Triệu chứng:

Khi đang sử dụng DBCC CHECKDB với REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS để sửa chữa cơ sở dữ liệu .MDF bị hỏng, như sau:

DBCC CHECKDB (xxxx, 'REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS')

bạn thấy thông báo lỗi sau:

Sửa chữa: Chỉ mục Clustered được xây dựng lại thành công cho đối tượng “syscolpars” trong cơ sở dữ liệu “Error1”.
Sửa chữa: Chỉ mục Nonclustered được xây dựng lại thành công cho đối tượng “syscolpars” trong cơ sở dữ liệu “Error1”.
Kết quả DBCC cho 'Error1'.
Service Broker Msg 9675, Trạng thái 1: Các loại thông báo được phân tích: 14.
Service Broker Msg 9676, State 1: Service Contracts được phân tích: 6.
Nhà môi giới dịch vụ Msg 9667, Trạng thái 1: Dịch vụ được phân tích: 3.
Service Broker Msg 9668, State 1: Service Queues được phân tích: 3.
Service Broker Msg 9669, Trạng thái 1: Điểm cuối cuộc hội thoại được phân tích: 0.
Service Broker Msg 9674, Trạng thái 1: Các nhóm đối thoại đã phân tích: 0.
Service Broker Msg 9670, State 1: Remote Service Bindings đã phân tích: 0.
Nhà môi giới dịch vụ Msg 9605, Trạng thái 1: Các ưu tiên hội thoại được phân tích: 0.
Msg 8992, cấp 16, trạng thái 1, dòng 8
Kiểm tra Danh mục Msg 3852, Trạng thái 1: Hàng (object_id = 69) trong sys.objects (type = S) không có hàng phù hợp (object_id = 69, column_id = 1) trong sys.columns.
Msg 8992, cấp 16, trạng thái 1, dòng 8
Kiểm tra Danh mục Msg 3852, Trạng thái 1: Hàng (object_id = 71) trong sys.objects (type = S) không có hàng phù hợp (object_id = 71, column_id = 1) trong sys.columns.
Msg 8992, cấp 16, trạng thái 1, dòng 8
Kiểm tra Danh mục Msg 3852, Trạng thái 1: Hàng (object_id = 72) trong sys.objects (type = S) không có hàng phù hợp (object_id = 72, column_id = 1) trong sys.columns.
Msg 8992, cấp 16, trạng thái 1, dòng 8
Kiểm tra Danh mục Msg 3852, Trạng thái 1: Hàng (object_id = 73) trong sys.objects (type = S) không có hàng phù hợp (object_id = 73, column_id = 1) trong sys.columns.
CHECKDB đã tìm thấy 0 lỗi phân bổ và 4 lỗi nhất quán không liên quan đến bất kỳ đối tượng đơn lẻ nào.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysrscols'.
Có 1092 hàng trong 14 trang cho đối tượng “sys.sysrscols”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysrowsets'.
Có 148 hàng trong 3 trang cho đối tượng “sys.sysrowsets”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysclones'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysclones”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysallocunits'.
Có 172 hàng trong 2 trang cho đối tượng “sys.sysallocunits”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysfiles1'.
Có 2 hàng trong 1 trang cho đối tượng “sys.sysfiles1”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysseobjvalues'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysseobjvalues”.
Kết quả DBCC cho 'sys.syspriorities'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.syspriorities”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysdbfgiẻ'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysdbfgiẻ".
Kết quả DBCC cho 'sys.sysfgfrag'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysfgfrag”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysdbfiles '.
Có 2 hàng trong 1 trang cho đối tượng “sys.sysdbfiles ”.
Kết quả DBCC cho 'sys.syspru'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.syspru”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysbrickfiles'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysbrickfiles”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysphfg'.
Có 1 hàng trong 1 trang cho đối tượng “sys.sysphfg”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysprufiles'.
Có 2 hàng trong 1 trang cho đối tượng “sys.sysprufiles”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysftinds'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysftinds”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysowners'.
Có 14 hàng trong 1 trang cho đối tượng “sys.sysowners”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysdbreg'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysdbreg”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysprivs'.
Có 140 hàng trong 1 trang cho đối tượng “sys.sysprivs”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysschobjs'.
Có 2262 hàng trong 29 trang cho đối tượng “sys.sysschobjs”.
Kết quả DBCC cho 'sys.syscsrowgroups'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.syscsrowgroups”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysexttables'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysexttables”.
Kết quả DBCC cho 'sys.syscolpars'.
Sửa chữa: Chỉ mục Clustered được xây dựng lại thành công cho đối tượng “sys.syscolpars” trong cơ sở dữ liệu “Error1”.
Sửa chữa: Trang (1:53) đã được phân bổ từ đối tượng ID 41, ID chỉ mục 1, ID phân vùng 281474979397632, cấp phát ID đơn vị 281474979397632 (nhập Dữ liệu trong hàng).
Sửa chữa: Chỉ mục Nonclustered được xây dựng lại thành công cho đối tượng “sys.syscolpars, nc” trong cơ sở dữ liệu “Error1”.
Msg 8945, cấp 16, trạng thái 1, dòng 8
Lỗi bảng: Đối tượng ID 41, ID chỉ mục 1 sẽ được xây dựng lại.
Lỗi đã được sửa chữa.
Msg 8928, cấp 16, trạng thái 1, dòng 8
ID đối tượng 41, ID chỉ mục 1, ID phân vùng 281474979397632, cấp phát ID đơn vị 281474979397632 (loại Dữ liệu trong hàng): Không thể xử lý trang (1:53). Xem các lỗi khác để biết chi tiết.
Lỗi đã được sửa chữa.
Msg 8939, cấp 16, trạng thái 98, dòng 8
Lỗi bảng: ID đối tượng 41, ID chỉ mục 1, ID phân vùng 281474979397632, cấp phát ID đơn vị 281474979397632 (nhập Dữ liệu trong hàng), trang (1:53). Kiểm tra (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) không thành công. Giá trị là 2057 và -4.
Lỗi đã được sửa chữa.
Msg 8976, cấp 16, trạng thái 1, dòng 8
Lỗi bảng: ID đối tượng 41, ID chỉ mục 1, ID phân vùng 281474979397632, cấp phát ID đơn vị 281474979397632 (nhập Dữ liệu trong hàng). Trang (1:53) không được nhìn thấy trong bản quét mặc dù trang gốc (1: 111) và trước đó (1:113) có đề cập đến nó. Kiểm tra bất kỳ lỗi nào trước đó.
Lỗi đã được sửa chữa.
Msg 8978, cấp 16, trạng thái 1, dòng 8
Lỗi bảng: ID đối tượng 41, ID chỉ mục 1, ID phân vùng 281474979397632, cấp phát ID đơn vị 281474979397632 (nhập Dữ liệu trong hàng). Trang (1: 56) thiếu tham chiếu từ trang trước (1:53). Có thể có vấn đề liên kết chuỗi.
Lỗi đã được sửa chữa.
Msg 8945, cấp 16, trạng thái 1, dòng 8
Lỗi bảng: Đối tượng ID 41, ID chỉ mục 2 sẽ được xây dựng lại.
Lỗi đã được sửa chữa.
Có 845 hàng trong 15 trang cho đối tượng “sys.syscolpars”.
CHECKDB đã tìm thấy 0 lỗi phân bổ và 4 lỗi nhất quán trong bảng 'sys.syscolpars' (ID đối tượng 41).
CHECKDB đã sửa 0 lỗi phân bổ và 4 lỗi nhất quán trong bảng 'sys.syscolpars' (ID đối tượng 41).
Kết quả DBCC cho 'sys.sysxlgns'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysxlgns”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysxsrvs'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysxsrvs”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysnsobjs'.
Có 1 hàng trong 1 trang cho đối tượng “sys.sysnsobjs”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysusermsgs'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysusermsgs”.
Kết quả DBCC cho 'sys.syscerts'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.syscerts”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysrmtlgns'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysrmtlgns”.
Kết quả DBCC cho 'sys.syslnklgns'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.syslnklgns”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysxprops'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysxprops”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysscalartypes'.
Có 34 hàng trong 1 trang cho đối tượng “sys.sysscalartypes”.
Kết quả DBCC cho 'sys.systypedsubobjs'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.systypedsubobjs”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysidxstats'.
Có 207 hàng trong 5 trang cho đối tượng “sys.sysidxstats”.
Kết quả DBCC cho 'sys.slysiscols'.
Có 399 hàng trong 2 trang cho đối tượng “sys.slysiscols”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysendpts'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysendpts”.
Kết quả DBCC cho 'sys.syswebmethods'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.syswebmethods”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysbinobjs'.
Có 23 hàng trong 1 trang cho đối tượng “sys.sysbinobjs”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysaudacts'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysaudacts”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysobjvalues'.
Có 213 hàng trong 21 trang cho đối tượng “sys.sysobjvalues”.
Kết quả DBCC cho 'sys.syscscolse mảnh'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.syscscolsegment”.
Kết quả DBCC cho 'sys.syscsdictionaries'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.syscsdictionaries”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysclsobjs'.
Có 16 hàng trong 1 trang cho đối tượng “sys.sysclsobjs”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysrowsetrefs'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysrowsetrefs”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysremsvcbinds'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysremsvcbinds”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysmultiobjrefs'.
Có 107 hàng trong 1 trang cho đối tượng “sys.sysmultiobjrefs”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysguidrefs'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysguidrefs”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysfoqueues'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysfoqueues”.
Kết quả DBCC cho 'sys.syschildinsts'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.syschildinsts”.
Kết quả DBCC cho 'sys.syscompfragment'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.syscompfragment”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysftsemanticsdb'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysftsemanticsdb”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysftstops'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysftstops”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysftproperties'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysftproperties”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysxmitbody'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysxmitbody”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysfos'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysfos”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysqnames'.
Có 98 hàng trong 1 trang cho đối tượng “sys.sysqnames”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysxmlcomponent'.
Có 100 hàng trong 1 trang cho đối tượng “sys.sysxmlcomponent”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysxmlfacet'.
Có 112 hàng trong 1 trang cho đối tượng “sys.sysxmlfacet”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysxmlplacement'.
Có 19 hàng trong 1 trang cho đối tượng “sys.sysxmlplacement”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysobjkeycrypts'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysobjkeycrypts”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysasymkeys'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysasymkeys”.
Kết quả DBCC cho 'sys.syssqlguides'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.syssqlguides”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysbinsubobjs'.
Có 3 hàng trong 1 trang cho đối tượng “sys.sysbinsubobjs”.
Kết quả DBCC cho 'sys.syssoftobjrefs'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.syssoftobjrefs”.
Kết quả DBCC cho 'sys.plan_persist_plan'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.plan_persist_plan”.
Kết quả DBCC cho 'sys.plan_persist_runtime_stats'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.plan_persist_runtime_stats”.
Kết quả DBCC cho 'sys.plan_persist_runtime_stats_interval'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.plan_persist_runtime_stats_interval”.
Kết quả DBCC cho 'sys.plan_persist_context_settings'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.plan_persist_context_settings”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sqlagent_jobs'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sqlagent_jobs”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sqlagent_jobsteps'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sqlagent_jobsteps”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sqlagent_job_history'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sqlagent_job_history”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sqlagent_jobsteps_logs'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sqlagent_jobsteps_logs”.
Kết quả DBCC cho 'TestTable'.
Có 11000 hàng trong 110 trang cho đối tượng “TestTable”.
Kết quả DBCC cho 'sys.queue_messages_1977058079'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.queue_messages_1977058079”.
Kết quả DBCC cho 'sys.queue_messages_2009058193'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.queue_messages_2009058193”.
Kết quả DBCC cho 'sys.queue_messages_2041058307'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.queue_messages_2041058307”.
Kết quả DBCC cho 'sys.filestream_tombstone_2073058421'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.filestream_tombstone_2073058421”.
Kết quả DBCC cho 'sys.syscommittab'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.syscommittab”.
Kết quả DBCC cho 'sys.filetable_updates_2105058535'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.filetable_updates_2105058535”.
Kết quả DBCC cho 'sys.plan_persist_query_text'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.plan_persist_query_text”.
Kết quả DBCC cho 'sys.plan_persist_query'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.plan_persist_query”.
CHECKDB đã tìm thấy 0 lỗi phân bổ và 8 lỗi nhất quán trong cơ sở dữ liệu 'Error1'.
CHECKDB đã sửa 0 lỗi phân bổ và 4 lỗi nhất quán trong cơ sở dữ liệu 'Error1'.
Quá trình thực thi DBCC đã hoàn tất. Nếu DBCC đã in thông báo lỗi, hãy liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn.
Msg 824, cấp 24, trạng thái 2, dòng 8
SQL Server đã phát hiện lỗi I / O dựa trên tính nhất quán lôgic: tổng kiểm tra không chính xác (dự kiến: 0xeddf7c98; thực tế: 0xed637c9c). Nó xảy ra trong khi đọc trang (1:53) trong cơ sở dữ liệu ID 39 tại độ lệch 0x0000000006a000 trong tệp 'C: \ Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Tin nhắn bổ sung trong SQL Server nhật ký lỗi hoặc nhật ký sự kiện hệ thống có thể cung cấp thêm chi tiết. Đây là một tình trạng lỗi nghiêm trọng đe dọa tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu và phải được sửa chữa ngay lập tức. Hoàn thành kiểm tra tính nhất quán đầy đủ của cơ sở dữ liệu (DBCC CHECKDB). Lỗi này có thể do nhiều yếu tố gây ra; để biết thêm thông tin, hãy xem SQL Server Sách trực tuyến.
Msg 824, cấp 24, trạng thái 2, dòng 8
SQL Server đã phát hiện lỗi I / O dựa trên tính nhất quán lôgic: tổng kiểm tra không chính xác (dự kiến: 0xeddf7c98; thực tế: 0xed637c9c). Nó xảy ra trong khi đọc trang (1:53) trong cơ sở dữ liệu ID 39 tại độ lệch 0x0000000006a000 trong tệp 'C: \ Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Tin nhắn bổ sung trong SQL Server nhật ký lỗi hoặc nhật ký sự kiện hệ thống có thể cung cấp thêm chi tiết. Đây là một tình trạng lỗi nghiêm trọng đe dọa tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu và phải được sửa chữa ngay lập tức. Hoàn thành kiểm tra tính nhất quán đầy đủ của cơ sở dữ liệu (DBCC CHECKDB). Lỗi này có thể do nhiều yếu tố gây ra; để biết thêm thông tin, hãy xem SQL Server Sách trực tuyến.
Msg 824, cấp 24, trạng thái 2, dòng 8
SQL Server đã phát hiện lỗi I / O dựa trên tính nhất quán lôgic: tổng kiểm tra không chính xác (dự kiến: 0xeddf7c98; thực tế: 0xed637c9c). Nó xảy ra trong khi đọc trang (1:53) trong cơ sở dữ liệu ID 39 tại độ lệch 0x0000000006a000 trong tệp 'C: \ Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Tin nhắn bổ sung trong SQL Server nhật ký lỗi hoặc nhật ký sự kiện hệ thống có thể cung cấp thêm chi tiết. Đây là một tình trạng lỗi nghiêm trọng đe dọa tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu và phải được sửa chữa ngay lập tức. Hoàn thành kiểm tra tính nhất quán đầy đủ của cơ sở dữ liệu (DBCC CHECKDB). Lỗi này có thể do nhiều yếu tố gây ra; để biết thêm thông tin, hãy xem SQL Server Sách trực tuyến.
Msg 824, cấp 24, trạng thái 2, dòng 8
SQL Server đã phát hiện lỗi I / O dựa trên tính nhất quán lôgic: tổng kiểm tra không chính xác (dự kiến: 0xeddf7c98; thực tế: 0xed637c9c). Nó xảy ra trong khi đọc trang (1:53) trong cơ sở dữ liệu ID 39 tại độ lệch 0x0000000006a000 trong tệp 'C: \ Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Tin nhắn bổ sung trong SQL Server nhật ký lỗi hoặc nhật ký sự kiện hệ thống có thể cung cấp thêm chi tiết. Đây là một tình trạng lỗi nghiêm trọng đe dọa tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu và phải được sửa chữa ngay lập tức. Hoàn thành kiểm tra tính nhất quán đầy đủ của cơ sở dữ liệu (DBCC CHECKDB). Lỗi này có thể do nhiều yếu tố gây ra; để biết thêm thông tin, hãy xem SQL Server Sách trực tuyến.
Msg 824, cấp 24, trạng thái 2, dòng 8
SQL Server đã phát hiện lỗi I / O dựa trên tính nhất quán lôgic: tổng kiểm tra không chính xác (dự kiến: 0xeddf7c98; thực tế: 0xed637c9c). Nó xảy ra trong khi đọc trang (1:53) trong cơ sở dữ liệu ID 39 tại độ lệch 0x0000000006a000 trong tệp 'C: \ Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Tin nhắn bổ sung trong SQL Server nhật ký lỗi hoặc nhật ký sự kiện hệ thống có thể cung cấp thêm chi tiết. Đây là một tình trạng lỗi nghiêm trọng đe dọa tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu và phải được sửa chữa ngay lập tức. Hoàn thành kiểm tra tính nhất quán đầy đủ của cơ sở dữ liệu (DBCC CHECKDB). Lỗi này có thể do nhiều yếu tố gây ra; để biết thêm thông tin, hãy xem SQL Server Sách trực tuyến.
Msg 824, cấp 24, trạng thái 2, dòng 8
SQL Server đã phát hiện lỗi I / O dựa trên tính nhất quán lôgic: tổng kiểm tra không chính xác (dự kiến: 0xeddf7c98; thực tế: 0xed637c9c). Nó xảy ra trong khi đọc trang (1:53) trong cơ sở dữ liệu ID 39 tại độ lệch 0x0000000006a000 trong tệp 'C: \ Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Tin nhắn bổ sung trong SQL Server nhật ký lỗi hoặc nhật ký sự kiện hệ thống có thể cung cấp thêm chi tiết. Đây là một tình trạng lỗi nghiêm trọng đe dọa tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu và phải được sửa chữa ngay lập tức. Hoàn thành kiểm tra tính nhất quán đầy đủ của cơ sở dữ liệu (DBCC CHECKDB). Lỗi này có thể do nhiều yếu tố gây ra; để biết thêm thông tin, hãy xem SQL Server Sách trực tuyến.

or

Sửa chữa: Chỉ mục Clustered được xây dựng lại thành công cho đối tượng “syscolpars” trong cơ sở dữ liệu “Error1”.
Sửa chữa: Chỉ mục Nonclustered được xây dựng lại thành công cho đối tượng “syscolpars” trong cơ sở dữ liệu “Error1”.
Kết quả DBCC cho 'Error1'.
Service Broker Msg 9675, Trạng thái 1: Các loại thông báo được phân tích: 14.
Service Broker Msg 9676, State 1: Service Contracts được phân tích: 6.
Nhà môi giới dịch vụ Msg 9667, Trạng thái 1: Dịch vụ được phân tích: 3.
Service Broker Msg 9668, State 1: Service Queues được phân tích: 3.
Service Broker Msg 9669, Trạng thái 1: Điểm cuối cuộc hội thoại được phân tích: 0.
Service Broker Msg 9674, Trạng thái 1: Các nhóm đối thoại đã phân tích: 0.
Service Broker Msg 9670, State 1: Remote Service Bindings đã phân tích: 0.
Nhà môi giới dịch vụ Msg 9605, Trạng thái 1: Các ưu tiên hội thoại được phân tích: 0.
Msg 8992, cấp 16, trạng thái 1, dòng 8
Kiểm tra Danh mục Msg 3852, Trạng thái 1: Hàng (object_id = 23) trong sys.objects (type = S) không có hàng phù hợp (object_id = 23, column_id = 1) trong sys.columns.
Msg 8992, cấp 16, trạng thái 1, dòng 8
Kiểm tra Danh mục Msg 3852, Trạng thái 1: Hàng (object_id = 24) trong sys.objects (type = S) không có hàng phù hợp (object_id = 24, column_id = 1) trong sys.columns.
CHECKDB đã tìm thấy 0 lỗi phân bổ và 2 lỗi nhất quán không liên quan đến bất kỳ đối tượng đơn lẻ nào.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysrscols'.
Có 1092 hàng trong 14 trang cho đối tượng “sys.sysrscols”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysrowsets'.
Có 148 hàng trong 3 trang cho đối tượng “sys.sysrowsets”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysclones'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysclones”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysallocunits'.
Có 172 hàng trong 2 trang cho đối tượng “sys.sysallocunits”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysfiles1'.
Có 2 hàng trong 1 trang cho đối tượng “sys.sysfiles1”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysseobjvalues'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysseobjvalues”.
Kết quả DBCC cho 'sys.syspriorities'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.syspriorities”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysdbfgiẻ'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysdbfgiẻ".
Kết quả DBCC cho 'sys.sysfgfrag'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysfgfrag”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysdbfiles '.
Có 2 hàng trong 1 trang cho đối tượng “sys.sysdbfiles ”.
Kết quả DBCC cho 'sys.syspru'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.syspru”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysowners'.
Có 14 hàng trong 1 trang cho đối tượng “sys.sysowners”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysdbreg'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysdbreg”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysprivs'.
Có 140 hàng trong 1 trang cho đối tượng “sys.sysprivs”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysschobjs'.
Có 2262 hàng trong 29 trang cho đối tượng “sys.sysschobjs”.
Kết quả DBCC cho 'sys.syscsrowgroups'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.syscsrowgroups”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysexttables'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysexttables”.
Kết quả DBCC cho 'sys.syscolpars'.
Sửa chữa: Chỉ mục Clustered được xây dựng lại thành công cho đối tượng “sys.syscolpars” trong cơ sở dữ liệu “Error1”.
Sửa chữa: Trang (1:59) đã được phân bổ từ đối tượng ID 41, ID chỉ mục 1, ID phân vùng 281474979397632, cấp phát ID đơn vị 281474979397632 (nhập Dữ liệu trong hàng).
Sửa chữa: Chỉ mục Nonclustered được xây dựng lại thành công cho đối tượng “sys.syscolpars, nc” trong cơ sở dữ liệu “Error1”.
Msg 8945, cấp 16, trạng thái 1, dòng 8
Lỗi bảng: Đối tượng ID 41, ID chỉ mục 1 sẽ được xây dựng lại.
Lỗi đã được sửa chữa.
Msg 8928, cấp 16, trạng thái 1, dòng 8
ID đối tượng 41, ID chỉ mục 1, ID phân vùng 281474979397632, cấp phát ID đơn vị 281474979397632 (loại Dữ liệu trong hàng): Không thể xử lý trang (1:59). Xem các lỗi khác để biết chi tiết.
Lỗi đã được sửa chữa.
Msg 8939, cấp 16, trạng thái 98, dòng 8
Lỗi bảng: ID đối tượng 41, ID chỉ mục 1, ID phân vùng 281474979397632, cấp phát ID đơn vị 281474979397632 (nhập Dữ liệu trong hàng), trang (1:59). Kiểm tra (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) không thành công. Giá trị là 2057 và -4.
Lỗi đã được sửa chữa.
Msg 8976, cấp 16, trạng thái 1, dòng 8
Lỗi bảng: ID đối tượng 41, ID chỉ mục 1, ID phân vùng 281474979397632, cấp phát ID đơn vị 281474979397632 (nhập Dữ liệu trong hàng). Trang (1:59) không được nhìn thấy trong bản quét mặc dù trang gốc (1: 111) và trước đó (1:155) có đề cập đến nó. Kiểm tra bất kỳ lỗi nào trước đó.
Lỗi đã được sửa chữa.
Msg 8978, cấp 16, trạng thái 1, dòng 8
Lỗi bảng: ID đối tượng 41, ID chỉ mục 1, ID phân vùng 281474979397632, cấp phát ID đơn vị 281474979397632 (nhập Dữ liệu trong hàng). Trang (1: 112) thiếu tham chiếu từ trang trước (1:59). Có thể có vấn đề liên kết chuỗi.
Lỗi đã được sửa chữa.
Msg 8945, cấp 16, trạng thái 1, dòng 8
Lỗi bảng: Đối tượng ID 41, ID chỉ mục 2 sẽ được xây dựng lại.
Lỗi đã được sửa chữa.
Có 832 hàng trong 15 trang cho đối tượng “sys.syscolpars”.
CHECKDB đã tìm thấy 0 lỗi phân bổ và 4 lỗi nhất quán trong bảng 'sys.syscolpars' (ID đối tượng 41).
CHECKDB đã sửa 0 lỗi phân bổ và 4 lỗi nhất quán trong bảng 'sys.syscolpars' (ID đối tượng 41).
Kết quả DBCC cho 'sys.sysxlgns'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysxlgns”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysxsrvs'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysxsrvs”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysnsobjs'.
Có 1 hàng trong 1 trang cho đối tượng “sys.sysnsobjs”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysusermsgs'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysusermsgs”.
Kết quả DBCC cho 'sys.syscerts'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.syscerts”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysrmtlgns'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysrmtlgns”.
Kết quả DBCC cho 'sys.syslnklgns'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.syslnklgns”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysxprops'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysxprops”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysscalartypes'.
Có 34 hàng trong 1 trang cho đối tượng “sys.sysscalartypes”.
Kết quả DBCC cho 'sys.systypedsubobjs'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.systypedsubobjs”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysidxstats'.
Có 207 hàng trong 5 trang cho đối tượng “sys.sysidxstats”.
Kết quả DBCC cho 'sys.slysiscols'.
Có 399 hàng trong 2 trang cho đối tượng “sys.slysiscols”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysendpts'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysendpts”.
Kết quả DBCC cho 'sys.syswebmethods'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.syswebmethods”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysbinobjs'.
Có 23 hàng trong 1 trang cho đối tượng “sys.sysbinobjs”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysaudacts'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysaudacts”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysobjvalues'.
Có 213 hàng trong 21 trang cho đối tượng “sys.sysobjvalues”.
Kết quả DBCC cho 'sys.syscscolse mảnh'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.syscscolsegment”.
Kết quả DBCC cho 'sys.syscsdictionaries'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.syscsdictionaries”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysclsobjs'.
Có 16 hàng trong 1 trang cho đối tượng “sys.sysclsobjs”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysrowsetrefs'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysrowsetrefs”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysremsvcbinds'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysremsvcbinds”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysxmitqueue'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysxmitqueue”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysrts'.
Có 1 hàng trong 1 trang cho đối tượng “sys.sysrts”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysconvgroup'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysconvgroup”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysdesend'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysdesend”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysdercv'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysdercv”.
Kết quả DBCC cho 'sys.syssingleobjrefs'.
Có 171 hàng trong 1 trang cho đối tượng “sys.syssingleobjrefs”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysmultiobjrefs'.
Có 107 hàng trong 1 trang cho đối tượng “sys.sysmultiobjrefs”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysguidrefs'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysguidrefs”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysfoqueues'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysfoqueues”.
Kết quả DBCC cho 'sys.syschildinsts'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.syschildinsts”.
Kết quả DBCC cho 'sys.syscompfragment'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.syscompfragment”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysftsemanticsdb'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysftsemanticsdb”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysftstops'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysftstops”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysftproperties'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysftproperties”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysxmitbody'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysxmitbody”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysfos'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysfos”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysqnames'.
Có 98 hàng trong 1 trang cho đối tượng “sys.sysqnames”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysxmlcomponent'.
Có 100 hàng trong 1 trang cho đối tượng “sys.sysxmlcomponent”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysxmlfacet'.
Có 112 hàng trong 1 trang cho đối tượng “sys.sysxmlfacet”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysxmlplacement'.
Có 19 hàng trong 1 trang cho đối tượng “sys.sysxmlplacement”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysobjkeycrypts'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysobjkeycrypts”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysasymkeys'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysasymkeys”.
Kết quả DBCC cho 'sys.syssqlguides'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.syssqlguides”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysbinsubobjs'.
Có 3 hàng trong 1 trang cho đối tượng “sys.sysbinsubobjs”.
Kết quả DBCC cho 'sys.syssoftobjrefs'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.syssoftobjrefs”.
Kết quả DBCC cho 'sys.plan_persist_plan'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.plan_persist_plan”.
Kết quả DBCC cho 'sys.plan_persist_runtime_stats'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.plan_persist_runtime_stats”.
Kết quả DBCC cho 'sys.plan_persist_runtime_stats_interval'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.plan_persist_runtime_stats_interval”.
Kết quả DBCC cho 'sys.plan_persist_context_settings'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.plan_persist_context_settings”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sqlagent_jobs'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sqlagent_jobs”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sqlagent_jobsteps'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sqlagent_jobsteps”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sqlagent_job_history'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sqlagent_job_history”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sqlagent_jobsteps_logs'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sqlagent_jobsteps_logs”.
Kết quả DBCC cho 'TestTable'.
Có 11000 hàng trong 110 trang cho đối tượng “TestTable”.
Kết quả DBCC cho 'sys.queue_messages_1977058079'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.queue_messages_1977058079”.
Kết quả DBCC cho 'sys.queue_messages_2009058193'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.queue_messages_2009058193”.
Kết quả DBCC cho 'sys.queue_messages_2041058307'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.queue_messages_2041058307”.
Kết quả DBCC cho 'sys.filestream_tombstone_2073058421'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.filestream_tombstone_2073058421”.
Kết quả DBCC cho 'sys.syscommittab'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.syscommittab”.
Kết quả DBCC cho 'sys.filetable_updates_2105058535'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.filetable_updates_2105058535”.
Kết quả DBCC cho 'sys.plan_persist_query_text'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.plan_persist_query_text”.
Kết quả DBCC cho 'sys.plan_persist_query'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.plan_persist_query”.
CHECKDB đã tìm thấy 0 lỗi phân bổ và 6 lỗi nhất quán trong cơ sở dữ liệu 'Error1'.
CHECKDB đã sửa 0 lỗi phân bổ và 4 lỗi nhất quán trong cơ sở dữ liệu 'Error1'.
Quá trình thực thi DBCC đã hoàn tất. Nếu DBCC đã in thông báo lỗi, hãy liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn.
Msg 824, cấp 24, trạng thái 2, dòng 8
SQL Server đã phát hiện lỗi I / O dựa trên tính nhất quán logic: tổng kiểm tra không chính xác (dự kiến: 0x9eb87140; thực tế: 0xdeb84c40). Nó xảy ra trong khi đọc trang (1:59) trong cơ sở dữ liệu ID 39 ở độ lệch 0x00000000076000 trong tệp 'C: \ Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Tin nhắn bổ sung trong SQL Server nhật ký lỗi hoặc nhật ký sự kiện hệ thống có thể cung cấp thêm chi tiết. Đây là một tình trạng lỗi nghiêm trọng đe dọa tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu và phải được sửa chữa ngay lập tức. Hoàn thành kiểm tra tính nhất quán đầy đủ của cơ sở dữ liệu (DBCC CHECKDB). Lỗi này có thể do nhiều yếu tố gây ra; để biết thêm thông tin, hãy xem SQL Server Sách trực tuyến.
Msg 824, cấp 24, trạng thái 2, dòng 8
SQL Server đã phát hiện lỗi I / O dựa trên tính nhất quán logic: tổng kiểm tra không chính xác (dự kiến: 0x9eb87140; thực tế: 0xdeb84c40). Nó xảy ra trong khi đọc trang (1:59) trong cơ sở dữ liệu ID 39 ở độ lệch 0x00000000076000 trong tệp 'C: \ Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Tin nhắn bổ sung trong SQL Server nhật ký lỗi hoặc nhật ký sự kiện hệ thống có thể cung cấp thêm chi tiết. Đây là một tình trạng lỗi nghiêm trọng đe dọa tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu và phải được sửa chữa ngay lập tức. Hoàn thành kiểm tra tính nhất quán đầy đủ của cơ sở dữ liệu (DBCC CHECKDB). Lỗi này có thể do nhiều yếu tố gây ra; để biết thêm thông tin, hãy xem SQL Server Sách trực tuyến.
Msg 824, cấp 24, trạng thái 2, dòng 8
SQL Server đã phát hiện lỗi I / O dựa trên tính nhất quán logic: tổng kiểm tra không chính xác (dự kiến: 0x9eb87140; thực tế: 0xdeb84c40). Nó xảy ra trong khi đọc trang (1:59) trong cơ sở dữ liệu ID 39 ở độ lệch 0x00000000076000 trong tệp 'C: \ Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Tin nhắn bổ sung trong SQL Server nhật ký lỗi hoặc nhật ký sự kiện hệ thống có thể cung cấp thêm chi tiết. Đây là một tình trạng lỗi nghiêm trọng đe dọa tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu và phải được sửa chữa ngay lập tức. Hoàn thành kiểm tra tính nhất quán đầy đủ của cơ sở dữ liệu (DBCC CHECKDB). Lỗi này có thể do nhiều yếu tố gây ra; để biết thêm thông tin, hãy xem SQL Server Sách trực tuyến.
Msg 824, cấp 24, trạng thái 2, dòng 8
SQL Server đã phát hiện lỗi I / O dựa trên tính nhất quán logic: tổng kiểm tra không chính xác (dự kiến: 0x9eb87140; thực tế: 0xdeb84c40). Nó xảy ra trong khi đọc trang (1:59) trong cơ sở dữ liệu ID 39 ở độ lệch 0x00000000076000 trong tệp 'C: \ Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Tin nhắn bổ sung trong SQL Server nhật ký lỗi hoặc nhật ký sự kiện hệ thống có thể cung cấp thêm chi tiết. Đây là một tình trạng lỗi nghiêm trọng đe dọa tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu và phải được sửa chữa ngay lập tức. Hoàn thành kiểm tra tính nhất quán đầy đủ của cơ sở dữ liệu (DBCC CHECKDB). Lỗi này có thể do nhiều yếu tố gây ra; để biết thêm thông tin, hãy xem SQL Server Sách trực tuyến.

trong đó 'Error1' là tên của cơ sở dữ liệu MDF bị hỏng đang được sửa chữa.

Msg 8992 tiếp theo Msg 3852 lỗi là một lỗi nhất quán.

Ảnh chụp màn hình thông báo lỗi:

or

Giải thích chính xác:

Trong một SQL Server Cơ sở dữ liệu MDF, có rất nhiều bảng hệ thống được sử dụng để lưu trữ cấu trúc và dữ liệu meta của cơ sở dữ liệu.

Khi CHECKDB nhận thấy có sự mâu thuẫn giữa hai bảng hệ thống, nó sẽ báo thông báo lỗi Msg 8992 và Msg 3852.

Bạn có thể sử dụng sản phẩm của chúng tôi DataNumen SQL Recovery để khôi phục dữ liệu từ tệp MDF bị hỏng và giải quyết lỗi này.

Các tệp mẫu:

Tệp MDF bị hỏng mẫu sẽ gây raMsg 8992 và Msg 3852 lôi:

SQL Server phiên bản Tệp MDF bị hỏng Tệp MDF được cố định bởi DataNumen SQL Recovery
SQL Server 2014 Lỗi4_1.mdf Error4_1_fixed.mdf
SQL Server 2014 Lỗi4_2.mdf Error4_2_fixed.mdf

Tài liệu tham khảo: