Triệu chứng:

Khi đang sử dụng DBCC CHECKDB với REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS để sửa chữa cơ sở dữ liệu .MDF bị hỏng, như sau:

DBCC CHECKDB (xxxx, 'REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS')

bạn thấy thông báo lỗi sau:

Sửa chữa: Chỉ mục Clustered được xây dựng lại thành công cho đối tượng “sysobjvalues” trong cơ sở dữ liệu “Error1”.
Sửa chữa: Chỉ mục Nonclustered được xây dựng lại thành công cho đối tượng “syscolpars” trong cơ sở dữ liệu “Error1”.
Kết quả DBCC cho 'Error1'.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysrscols'.
Có 1092 hàng trong 14 trang cho đối tượng “sys.sysrscols”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysrowsets'.
Có 148 hàng trong 3 trang cho đối tượng “sys.sysrowsets”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysclones'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysclones”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysallocunits'.
Có 172 hàng trong 2 trang cho đối tượng “sys.sysallocunits”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysfiles1'.
Có 2 hàng trong 1 trang cho đối tượng “sys.sysfiles1”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysseobjvalues'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysseobjvalues”.
Kết quả DBCC cho 'sys.syspriorities'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.syspriorities”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysdbfgiẻ'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysdbfgiẻ".
Kết quả DBCC cho 'sys.sysfgfrag'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysfgfrag”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysdbfiles '.
Có 2 hàng trong 1 trang cho đối tượng “sys.sysdbfiles ”.
Kết quả DBCC cho 'sys.syspru'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.syspru”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysbrickfiles'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysbrickfiles”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysphfg'.
Có 1 hàng trong 1 trang cho đối tượng “sys.sysphfg”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysprufiles'.
Có 2 hàng trong 1 trang cho đối tượng “sys.sysprufiles”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysftinds'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysftinds”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysowners'.
Có 14 hàng trong 1 trang cho đối tượng “sys.sysowners”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysdbreg'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysdbreg”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysprivs'.
Có 140 hàng trong 1 trang cho đối tượng “sys.sysprivs”.
Kết quả DBCC cho 'sys.syscolpars'.
Sửa chữa: Trang (1:63) đã được phân bổ từ đối tượng ID 41, ID chỉ mục 1, ID phân vùng 281474979397632, cấp phát ID đơn vị 281474979397632 (nhập Dữ liệu trong hàng).
Sửa chữa: Chỉ mục Nonclustered được xây dựng lại thành công cho đối tượng “sys.syscolpars, nc” trong cơ sở dữ liệu “Error1”.
Msg 8945, cấp 16, trạng thái 1, dòng 8
Lỗi bảng: Đối tượng ID 41, ID chỉ mục 1 sẽ được xây dựng lại.
Không thể sửa chữa lỗi này.
Msg 8978, cấp 16, trạng thái 1, dòng 8
Lỗi bảng: ID đối tượng 41, ID chỉ mục 1, ID phân vùng 281474979397632, cấp phát ID đơn vị 281474979397632 (nhập Dữ liệu trong hàng). Trang (1: 61) thiếu tham chiếu từ trang trước (1:63). Có thể có vấn đề liên kết chuỗi.
Lỗi đã được sửa chữa.
Msg 8928, cấp 16, trạng thái 1, dòng 8
ID đối tượng 41, ID chỉ mục 1, ID phân vùng 281474979397632, cấp phát ID đơn vị 281474979397632 (loại Dữ liệu trong hàng): Không thể xử lý trang (1:63). Xem các lỗi khác để biết chi tiết.
Lỗi đã được sửa chữa.
Msg 8939, cấp 16, trạng thái 98, dòng 8
Lỗi bảng: ID đối tượng 41, ID chỉ mục 1, ID phân vùng 281474979397632, cấp phát ID đơn vị 281474979397632 (nhập Dữ liệu trong hàng), trang (1:63). Kiểm tra (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) không thành công. Giá trị là 2057 và -4.
Lỗi đã được sửa chữa.
Msg 8976, cấp 16, trạng thái 1, dòng 8
Lỗi bảng: ID đối tượng 41, ID chỉ mục 1, ID phân vùng 281474979397632, cấp phát ID đơn vị 281474979397632 (nhập Dữ liệu trong hàng). Trang (1:63) không được nhìn thấy trong bản quét mặc dù trang gốc (1: 111) và trước đó (1:168) có đề cập đến nó. Kiểm tra bất kỳ lỗi nào trước đó.
Lỗi đã được sửa chữa.
Msg 8945, cấp 16, trạng thái 1, dòng 8
Lỗi bảng: Đối tượng ID 41, ID chỉ mục 2 sẽ được xây dựng lại.
Lỗi đã được sửa chữa.
Có 881 hàng trong 15 trang cho đối tượng “sys.syscolpars”.
CHECKDB đã tìm thấy 0 lỗi phân bổ và 4 lỗi nhất quán trong bảng 'sys.syscolpars' (ID đối tượng 41).
CHECKDB đã sửa 0 lỗi phân bổ và 4 lỗi nhất quán trong bảng 'sys.syscolpars' (ID đối tượng 41).
Kết quả DBCC cho 'sys.sysxlgns'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysxlgns”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysxsrvs'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysxsrvs”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysnsobjs'.
Có 1 hàng trong 1 trang cho đối tượng “sys.sysnsobjs”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysusermsgs'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysusermsgs”.
Kết quả DBCC cho 'sys.syscerts'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.syscerts”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysrmtlgns'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysrmtlgns”.
Kết quả DBCC cho 'sys.syslnklgns'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.syslnklgns”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysxprops'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysxprops”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysscalartypes'.
Có 34 hàng trong 1 trang cho đối tượng “sys.sysscalartypes”.
Kết quả DBCC cho 'sys.systypedsubobjs'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.systypedsubobjs”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysidxstats'.
Có 207 hàng trong 5 trang cho đối tượng “sys.sysidxstats”.
Kết quả DBCC cho 'sys.slysiscols'.
Có 399 hàng trong 2 trang cho đối tượng “sys.slysiscols”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysendpts'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysendpts”.
Kết quả DBCC cho 'sys.syswebmethods'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.syswebmethods”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysbinobjs'.
Có 23 hàng trong 1 trang cho đối tượng “sys.sysbinobjs”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysaudacts'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysaudacts”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysobjvalues'.
Sửa chữa: Chỉ mục Clustered được xây dựng lại thành công cho đối tượng “sys.sysobjvalues” trong cơ sở dữ liệu “Error1”.
Sửa chữa: Trang (1:24) đã được phân bổ từ đối tượng ID 60, ID chỉ mục 1, ID phân vùng 281474980642816, cấp phát ID đơn vị 281474980642816 (nhập Dữ liệu trong hàng).
Sửa chữa: Đã xóa cột dữ liệu ngoài hàng có ID 742981632, cho đối tượng ID 60, ID chỉ mục 1, ID phân vùng 281474980642816, cấp phát ID đơn vị 71776119065149440 (loại dữ liệu LOB) trên trang (1: 369), vị trí 0.
Sửa chữa: Đã xóa cột dữ liệu ngoài hàng có ID 742981632, cho đối tượng ID 60, ID chỉ mục 1, ID phân vùng 281474980642816, cấp phát ID đơn vị 71776119065149440 (loại dữ liệu LOB) trên trang (1: 370), vị trí 0.
Sửa chữa: Đã xóa cột dữ liệu ngoài hàng có ID 742981632, cho đối tượng ID 60, ID chỉ mục 1, ID phân vùng 281474980642816, cấp phát ID đơn vị 71776119065149440 (loại dữ liệu LOB) trên trang (1: 371), vị trí 0.
Msg 8945, cấp 16, trạng thái 1, dòng 8
Lỗi bảng: Đối tượng ID 60, ID chỉ mục 1 sẽ được xây dựng lại.
Lỗi đã được sửa chữa.
Msg 8928, cấp 16, trạng thái 1, dòng 8
ID đối tượng 60, ID chỉ mục 1, ID phân vùng 281474980642816, cấp phát ID đơn vị 281474980642816 (loại Dữ liệu trong hàng): Không thể xử lý trang (1:24). Xem các lỗi khác để biết chi tiết.
Lỗi đã được sửa chữa.
Msg 8939, cấp 16, trạng thái 98, dòng 8
Lỗi bảng: ID đối tượng 60, ID chỉ mục 1, ID phân vùng 281474980642816, cấp phát ID đơn vị 281474980642816 (nhập Dữ liệu trong hàng), trang (1:24). Kiểm tra (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) không thành công. Giá trị là 2057 và -4.
Lỗi đã được sửa chữa.
Msg 8939, cấp 16, trạng thái 98, dòng 8
Lỗi bảng: ID đối tượng 60, ID chỉ mục 1, ID phân vùng 281474980642816, cấp phát ID đơn vị 281474980642816 (nhập Dữ liệu trong hàng), trang (1:24). Kiểm tra (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) không thành công. Giá trị là 2057 và -4.
Lỗi đã được sửa chữa.
Msg 8976, cấp 16, trạng thái 1, dòng 8
Lỗi bảng: ID đối tượng 60, ID chỉ mục 1, ID phân vùng 281474980642816, cấp phát ID đơn vị 281474980642816 (nhập Dữ liệu trong hàng). Trang (1:24) không được nhìn thấy trong bản quét mặc dù trang gốc (1: 43) và trước đó (1:213) có đề cập đến nó. Kiểm tra bất kỳ lỗi nào trước đó.
Lỗi đã được sửa chữa.
Msg 8978, cấp 16, trạng thái 1, dòng 8
Lỗi bảng: ID đối tượng 60, ID chỉ mục 1, ID phân vùng 281474980642816, cấp phát ID đơn vị 281474980642816 (nhập Dữ liệu trong hàng). Trang (1: 210) thiếu tham chiếu từ trang trước (1:24). Có thể có vấn đề liên kết chuỗi.
Lỗi đã được sửa chữa.
Msg 8964, cấp 16, trạng thái 1, dòng 8
Lỗi bảng: ID đối tượng 60, ID chỉ mục 1, ID phân vùng 281474980642816, cấp phát ID đơn vị 71776119065149440 (loại dữ liệu LOB). Nút dữ liệu ngoài hàng tại trang (1: 369), vị trí 0, ID văn bản 742981632 không được tham chiếu.
Lỗi đã được sửa chữa.
Msg 8964, cấp 16, trạng thái 1, dòng 8
Lỗi bảng: ID đối tượng 60, ID chỉ mục 1, ID phân vùng 281474980642816, cấp phát ID đơn vị 71776119065149440 (loại dữ liệu LOB). Nút dữ liệu ngoài hàng tại trang (1: 370), vị trí 0, ID văn bản 742981632 không được tham chiếu.
Lỗi đã được sửa chữa.
Msg 8964, cấp 16, trạng thái 1, dòng 8
Lỗi bảng: ID đối tượng 60, ID chỉ mục 1, ID phân vùng 281474980642816, cấp phát ID đơn vị 71776119065149440 (loại dữ liệu LOB). Nút dữ liệu ngoài hàng tại trang (1: 371), vị trí 0, ID văn bản 742981632 không được tham chiếu.
Lỗi đã được sửa chữa.
Có 203 hàng trong 20 trang cho đối tượng “sys.sysobjvalues”.
CHECKDB đã tìm thấy 0 lỗi phân bổ và 8 lỗi nhất quán trong bảng 'sys.sysobjvalues' (ID đối tượng 60).
CHECKDB đã sửa 0 lỗi phân bổ và 8 lỗi nhất quán trong bảng 'sys.sysobjvalues' (ID đối tượng 60).
Kết quả DBCC cho 'sys.syscscolse mảnh'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.syscscolsegment”.
Kết quả DBCC cho 'sys.syscsdictionaries'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.syscsdictionaries”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysclsobjs'.
Có 16 hàng trong 1 trang cho đối tượng “sys.sysclsobjs”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysrowsetrefs'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysrowsetrefs”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysremsvcbinds'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysremsvcbinds”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysxmitqueue'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysxmitqueue”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysrts'.
Có 1 hàng trong 1 trang cho đối tượng “sys.sysrts”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysconvgroup'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysconvgroup”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysdesend'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysdesend”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysdercv'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysdercv”.
Kết quả DBCC cho 'sys.syssingleobjrefs'.
Có 171 hàng trong 1 trang cho đối tượng “sys.syssingleobjrefs”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysmultiobjrefs'.
Có 107 hàng trong 1 trang cho đối tượng “sys.sysmultiobjrefs”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysguidrefs'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysguidrefs”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysfoqueues'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysfoqueues”.
Kết quả DBCC cho 'sys.syschildinsts'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.syschildinsts”.
Kết quả DBCC cho 'sys.syscompfragment'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.syscompfragment”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysftsemanticsdb'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysftsemanticsdb”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysftstops'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysftstops”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysftproperties'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysftproperties”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysxmitbody'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysxmitbody”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysfos'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysfos”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysqnames'.
Có 98 hàng trong 1 trang cho đối tượng “sys.sysqnames”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysxmlcomponent'.
Có 100 hàng trong 1 trang cho đối tượng “sys.sysxmlcomponent”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysxmlfacet'.
Có 112 hàng trong 1 trang cho đối tượng “sys.sysxmlfacet”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysxmlplacement'.
Có 19 hàng trong 1 trang cho đối tượng “sys.sysxmlplacement”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysobjkeycrypts'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysobjkeycrypts”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysasymkeys'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sysasymkeys”.
Kết quả DBCC cho 'sys.syssqlguides'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.syssqlguides”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sysbinsubobjs'.
Có 3 hàng trong 1 trang cho đối tượng “sys.sysbinsubobjs”.
Kết quả DBCC cho 'sys.syssoftobjrefs'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.syssoftobjrefs”.
Kết quả DBCC cho 'sys.plan_persist_plan'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.plan_persist_plan”.
Kết quả DBCC cho 'sys.plan_persist_runtime_stats'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.plan_persist_runtime_stats”.
Kết quả DBCC cho 'sys.plan_persist_runtime_stats_interval'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.plan_persist_runtime_stats_interval”.
Kết quả DBCC cho 'sys.plan_persist_context_settings'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.plan_persist_context_settings”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sqlagent_jobs'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sqlagent_jobs”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sqlagent_jobsteps'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sqlagent_jobsteps”.
Kết quả DBCC cho 'sys.sqlagent_job_history'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.sqlagent_job_history”.
Kết quả DBCC cho 'sys.queue_messages_2009058193'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.queue_messages_2009058193”.
Kết quả DBCC cho 'sys.queue_messages_2041058307'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.queue_messages_2041058307”.
Kết quả DBCC cho 'sys.filestream_tombstone_2073058421'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.filestream_tombstone_2073058421”.
Kết quả DBCC cho 'sys.syscommittab'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.syscommittab”.
Kết quả DBCC cho 'sys.filetable_updates_2105058535'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.filetable_updates_2105058535”.
Kết quả DBCC cho 'sys.plan_persist_query_text'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.plan_persist_query_text”.
Kết quả DBCC cho 'sys.plan_persist_query'.
Có 0 hàng trong 0 trang cho đối tượng “sys.plan_persist_query”.
CHECKDB đã tìm thấy 0 lỗi phân bổ và 12 lỗi nhất quán trong cơ sở dữ liệu 'Error1'.
CHECKDB đã sửa 0 lỗi phân bổ và 12 lỗi nhất quán trong cơ sở dữ liệu 'Error1'.
Msg 824, cấp 24, trạng thái 2, dòng 8
SQL Server đã phát hiện lỗi I / O dựa trên tính nhất quán lôgic: tổng kiểm tra không chính xác (dự kiến: 0xb7bd14b3; thực tế: 0xb7df14b2). Nó xảy ra khi đọc trang (1:24) trong cơ sở dữ liệu ID 39 ở độ lệch 0x00000000030000 trong tệp 'C: \ Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Tin nhắn bổ sung trong SQL Server nhật ký lỗi hoặc nhật ký sự kiện hệ thống có thể cung cấp thêm chi tiết. Đây là một tình trạng lỗi nghiêm trọng đe dọa tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu và phải được sửa chữa ngay lập tức. Hoàn thành kiểm tra tính nhất quán đầy đủ của cơ sở dữ liệu (DBCC CHECKDB). Lỗi này có thể do nhiều yếu tố gây ra; để biết thêm thông tin, hãy xem SQL Server Sách trực tuyến.
Msg 824, cấp 24, trạng thái 2, dòng 8
SQL Server đã phát hiện lỗi I / O dựa trên tính nhất quán lôgic: tổng kiểm tra không chính xác (dự kiến: 0xb7bd14b3; thực tế: 0xb7df14b2). Nó xảy ra khi đọc trang (1:24) trong cơ sở dữ liệu ID 39 ở độ lệch 0x00000000030000 trong tệp 'C: \ Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Tin nhắn bổ sung trong SQL Server nhật ký lỗi hoặc nhật ký sự kiện hệ thống có thể cung cấp thêm chi tiết. Đây là một tình trạng lỗi nghiêm trọng đe dọa tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu và phải được sửa chữa ngay lập tức. Hoàn thành kiểm tra tính nhất quán đầy đủ của cơ sở dữ liệu (DBCC CHECKDB). Lỗi này có thể do nhiều yếu tố gây ra; để biết thêm thông tin, hãy xem SQL Server Sách trực tuyến.
Msg 824, cấp 24, trạng thái 2, dòng 8
SQL Server đã phát hiện lỗi I / O dựa trên tính nhất quán lôgic: tổng kiểm tra không chính xác (dự kiến: 0xb7bd14b3; thực tế: 0xb7df14b2). Nó xảy ra khi đọc trang (1:24) trong cơ sở dữ liệu ID 39 ở độ lệch 0x00000000030000 trong tệp 'C: \ Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Tin nhắn bổ sung trong SQL Server nhật ký lỗi hoặc nhật ký sự kiện hệ thống có thể cung cấp thêm chi tiết. Đây là một tình trạng lỗi nghiêm trọng đe dọa tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu và phải được sửa chữa ngay lập tức. Hoàn thành kiểm tra tính nhất quán đầy đủ của cơ sở dữ liệu (DBCC CHECKDB). Lỗi này có thể do nhiều yếu tố gây ra; để biết thêm thông tin, hãy xem SQL Server Sách trực tuyến.
Msg 824, cấp 24, trạng thái 2, dòng 8
SQL Server đã phát hiện lỗi I / O dựa trên tính nhất quán lôgic: tổng kiểm tra không chính xác (dự kiến: 0xc8e2ed96; thực tế: 0xb8a2f3df). Nó xảy ra khi đọc trang (1:63) trong cơ sở dữ liệu ID 39 ở độ lệch 0x0000000007e000 trong tệp 'C: \ Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Tin nhắn bổ sung trong SQL Server nhật ký lỗi hoặc nhật ký sự kiện hệ thống có thể cung cấp thêm chi tiết. Đây là một tình trạng lỗi nghiêm trọng đe dọa tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu và phải được sửa chữa ngay lập tức. Hoàn thành kiểm tra tính nhất quán đầy đủ của cơ sở dữ liệu (DBCC CHECKDB). Lỗi này có thể do nhiều yếu tố gây ra; để biết thêm thông tin, hãy xem SQL Server Sách trực tuyến.
Msg 824, cấp 24, trạng thái 2, dòng 8
SQL Server đã phát hiện lỗi I / O dựa trên tính nhất quán lôgic: tổng kiểm tra không chính xác (dự kiến: 0xc8e2ed96; thực tế: 0xb8a2f3df). Nó xảy ra khi đọc trang (1:63) trong cơ sở dữ liệu ID 39 ở độ lệch 0x0000000007e000 trong tệp 'C: \ Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Tin nhắn bổ sung trong SQL Server nhật ký lỗi hoặc nhật ký sự kiện hệ thống có thể cung cấp thêm chi tiết. Đây là một tình trạng lỗi nghiêm trọng đe dọa tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu và phải được sửa chữa ngay lập tức. Hoàn thành kiểm tra tính nhất quán đầy đủ của cơ sở dữ liệu (DBCC CHECKDB). Lỗi này có thể do nhiều yếu tố gây ra; để biết thêm thông tin, hãy xem SQL Server Sách trực tuyến.
Msg 824, cấp 24, trạng thái 2, dòng 8
SQL Server đã phát hiện lỗi I / O dựa trên tính nhất quán lôgic: tổng kiểm tra không chính xác (dự kiến: 0xc8e2ed96; thực tế: 0xb8a2f3df). Nó xảy ra khi đọc trang (1:63) trong cơ sở dữ liệu ID 39 ở độ lệch 0x0000000007e000 trong tệp 'C: \ Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Tin nhắn bổ sung trong SQL Server nhật ký lỗi hoặc nhật ký sự kiện hệ thống có thể cung cấp thêm chi tiết. Đây là một tình trạng lỗi nghiêm trọng đe dọa tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu và phải được sửa chữa ngay lập tức. Hoàn thành kiểm tra tính nhất quán đầy đủ của cơ sở dữ liệu (DBCC CHECKDB). Lỗi này có thể do nhiều yếu tố gây ra; để biết thêm thông tin, hãy xem SQL Server Sách trực tuyến.
Msg 824, cấp 24, trạng thái 2, dòng 8
SQL Server đã phát hiện lỗi I / O dựa trên tính nhất quán lôgic: tổng kiểm tra không chính xác (dự kiến: 0xc8e2ed96; thực tế: 0xb8a2f3df). Nó xảy ra khi đọc trang (1:63) trong cơ sở dữ liệu ID 39 ở độ lệch 0x0000000007e000 trong tệp 'C: \ Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Tin nhắn bổ sung trong SQL Server nhật ký lỗi hoặc nhật ký sự kiện hệ thống có thể cung cấp thêm chi tiết. Đây là một tình trạng lỗi nghiêm trọng đe dọa tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu và phải được sửa chữa ngay lập tức. Hoàn thành kiểm tra tính nhất quán đầy đủ của cơ sở dữ liệu (DBCC CHECKDB). Lỗi này có thể do nhiều yếu tố gây ra; để biết thêm thông tin, hãy xem SQL Server Sách trực tuyến.

trong đó 'Error1' là tên của cơ sở dữ liệu MDF bị hỏng đang được sửa chữa.

Msg 8945 chỉ ra lỗi bảng là lỗi nhất quán.

Ảnh chụp màn hình thông báo lỗi:

Giải thích chính xác:

Trong một SQL Server Cơ sở dữ liệu MDF, có rất nhiều bảng hệ thống được sử dụng để lưu trữ cấu trúc và dữ liệu meta của cơ sở dữ liệu.

Khi CHECKDB nhận thấy có sự mâu thuẫn trong một trong các bảng hệ thống, nó sẽ báo thông báo lỗi Msg 8945, 8978, 8928, 8939, v.v. và cố gắng sửa lỗi. Nếu nó không thể khắc phục được lỗi, thì quá trình khôi phục không thành công và sẽ dẫn đến nhiều lỗi hơn, chẳng hạn như Msg 824.

Bạn có thể sử dụng sản phẩm của chúng tôi DataNumen SQL Recovery để khôi phục dữ liệu từ tệp MDF bị hỏng và giải quyết lỗi này.

Các tệp mẫu:

Tệp MDF bị hỏng mẫu sẽ gây ra Msg 8945 lôi:

SQL Server phiên bản Tệp MDF bị hỏng Tệp MDF được cố định bởi DataNumen SQL Recovery
SQL Server 2014 Error5.mdf Error5_fixed.mdf