syspru".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysbrickfiles'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.sysbrickfiles".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysphfg'.
Kukho imigca eli-1 kwiphepha eli-1 lento "sys.sysphfg".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysprufiles'.
Kukho imigca emi-2 kwiphepha eli-1 lento "sys.sysprufiles".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysftinds'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.sysftinds".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sersersers'.
Kukho imigca eli-14 kwiphepha eli-1 lezinto "ii-sys.sersers".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysdbreg'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.sysdbreg".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysprivs'.
Kukho imigca eli-140 kwiphepha eli-1 lezinto "sys.sysprivs".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysschobjs'.
Kukho imiqolo engama-2262 kumaphepha angama-29 wento "sys.sysschobjs".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.syscsrowgroups'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.syscsrowgroups”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysexttables'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 wento "sys.sysexttables".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.syscolpars'.
Ukulungiswa: Isalathiso esiHlanganisiweyo sakhiwe ngempumelelo kwinto "sys.syscolpars" kwindawo yogcino lwedatha "Impazamo1".
Ukulungiswa: Iphepha (1:53) lihanjisiwe ukusuka kwi-ID yento 41, isalathiso se-ID 1, isahlulelo se-ID 281474979397632, isabelo secandelo le-ID 281474979397632 (chwetheza idatha kumqolo).
Ukulungiswa: Isalathiso esingafakwanga ngokutsha sakhiwe ngempumelelo kwinto "sys.syscolpars, nc" kwindawo yogcino lwedatha "Impazamo1".
Nksg 8945, iNqanaba 16, i-State 1, i-Line 8
Impazamo yeTheyibhile: I-ID yento 41, isalathiso se-ID 1 siza kuphinda sakhiwe.
Impazamo ilungisiwe.
Nksg 8928, iNqanaba 16, i-State 1, i-Line 8
I-ID yento 41, isalathiso se-ID 1, isahlulelo se-ID 281474979397632, isabelo seyunithi ye-ID 281474979397632 (chwetheza idatha engqindilili): Iphepha (1:53) alinakwenziwa. Bona ezinye iimpazamo ngeenkcukacha.
Impazamo ilungisiwe.
Nksg 8939, iNqanaba 16, i-State 98, i-Line 8
Impazamo kwitafile: I-ID yento 41, i-ID yesalathiso 1, isahlulelo se-ID 281474979397632, isabelo secandelo le-ID 281474979397632 (chwetheza idatha kumqolo), iphepha (1:53). Uvavanyo (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) aluphumelelanga. Amaxabiso angama-2057 kunye no -4.
Impazamo ilungisiwe.
Nksg 8976, iNqanaba 16, i-State 1, i-Line 8
Impazamo kwitafile: I-ID yento 41, isalathiso se-ID 1, isahlulelo se-ID 281474979397632, isabelo secandelo le-ID 281474979397632 (chwetheza idatha kumqolo) Iphepha (1:53) alibonwanga kwiskeni nangona umzali walo (1: 111) nangaphambili (1: 113) ebhekisa kuyo. Jonga naziphi na iimpazamo zangaphambili.
Impazamo ilungisiwe.
Nksg 8978, iNqanaba 16, i-State 1, i-Line 8
Impazamo kwitafile: I-ID yento 41, isazisi se-ID 1, isahlulelo se-ID 281474979397632, isabelo seyunithi ye-ID 281474979397632 (uhlobo lwedatha emgceni). Iphepha (1: 56) lilahlekile kwisalathiso esivela kwiphepha langaphambili (1:53). Ingxaki yokudibana kwetyathanga.
Impazamo ilungisiwe.
Nksg 8945, iNqanaba 16, i-State 1, i-Line 8
Impazamo yeTheyibhile: I-ID yento 41, isalathiso se-ID 2 siza kuphinda sakhiwe.
Impazamo ilungisiwe.
Kukho imigca engama-845 kumaphepha ayi-15 yento "sys.syscolpars".
I-CHECKDB ifumene iimpazamo zolwabiwo ezi-0 kunye neempazamo ezi-4 ezingaguquguqukiyo kwitafile 'sys.syscolpars' (into ye-ID 41).
I-CHECKDB ilungelelanise iimpazamo zolwabiwo ezi-0 kunye neempazamo ezi-4 zokungqinelana kwitafile 'sys.syscolpars' (into ye-ID 41).
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysxlgns'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.sysxlgns”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysxsrvs'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.sysxsrvs”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysnsobjs'.
Kukho imigca e-1 kwiphepha eli-1 lezinto "sys.sysnsobjs".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysusermsgs'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.sysusermsgs”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.syscerts'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.syscerts".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysrmtlgns'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.sysrmtlgns”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.syslnklgns'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.syslnklgns”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysxprops'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.sysxprops".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysscalartypes'.
Kukho imigca engama-34 kwiphepha eli-1 lento "sys.sysscalartypes".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.systypedsubobjs'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 wento "sys.systypedsubobjs".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysidxstats'.
Kukho imigca eli-207 kumaphepha ama-5 wento "sys.sysidxstats".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysiscols'.
Kukho imiqolo engama-399 kumaphepha ama-2 ento "sys.sysiscols".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysendpts'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.sysendpts".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.syswebmethods'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.syswebmethods”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysbinobjs'.
Kukho imigca engama-23 kwiphepha eli-1 lezinto "sys.sysbinobjs".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sysssasaacts'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 wento "sys.sysaudacts".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysobjvalues'.
Kukho imigca engama-213 kumaphepha angama-21 yento "sys.sysobjvalues".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.syscscsegsegments'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 wento "sys.syscscsegsegments".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.syscsdictionaries'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.syscsdictionaries”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysclsobjs'.
Ili-16 imiqolo kwiphepha eli-1 lezinto "sys.sysclsobjs".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysrowsetrefs'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.sysrowsetrefs”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysremsvcbinds'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.sysremsvcbinds”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysmultiobjrefs'.
Kukho imigca eli-107 kwiphepha eli-1 lezinto "sys.sysmultiobjrefs".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysguidrefs'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.sysguidrefs".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysfoqueues'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.sysfoqueues".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.syschildinsts'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 wento "sys.syschildinsts".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.syscompfragments'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.syscompfragments".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysftsemanticsdb'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.sysftsemanticsdb”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysftstops'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 wento "sys.sysftstops".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysftproperties'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.sysftproperties".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysxmitbody'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.sysxmitbody".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysfos'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.sysfos".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysqnames'.
Kukho imigca engama-98 kwiphepha eli-1 lezinto "ii-sys.sysqnames".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysxmlcomponent'.
Kukho imigca eli-100 kwiphepha eli-1 lento "sys.sysxmlcomponent".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysxmlfacet'.
Kukho imigca eli-112 kwiphepha eli-1 lento "sys.sysxmlfacet".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysxmlplacement'.
Kukho imigca eli-19 kwiphepha eli-1 lento "sys.sysxmlplacement".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysobjkeycrypts'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.sysobjkeycrypts”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysasymkeys'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.sysasymkeys".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.syssllides'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 wento "sys.syssqlguides".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysbinsubobjs'.
Kukho imiqolo emi-3 kwiphepha eli-1 lento "sys.sysbinsubobjs".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.syssoftobjrefs'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 wento "sys.syssoftobjrefs".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.plan_persist_plan'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.plan_persist_plan".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.plan_persist_runtime_stats'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.plan_persist_runtime_stats”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.plan_persist_runtime_stats_interval'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.plan_persist_runtime_stats_interval”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.plan_persist_context_settings'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.plan_persist_context_settings”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sqlagent_jobs'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.sqlagent_jobs”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sqlagent_jobsteps'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.sqlagent_jobsteps”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sqlagent_job_history'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.sqlagent_job_history”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sqlagent_jobsteps_logs'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.sqlagent_jobsteps_logs”.
Iziphumo ze-DBCC ze'TestTable '.
Kukho imigca engama-11000 kumaphepha angama-110 wento "yovavanyo".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.queue_messages_1977058079'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.queue_messages_1977058079".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.queue_messages_2009058193'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.queue_messages_2009058193".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.queue_messages_2041058307'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.queue_messages_2041058307".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.filestream_tombstone_2073058421'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.filestream_tombstone_2073058421”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.syscommittab'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.syscommittab".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.filetable_updates_2105058535'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.filetable_updates_2105058535".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.plan_persist_query_text'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.plan_persist_query_text”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.plan_persist_query'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.plan_persist_query".
I-CHECKDB ifumene iimpazamo zolwabiwo ezi-0 kunye neempazamo ezi-8 zokungaguquguquki kwindawo yedatha 'Impazamo1'.
I-CHECKDB iqulunqe iimpazamo zolwabiwo-0 kunye neempazamo ezi-4 zokungqinelana kwindawo yedatha 'Impazamo1'
Ukuphunyezwa kwe-DBCC kugqityiwe. Ukuba iDBCC ishicilele imiyalezo yemposiso, nxibelelana nomphathi wenkqubo yakho.
Nksg 824, iNqanaba 24, i-State 2, i-Line 8
SQL Server Ndifumene impazamo ye-I / O esekwe kulungelelwaniso olusebenzayo: itsheki engachanekanga (kulindeleke: 0xeddf7c98; eyiyo: 0xed637c9c). Kwenzekile ngexesha lokufundwa kwephepha (1:53) kwindawo yesazisi ID 39 kwi-offset 0x0000000006a000 kwifayile 'C: Iifayile zeNkqubo SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Imiyalezo eyongezelelweyo kwifayile ye- SQL Server ilog yempazamo okanye inkqubo yomcimbi wokungena inokubonelela ngeenkcukacha ezithe kratya. Le yimeko yeempazamo enkulu esongela isiseko sedatha kwaye kufuneka ilungiswe kwangoko. Gcwalisa isiseko esigcweleyo sokungqinisisa (DBCC CHECKDB). Impazamo inokubangelwa zizinto ezininzi; ngolwazi oluthe kratya, bona SQL Server Iincwadi ezikwi-Intanethi.
Nksg 824, iNqanaba 24, i-State 2, i-Line 8
SQL Server Ndifumene impazamo ye-I / O esekwe kulungelelwaniso olusebenzayo: itsheki engachanekanga (kulindeleke: 0xeddf7c98; eyiyo: 0xed637c9c). Kwenzekile ngexesha lokufundwa kwephepha (1:53) kwindawo yesazisi ID 39 kwi-offset 0x0000000006a000 kwifayile 'C: Iifayile zeNkqubo SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Imiyalezo eyongezelelweyo kwifayile ye- SQL Server ilog yempazamo okanye inkqubo yomcimbi wokungena inokubonelela ngeenkcukacha ezithe kratya. Le yimeko yeempazamo enkulu esongela isiseko sedatha kwaye kufuneka ilungiswe kwangoko. Gcwalisa isiseko esigcweleyo sokungqinisisa (DBCC CHECKDB). Impazamo inokubangelwa zizinto ezininzi; ngolwazi oluthe kratya, bona SQL Server Iincwadi ezikwi-Intanethi.
Nksg 824, iNqanaba 24, i-State 2, i-Line 8
SQL Server Ndifumene impazamo ye-I / O esekwe kulungelelwaniso olusebenzayo: itsheki engachanekanga (kulindeleke: 0xeddf7c98; eyiyo: 0xed637c9c). Kwenzekile ngexesha lokufundwa kwephepha (1:53) kwindawo yesazisi ID 39 kwi-offset 0x0000000006a000 kwifayile 'C: Iifayile zeNkqubo SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Imiyalezo eyongezelelweyo kwifayile ye- SQL Server ilog yempazamo okanye inkqubo yomcimbi wokungena inokubonelela ngeenkcukacha ezithe kratya. Le yimeko yeempazamo enkulu esongela isiseko sedatha kwaye kufuneka ilungiswe kwangoko. Gcwalisa isiseko esigcweleyo sokungqinisisa (DBCC CHECKDB). Impazamo inokubangelwa zizinto ezininzi; ngolwazi oluthe kratya, bona SQL Server Iincwadi ezikwi-Intanethi.
Nksg 824, iNqanaba 24, i-State 2, i-Line 8
SQL Server Ndifumene impazamo ye-I / O esekwe kulungelelwaniso olusebenzayo: itsheki engachanekanga (kulindeleke: 0xeddf7c98; eyiyo: 0xed637c9c). Kwenzekile ngexesha lokufundwa kwephepha (1:53) kwindawo yesazisi ID 39 kwi-offset 0x0000000006a000 kwifayile 'C: Iifayile zeNkqubo SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Imiyalezo eyongezelelweyo kwifayile ye- SQL Server ilog yempazamo okanye inkqubo yomcimbi wokungena inokubonelela ngeenkcukacha ezithe kratya. Le yimeko yeempazamo enkulu esongela isiseko sedatha kwaye kufuneka ilungiswe kwangoko. Gcwalisa isiseko esigcweleyo sokungqinisisa (DBCC CHECKDB). Impazamo inokubangelwa zizinto ezininzi; ngolwazi oluthe kratya, bona SQL Server Iincwadi ezikwi-Intanethi.
Nksg 824, iNqanaba 24, i-State 2, i-Line 8
SQL Server Ndifumene impazamo ye-I / O esekwe kulungelelwaniso olusebenzayo: itsheki engachanekanga (kulindeleke: 0xeddf7c98; eyiyo: 0xed637c9c). Kwenzekile ngexesha lokufundwa kwephepha (1:53) kwindawo yesazisi ID 39 kwi-offset 0x0000000006a000 kwifayile 'C: Iifayile zeNkqubo SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Imiyalezo eyongezelelweyo kwifayile ye- SQL Server ilog yempazamo okanye inkqubo yomcimbi wokungena inokubonelela ngeenkcukacha ezithe kratya. Le yimeko yeempazamo enkulu esongela isiseko sedatha kwaye kufuneka ilungiswe kwangoko. Gcwalisa isiseko esigcweleyo sokungqinisisa (DBCC CHECKDB). Impazamo inokubangelwa zizinto ezininzi; ngolwazi oluthe kratya, bona SQL Server Iincwadi ezikwi-Intanethi.
Nksg 824, iNqanaba 24, i-State 2, i-Line 8
SQL Server Ndifumene impazamo ye-I / O esekwe kulungelelwaniso olusebenzayo: itsheki engachanekanga (kulindeleke: 0xeddf7c98; eyiyo: 0xed637c9c). Kwenzekile ngexesha lokufundwa kwephepha (1:53) kwindawo yesazisi ID 39 kwi-offset 0x0000000006a000 kwifayile 'C: Iifayile zeNkqubo SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Imiyalezo eyongezelelweyo kwifayile ye- SQL Server ilog yempazamo okanye inkqubo yomcimbi wokungena inokubonelela ngeenkcukacha ezithe kratya. Le yimeko yeempazamo enkulu esongela isiseko sedatha kwaye kufuneka ilungiswe kwangoko. Gcwalisa isiseko esigcweleyo sokungqinisisa (DBCC CHECKDB). Impazamo inokubangelwa zizinto ezininzi; ngolwazi oluthe kratya, bona SQL Server Iincwadi ezikwi-Intanethi.

or

Ukulungiswa: Isalathiso esiHlanganisiweyo sakhiwe ngempumelelo kwinto "syscolpars" kwindawo yogcino lwedatha "Impazamo1".
Ukulungiswa: Isalathiso esingafakwanga ngokutsha sakhiwe ngempumelelo kwinto "syscolpars" kwindawo yogcino lwedatha "Impazamo1".
Iziphumo ze-DBCC ze 'Impazamo1'.
I-Service Broker Msg 9675, kwi-State 1: Iindidi zemiyalezo zihlalutyiwe: 14.
I-Service Broker Msg 9676, kuRhulumente 1: Izivumelwano ngeeKhontrakthi zeNkonzo: 6.
I-Service Broker Msg 9667, kuRhulumente 1: Iinkonzo zihlalutyiwe: 3.
I-Service Broker Msg 9668, kuRhulumente 1: Uhlalutyo lwemigca yeenkonzo: 3.
I-Service Broker Msg 9669, kuRhulumente 1: Iingxoxo zokuphela zihlalutyiwe: 0.
I-Service Broker Msg 9674, kuRhulumente 1: Amaqela eNcoko ahlalutyiweyo: 0.
I-Service Broker Msg 9670, kuRhulumente 1: Izibophelelo zeeNkonzo ezikude zihlalutyiwe: 0.
I-Service Broker Msg 9605, kuRhulumente 1: Ingxoxo ePhambili kuhlalutyiwe: 0.
Nksg 8992, iNqanaba 16, i-State 1, i-Line 8
Jonga ikhathalogu Msg 3852, State 1: Row (object_id = 23) in sys. Objects (type = S) has not a matching row (object_id = 23, column_id = 1) in sys.columns.
Nksg 8992, iNqanaba 16, i-State 1, i-Line 8
Jonga ikhathalogu Msg 3852, State 1: Row (object_id = 24) in sys. Objects (type = S) has not a matching row (object_id = 24, column_id = 1) in sys.columns.
I-CHECKDB ifumene iimpazamo zolwabiwo-0 kunye neempazamo ezi-2 zokungaguquguquki ezingahambelani nayo nayiphi na into.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysrscols'.
Kukho imigca eli-1092 kumaphepha ali-14 ezinto "sys.sysrscols".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysrowsets'.
Kukho imigca eli-148 kumaphepha ama-3 wento "sys.sysrowsets".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysclones'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.sysclones".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysallocunits'.
Kukho imigca eli-172 kumaphepha ama-2 ento "sys.sysallocunits".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysfiles1'.
Kukho imigca emi-2 kwiphepha eli-1 lento "sys.sysfiles1".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysseobjvalues'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.sysseobjvalues”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.syspriorities'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.syspriorities".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysdbfiraki '.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.sysdbfamadlavu ”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysfgfrag'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.sysfgfrag".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysdbfiles '.
Kukho imigca eli-2 kumaphepha ayi-1 ento “sys.sysdbfiles ”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.syspru'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 wento "sys.syspru".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sersersers'.
Kukho imigca eli-14 kwiphepha eli-1 lezinto "ii-sys.sersers".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysdbreg'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.sysdbreg".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysprivs'.
Kukho imigca eli-140 kwiphepha eli-1 lezinto "sys.sysprivs".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysschobjs'.
Kukho imiqolo engama-2262 kumaphepha angama-29 wento "sys.sysschobjs".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.syscsrowgroups'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.syscsrowgroups”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysexttables'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 wento "sys.sysexttables".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.syscolpars'.
Ukulungiswa: Isalathiso esiHlanganisiweyo sakhiwe ngempumelelo kwinto "sys.syscolpars" kwindawo yogcino lwedatha "Impazamo1".
Ukulungiswa: Iphepha (1:59) lihanjisiwe ukusuka kwi-ID yento 41, isalathiso se-ID 1, isahlulelo se-ID 281474979397632, isabelo secandelo le-ID 281474979397632 (chwetheza idatha kumqolo).
Ukulungiswa: Isalathiso esingafakwanga ngokutsha sakhiwe ngempumelelo kwinto "sys.syscolpars, nc" kwindawo yogcino lwedatha "Impazamo1".
Nksg 8945, iNqanaba 16, i-State 1, i-Line 8
Impazamo yeTheyibhile: I-ID yento 41, isalathiso se-ID 1 siza kuphinda sakhiwe.
Impazamo ilungisiwe.
Nksg 8928, iNqanaba 16, i-State 1, i-Line 8
I-ID yento 41, isalathiso se-ID 1, isahlulelo se-ID 281474979397632, isabelo seyunithi ye-ID 281474979397632 (chwetheza idatha engqindilili): Iphepha (1:59) alinakwenziwa. Bona ezinye iimpazamo ngeenkcukacha.
Impazamo ilungisiwe.
Nksg 8939, iNqanaba 16, i-State 98, i-Line 8
Impazamo kwitafile: I-ID yento 41, i-ID yesalathiso 1, isahlulelo se-ID 281474979397632, isabelo secandelo le-ID 281474979397632 (chwetheza idatha kumqolo), iphepha (1:59). Uvavanyo (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) aluphumelelanga. Amaxabiso angama-2057 kunye no -4.
Impazamo ilungisiwe.
Nksg 8976, iNqanaba 16, i-State 1, i-Line 8
Impazamo kwitafile: I-ID yento 41, isalathiso se-ID 1, isahlulelo se-ID 281474979397632, isabelo secandelo le-ID 281474979397632 (chwetheza idatha kumqolo) Iphepha (1:59) alibonwanga kwiskeni nangona umzali walo (1: 111) nangaphambili (1: 155) ebhekisa kuyo. Jonga naziphi na iimpazamo zangaphambili.
Impazamo ilungisiwe.
Nksg 8978, iNqanaba 16, i-State 1, i-Line 8
Impazamo kwitafile: I-ID yento 41, isazisi se-ID 1, isahlulelo se-ID 281474979397632, isabelo seyunithi ye-ID 281474979397632 (uhlobo lwedatha emgceni). Iphepha (1: 112) lilahlekile kwisalathiso esivela kwiphepha langaphambili (1:59). Ingxaki yokudibana kwetyathanga.
Impazamo ilungisiwe.
Nksg 8945, iNqanaba 16, i-State 1, i-Line 8
Impazamo yeTheyibhile: I-ID yento 41, isalathiso se-ID 2 siza kuphinda sakhiwe.
Impazamo ilungisiwe.
Kukho imigca engama-832 kumaphepha ayi-15 yento "sys.syscolpars".
I-CHECKDB ifumene iimpazamo zolwabiwo ezi-0 kunye neempazamo ezi-4 ezingaguquguqukiyo kwitafile 'sys.syscolpars' (into ye-ID 41).
I-CHECKDB ilungelelanise iimpazamo zolwabiwo ezi-0 kunye neempazamo ezi-4 zokungqinelana kwitafile 'sys.syscolpars' (into ye-ID 41).
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysxlgns'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.sysxlgns”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysxsrvs'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.sysxsrvs”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysnsobjs'.
Kukho imigca e-1 kwiphepha eli-1 lezinto "sys.sysnsobjs".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysusermsgs'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.sysusermsgs”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.syscerts'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.syscerts".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysrmtlgns'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.sysrmtlgns”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.syslnklgns'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.syslnklgns”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysxprops'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.sysxprops".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysscalartypes'.
Kukho imigca engama-34 kwiphepha eli-1 lento "sys.sysscalartypes".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.systypedsubobjs'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 wento "sys.systypedsubobjs".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysidxstats'.
Kukho imigca eli-207 kumaphepha ama-5 wento "sys.sysidxstats".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysiscols'.
Kukho imiqolo engama-399 kumaphepha ama-2 ento "sys.sysiscols".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysendpts'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.sysendpts".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.syswebmethods'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.syswebmethods”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysbinobjs'.
Kukho imigca engama-23 kwiphepha eli-1 lezinto "sys.sysbinobjs".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sysssasaacts'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 wento "sys.sysaudacts".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysobjvalues'.
Kukho imigca engama-213 kumaphepha angama-21 yento "sys.sysobjvalues".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.syscscsegsegments'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 wento "sys.syscscsegsegments".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.syscsdictionaries'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.syscsdictionaries”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysclsobjs'.
Ili-16 imiqolo kwiphepha eli-1 lezinto "sys.sysclsobjs".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysrowsetrefs'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.sysrowsetrefs”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysremsvcbinds'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.sysremsvcbinds”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysxmitqueue'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.sysxmitqueue".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysrts'.
Kukho imigca eli-1 kwiphepha eli-1 lento "sys.sysrts".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysconvgroup'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.sysconvgroup”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysdesend'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.sysdesend".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysdercv'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.sysdercv”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysslelejjrefs'.
Kukho imigca eli-171 kwiphepha eli-1 lezinto "sys.sysslelejjrefs".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysmultiobjrefs'.
Kukho imigca eli-107 kwiphepha eli-1 lezinto "sys.sysmultiobjrefs".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysguidrefs'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.sysguidrefs".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysfoqueues'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.sysfoqueues".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.syschildinsts'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 wento "sys.syschildinsts".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.syscompfragments'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.syscompfragments".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysftsemanticsdb'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.sysftsemanticsdb”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysftstops'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 wento "sys.sysftstops".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysftproperties'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.sysftproperties".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysxmitbody'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.sysxmitbody".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysfos'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.sysfos".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysqnames'.
Kukho imigca engama-98 kwiphepha eli-1 lezinto "ii-sys.sysqnames".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysxmlcomponent'.
Kukho imigca eli-100 kwiphepha eli-1 lento "sys.sysxmlcomponent".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysxmlfacet'.
Kukho imigca eli-112 kwiphepha eli-1 lento "sys.sysxmlfacet".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysxmlplacement'.
Kukho imigca eli-19 kwiphepha eli-1 lento "sys.sysxmlplacement".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysobjkeycrypts'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.sysobjkeycrypts”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysasymkeys'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.sysasymkeys".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.syssllides'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 wento "sys.syssqlguides".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sysbinsubobjs'.
Kukho imiqolo emi-3 kwiphepha eli-1 lento "sys.sysbinsubobjs".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.syssoftobjrefs'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 wento "sys.syssoftobjrefs".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.plan_persist_plan'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.plan_persist_plan".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.plan_persist_runtime_stats'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.plan_persist_runtime_stats”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.plan_persist_runtime_stats_interval'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.plan_persist_runtime_stats_interval”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.plan_persist_context_settings'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.plan_persist_context_settings”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sqlagent_jobs'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.sqlagent_jobs”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sqlagent_jobsteps'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.sqlagent_jobsteps”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sqlagent_job_history'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.sqlagent_job_history”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.sqlagent_jobsteps_logs'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.sqlagent_jobsteps_logs”.
Iziphumo ze-DBCC ze'TestTable '.
Kukho imigca engama-11000 kumaphepha angama-110 wento "yovavanyo".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.queue_messages_1977058079'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.queue_messages_1977058079".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.queue_messages_2009058193'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.queue_messages_2009058193".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.queue_messages_2041058307'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.queue_messages_2041058307".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.filestream_tombstone_2073058421'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.filestream_tombstone_2073058421”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.syscommittab'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.syscommittab".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.filetable_updates_2105058535'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.filetable_updates_2105058535".
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.plan_persist_query_text'.
Kukho imigca eli-0 kumaphepha ayi-0 ento “sys.plan_persist_query_text”.
Iziphumo ze-DBCC ze 'sys.plan_persist_query'.
Kukho imigca emi-0 kumaphepha ayi-0 ento ethi "sys.plan_persist_query".
I-CHECKDB ifumene iimpazamo zolwabiwo ezi-0 kunye neempazamo ezi-6 zokungaguquguquki kwindawo yedatha 'Impazamo1'.
I-CHECKDB iqulunqe iimpazamo zolwabiwo-0 kunye neempazamo ezi-4 zokungqinelana kwindawo yedatha 'Impazamo1'
Ukuphunyezwa kwe-DBCC kugqityiwe. Ukuba iDBCC ishicilele imiyalezo yemposiso, nxibelelana nomphathi wenkqubo yakho.
Nksg 824, iNqanaba 24, i-State 2, i-Line 8
SQL Server Kufunyenwe impazamo ye-I / O esekwe kulungelelwaniso olusebenzayo: itsheki engachanekanga (kulindeleke: 0x9eb87140; eyiyo: 0xdeb84c40). Kwenzekile ngexesha lokufundwa kwephepha (1:59) kwindawo yesazisi ID 39 kwi-offset 0x00000000076000 kwifayile 'C: Inkqubo yeefayile SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Imiyalezo eyongezelelweyo kwifayile ye- SQL Server ilog yempazamo okanye inkqubo yomcimbi wokungena inokubonelela ngeenkcukacha ezithe kratya. Le yimeko yeempazamo enkulu esongela isiseko sedatha kwaye kufuneka ilungiswe kwangoko. Gcwalisa isiseko esigcweleyo sokungqinisisa (DBCC CHECKDB). Impazamo inokubangelwa zizinto ezininzi; ngolwazi oluthe kratya, bona SQL Server Iincwadi ezikwi-Intanethi.
Nksg 824, iNqanaba 24, i-State 2, i-Line 8
SQL Server Kufunyenwe impazamo ye-I / O esekwe kulungelelwaniso olusebenzayo: itsheki engachanekanga (kulindeleke: 0x9eb87140; eyiyo: 0xdeb84c40). Kwenzekile ngexesha lokufundwa kwephepha (1:59) kwindawo yesazisi ID 39 kwi-offset 0x00000000076000 kwifayile 'C: Inkqubo yeefayile SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Imiyalezo eyongezelelweyo kwifayile ye- SQL Server ilog yempazamo okanye inkqubo yomcimbi wokungena inokubonelela ngeenkcukacha ezithe kratya. Le yimeko yeempazamo enkulu esongela isiseko sedatha kwaye kufuneka ilungiswe kwangoko. Gcwalisa isiseko esigcweleyo sokungqinisisa (DBCC CHECKDB). Impazamo inokubangelwa zizinto ezininzi; ngolwazi oluthe kratya, bona SQL Server Iincwadi ezikwi-Intanethi.
Nksg 824, iNqanaba 24, i-State 2, i-Line 8
SQL Server Kufunyenwe impazamo ye-I / O esekwe kulungelelwaniso olusebenzayo: itsheki engachanekanga (kulindeleke: 0x9eb87140; eyiyo: 0xdeb84c40). Kwenzekile ngexesha lokufundwa kwephepha (1:59) kwindawo yesazisi ID 39 kwi-offset 0x00000000076000 kwifayile 'C: Inkqubo yeefayile SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Imiyalezo eyongezelelweyo kwifayile ye- SQL Server ilog yempazamo okanye inkqubo yomcimbi wokungena inokubonelela ngeenkcukacha ezithe kratya. Le yimeko yeempazamo enkulu esongela isiseko sedatha kwaye kufuneka ilungiswe kwangoko. Gcwalisa isiseko esigcweleyo sokungqinisisa (DBCC CHECKDB). Impazamo inokubangelwa zizinto ezininzi; ngolwazi oluthe kratya, bona SQL Server Iincwadi ezikwi-Intanethi.
Nksg 824, iNqanaba 24, i-State 2, i-Line 8
SQL Server Kufunyenwe impazamo ye-I / O esekwe kulungelelwaniso olusebenzayo: itsheki engachanekanga (kulindeleke: 0x9eb87140; eyiyo: 0xdeb84c40). Kwenzekile ngexesha lokufundwa kwephepha (1:59) kwindawo yesazisi ID 39 kwi-offset 0x00000000076000 kwifayile 'C: Inkqubo yeefayile SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Imiyalezo eyongezelelweyo kwifayile ye- SQL Server ilog yempazamo okanye inkqubo yomcimbi wokungena inokubonelela ngeenkcukacha ezithe kratya. Le yimeko yeempazamo enkulu esongela isiseko sedatha kwaye kufuneka ilungiswe kwangoko. Gcwalisa isiseko esigcweleyo sokungqinisisa (DBCC CHECKDB). Impazamo inokubangelwa zizinto ezininzi; ngolwazi oluthe kratya, bona SQL Server Iincwadi ezikwi-Intanethi.

apho 'Impazamo1' ligama ledatha eyonakeleyo ye-MDF elungiswa.

UMsg 8992 ilandelwe ngu UMsg 3852 Impazamo yimpazamo yokungqinelana.

Isikrini somyalezo wemposiso:

or

Ingcaciso echanekileyo:

Kwi SQL Server Isiseko sedatha seMDF, zininzi iitafile zenkqubo isetyenziselwa ukugcina ubume kunye nedatha yemeta yedatha.

Xa i-CHECKDB ifumanisa ukuba kukho ukungangqinelani phakathi kweetafile zenkqubo ezimbini, iya kunika ingxelo yomyalezo wemposiso UMsg 8992 kunye noMsg 3852.

Ungayisebenzisa imveliso yethu DataNumen SQL Recovery ukubuyisa idatha kwifayile eyonakeleyo ye-MDF kunye nokusombulula le mpazamo.

Iifayile zeSampulu:

Isampulu iifayile ze-MDF ezonakeleyo eziza kubangelaUMsg 8992 kunye noMsg 3852 imposiso:

SQL Server Inguqulelo Ifayile ye-MDF eyonakeleyo Ifayile ye-MDF elungiswe DataNumen SQL Recovery
SQL Server 2014 Impazamo4_1.mdf Impazamo4_1_fixed.mdf
SQL Server 2014 Impazamo4_2.mdf Impazamo4_2_fixed.mdf

Iingxelo: