Bảng hệ thống trong SQL Server Cơ sở dữ liệu MDF và NDF

In SQL Server Cơ sở dữ liệu MDF và NDF, có nhiều bảng hệ thống được sử dụng để lưu trữ cấu trúc và dữ liệu meta khác của cơ sở dữ liệu.

Dưới đây là danh sách các bảng hệ thống được sử dụng phổ biến:

Tên bảng hệ thống
sys.allocation_units
sys.objects
sys.assembly_modules
sys.parameters
sys.check_constraints
sys.partitions
sys.columns
sys.procedures
sys.computed_columns
sys.sequences
sys.default_constraints
sys.service_queues
sys.events
sys.sql_dependencies
sys.event_notifications
sys.sql_expression_dependencies
sys.extended_procedures
sys.sql_modules
sys.foreign_key_columns
sys.stats
sys.foreign_keys
sys.stats_columns
sys. functions_order_columns
sys.synonyms
sys.hash_indexes
sys.table_types
sys.identity_columns
sys.tables
sys.index_columns
sys.trigger_event_types
sys.indexes
sys.trigger_events
sys.key_constraints
sys.triggers
sys.numbered_procedure_parameters
sys.views
sys.numbered_procedures

Tài liệu tham khảo:

  1. Chế độ xem danh mục đối tượng (Transact-SQL) cho SQL Server 2014
  2. Chế độ xem danh mục đối tượng (Transact-SQL) cho SQL Server 2012
  3. Chế độ xem danh mục đối tượng (Transact-SQL) cho SQL Server 2008 R2
  4. Chế độ xem danh mục đối tượng (Transact-SQL) cho SQL Server 2008
  5. Chế độ xem danh mục đối tượng (Transact-SQL) cho SQL Server 2005