Phục hồi SQL Server Dữ liệu từ tempdb.mdf

Thời Gian SQL Server đang chạy, nó sẽ lưu trữ tất cả nhịp độrardữ liệu y, bao gồm tất cả nhịp độrary bảng và các thủ tục lưu trữ, thành một nhịp độrarcơ sở dữ liệu y được gọi là tempdb.mdf. Khi sự cố dữ liệu xảy ra, nếu bạn không thể khôi phục dữ liệu mong muốn từ tệp mdf hiện có và các tệp ndf được liên kết, bạn vẫn có thể khôi phục dữ liệu của mình từ tempdb.mdf, bằng cách sử dụng DataNumen SQL Recovery, như sau:

  1. Dừng SQL Server Dịch vụ Công cụ dữ liệu.
  2. Sử dụng chức năng tìm kiếm của Windows để tìm kiếm tệp tempdb.mdf trên máy tính có SQL Server phiên bản được cài đặt.
  3. Sau khi tìm thấy tempdb.mdf, bạn có thể chọn nó làm tệp nguồn để sửa chữa và sử dụng DataNumen SQL Recovery để sửa chữa nó.