DataNumen Outlook Express Repair So sánh cạnh tranh

DataNumen Outlook Express Repair 2.5 Kernel cho Outlook Express Sửa chữa 9.4.1 Stellar Phoenix OE Recovery 3.0 Phục hồi cho Outlook Express 1.2 Khôi phục dữ liệu cho Outlook Express 1.0 Outlook Express Công cụ sửa chữa 3.2 Phục hồi OE-Mail 1.7.26.59 OE Mail Salvation and Migration 5.1 Outlook Express Khôi phục 2.0 Dễ dàng Outlook Express Sửa chữa 1.2.9 DiskInternals Outlook Express Sửa chữa 2.4 Disk Doctors OE Email Recovery 2.0.1 Chuyên gia thư OE chính xác 3.2 MailNavigator 1.11 Khôi phục email của tôi 5.5.6 R-Mail cho Outlook Express 1.5 Zmeil 2.1 Thông minh Outlook Express Phục hồi 1.6

Tỷ lệ thu hồi

Tỷ lệ phục hồi trung bình * 95.30% 5.98% 6.10% 36.74% 0.06% 5.98% 0.03% 5.29% 0.00% 0.04% 53.42% 5.98% 5.29% 0.69% 5.98% 4.92% 0.02% 5.29%
Trường hợp 1
(Tệp .DBX bị hỏng 5MB)
100.00% 0.00% 0.20% 15.40% 1.20% 0.00% 0.20% 0.00% 0.00% 0.20% 57.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Trường hợp 2
(Tệp .DBX bị hỏng 50MB)
100.00% 0.00% 0.20% 50.40% 0.00% 0.00% 0.20% 0.00% 0.00% 0.20% 60.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Trường hợp 3
(Tệp .DBX bị hỏng 100MB)
100.00% 0.00% 0.20% 50.40% 0.00% 0.00% 0.20% 0.00% 0.00% 0.20% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Trường hợp 4
(Tệp .DBX bị hỏng 200MB)
100.00% 0.00% 0.20% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Trường hợp 5
(Tệp .DBX bị hỏng 300MB)
100.00% 0.00% 0.20% 48.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Trường hợp 6
(Tệp .DBX bị hỏng 400MB)
100.00% 0.00% 0.20% 48.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Trường hợp 7
(Tệp .DBX bị hỏng 500MB)
100.00% 0.00% 0.20% 47.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Trường hợp 8
(Tệp .DBX bị hỏng 600MB)
100.00% 0.00% 0.20% 46.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Trường hợp 9
(Tệp .DBX bị hỏng 700MB)
100.00% 0.00% 0.20% 45.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Trường hợp 10
(Tệp .DBX bị hỏng 800MB)
100.00% 0.00% 0.20% 45.70% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Trường hợp 11
(Tệp .DBX bị hỏng 900MB)
100.00% 0.00% 0.20% 44.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Trường hợp 12
(1GB tệp .DBX bị hỏng)
100.00% 0.00% 0.20% 44.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Trường hợp 13
(1.2GB tệp .DBX bị hỏng)
100.00% 0.00% 0.20% 42.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Trường hợp 14
(1.5GB tệp .DBX bị hỏng)
100.00% 0.00% 0.20% 41.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Trường hợp 15
(1.7GB tệp .DBX bị hỏng)
100.00% 0.00% 0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Trường hợp 16
(2GB tệp .DBX bị hỏng)
100.00% 0.00% 0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Trường hợp 17
(1.5GB tệp .DBX bị hỏng)
100.00% 13.00% 13.00% 10.40% 0.00% 13.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.00% 13.00% 0.00% 13.00% 13.00% 13.00% 0.10% 0.00%
Trường hợp 18
(1.5GB tệp .DBX bị hỏng)
100.00% 100.00% 99.00% 61.90% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 80.00% 0.20% 100.00%

Hỗ trợ hệ điều hành

Tất cả các phiên bản của Windows 32bit Có 98 / ME / NT / Vista không được hỗ trợ 98 / ME / NT / 7 không được hỗ trợ 98 / ME / NT / 7 không được hỗ trợ NT / 2000 / Server 2008 / Vista / 7 không được hỗ trợ NT không được hỗ trợ NT không được hỗ trợ NT không được hỗ trợ 98 / ME / NT không được hỗ trợ NT / Server 2008 không được hỗ trợ 98 / ME / NT không được hỗ trợ 98 / ME / NT không được hỗ trợ NT không được hỗ trợ NT / Server 2008 không được hỗ trợ 98 / ME / NT / 2000 không được hỗ trợ NT không được hỗ trợ 98 / ME / NT không được hỗ trợ 98 / ME / NT không được hỗ trợ
Tất cả các phiên bản của Windows 64bit Có Vista không được hỗ trợ Win7 không được hỗ trợ Win7 không được hỗ trợ Máy chủ 2008 / Vista / 7 không được hỗ trợ Có Có Có Có Máy chủ 2008 không được hỗ trợ Có Có Có Máy chủ 2008 không được hỗ trợ 98 / ME / NT / 2000 không được hỗ trợ Có Có Có

Hỗ trợ định dạng tệp DBX

Outlook Express v6.0 tệp DBX Có Có Có Có Có Có Có Có Không Có Có Có Có Có Có Có Có Có
Outlook Express v5.5 tệp DBX Có Có Có Có Có Có Có Có Không Có Có Có Có Có Có Có Có Có
Outlook Express v5.0 tệp DBX Có Có Có Có Không Có Có Có Không Có Có Có Có Có Có Có Có Có

Hỗ trợ tệp DBX lớn

Khôi phục các tệp DBX 2GB quá khổ mà không mất dữ liệu Có Có Có Không Không Có Không Có Không Không Không Có Có Không Có Không Không Có

Khả năng khôi phục đối tượng

Hỗ trợ khôi phục tệp đính kèm Có Có Không Có Không Có Không Có Không Không Có Có Không Có Có Không Không Có

Các tính năng khác

Khôi phục các tệp DBX hoặc MBX trên phương tiện bị hỏng. Có Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Sửa chữa hàng loạt tệp DBX hoặc MBX. Có Không Có Không Không Không Có Không Có Có Không Có Có Không Có Không Có Không
Tìm tệp DBX hoặc MBX sẽ được sửa chữa trên máy tính cục bộ. Có Không Có Không Không Có Có Không Có Có Không Không Không Không Không Không Có Có
Hỗ trợ menu ngữ cảnh của Windows Explorer. Có Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Hỗ trợ thao tác kéo và thả. Có Không Không Không Không Không Không Không Có Không Không Không Không Không Không Không Không Không
Hỗ trợ các tham số dòng lệnh (DOS prompt). Có Không Không Có Không Không Không Có Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không