Nếu bạn xóa một số bản ghi trong bảng hoặc xóa nhầm một số bảng trong cơ sở dữ liệu, thì bạn có thể khôi phục các bản ghi hoặc bảng đã xóa thông qua DataNumen SQL Recovery, bằng cách làm theo step-by-step hướng dẫn.

Đối với các bản ghi chưa được xóa, chúng có thể không xuất hiện theo thứ tự như trước khi bị xóa, vì vậy sau khi khôi phục, bạn có thể cần sử dụng câu lệnh SQL để tìm các bản ghi chưa được xóa này.

Đối với các bảng chưa bị xóa, nếu không thể khôi phục tên của chúng, thì chúng sẽ được đổi tên thành “Recovery_Table1”, “Recovery_Table2”, v.v.