Các trang trong SQL Server Cơ sở dữ liệu MDF và NDF

In SQL Server Cơ sở dữ liệu MDF và NDF, tất cả dữ liệu và dữ liệu meta (tức là dữ liệu được sử dụng để quản lý dữ liệu khác) được phân bổ dưới dạng các trang 8KB, như sau:

Loại trang Mô tả
Trang dữ liệu Lưu trữ dữ liệu bản ghi trong cơ sở dữ liệu
Trang mục lục Lưu trữ các chỉ mục theo nhóm và không theo nhóm
Trang GAM Lưu trữ thông tin bản đồ phân bổ toàn cầu (GAM).
Trang SGAM Lưu trữ thông tin bản đồ phân bổ toàn cầu được chia sẻ (SGAM).
Trang IAM Lưu trữ thông tin bản đồ phân bổ chỉ mục (IAM).
Trang PFS Lưu trữ thông tin phân bổ PFS.