Iyintoni intsingiselo yemeko enokuphinda ifumaneke kwingxelo yedemo?

Kwingxelo yedemo, ukuba imeko enokufunyanwa kwifayile “Ukubuyiselwa kwakhona ngokupheleleyo", Yonke idatha ekulo fayile inokufunyanwa ngokupheleleyo.

Ukuba imeko enokuphinda ibekho “Inxalenye enokufunyanwa", Inxalenye yedatha ekwelo fayile inokufunyanwa kuphela.

Ukuba imeko enokuphinda ibekho “Ayiphinde ifumaneke", Emva koko idatha ekule fayile ayinakufunyanwa.